งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายการประกัน คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ. ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2545 มาตรา 48 กำหนดให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายการประกัน คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ. ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2545 มาตรา 48 กำหนดให้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายการประกัน คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ

2 ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2545 มาตรา 48 กำหนดให้ สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกัน คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ บริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณะชน เพื่อ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ ภายนอก และเพื่อให้สอดรับกับ ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการ อุดมศึกษา ( ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ. ศ. 2549) เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบาย ของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาการ อุดมศึกษา

3 มหาวิทยาลัยพายัพ จึงได้ดำเนินการจัดทำ นโยบายและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพ การศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ ให้ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 แก้ไข เพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2545 และประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการ อุดมศึกษา เพื่อใช้เป็นกลไกระดับ มหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงานเพื่อนำไปสู่ การดำเนินงานการประกันคุณภาพของ มหาวิทยาลัย และการกำหนดนโยบายของ หน่วยงานในการพัฒนาการประกันคุณภาพ การศึกษาต่อไป นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ

4 นโยบายการประกันคุณภาพ การศึกษา (1) 1. กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน สำหรับการประเมิน คุณภาพภายในที่สอดคล้องกับ มาตรฐาน การอุดมศึกษา และเกณฑ์วิธีการประเมิน คุณภาพภายนอก 2. ส่งเสริมการจัดการความรู้การประกัน คุณภาพภายในมหาวิทยาลัย 3. สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีความพร้อมใน การรองรับการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. และได้รับการรับรองตามมาตรฐาน การประเมินคุณภาพภายนอก

5 4. ส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมี ทัศนคติที่ดีกับการประเมินคุณภาพและ สร้างวัฒนธรรมการประเมินคุณภาพร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์ นโยบายการประกันคุณภาพ การศึกษา (2) 5. ส่งเสริม ยกย่องหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงาน ที่เป็นเลิศ 6. เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกัน คุณภาพการศึกษาแก่ นักศึกษา

6 นโยบายการประกันฯข้อ 1 ที่กิจกรรม / โครงการเป้าหมาย 1 โครงการวิจัย “ การ พัฒนาดัชนีและเกณฑ์ การประเมินคุณภาพ ภายในฯ ” เพื่อนำผลวิจัยมา พัฒนา ปรับปรุงระบบ การประกันคุณภาพ การศึกษาของ มหาวิทยาลัย 2 ปรับปรุงและพัฒนา ดัชนีและเกณฑ์ประเมิน คุณภาพภายใน โดยนำ มาตรฐานการ อุดมศึกษาและ มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ กำหนดของ สมศ. มา พิจารณา เพื่อพัฒนาดัชนีและ เกณฑ์ประเมิน คุณภาพภายใน ให้มี ความสอดคล้องกับ มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ที่ สมศ. กำหนด และ สามารถวัดผลการ ดำเนินงานได้ดียิ่งขึ้น Next 1/2>

7 นโยบายการประกันฯข้อ 1 ที่กิจกรรม / โครงการเป้าหมาย 3 ปรับปรุงคู่มือประกัน คุณภาพการศึกษาของ มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาปรับปรุง กลไกการควบคุม คุณภาพ ให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 4 ปรับปรุงระบบการ ประกันคุณภาพ การศึกษาของ มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาระบบ ประกันคุณภาพ การศึกษาของ มหาวิทยาลัยและเป็น เครื่องมือในการ พัฒนาคุณภาพการ จัดการศึกษา { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/8/2106814/slides/slide_7.jpg", "name": "นโยบายการประกันฯข้อ 1 ที่กิจกรรม / โครงการเป้าหมาย 3 ปรับปรุงคู่มือประกัน คุณภาพการศึกษาของ มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาปรับปรุง กลไกการควบคุม คุณภาพ ให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 4 ปรับปรุงระบบการ ประกันคุณภาพ การศึกษาของ มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาระบบ ประกันคุณภาพ การศึกษาของ มหาวิทยาลัยและเป็น เครื่องมือในการ พัฒนาคุณภาพการ จัดการศึกษา

8 ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการ จัดการความรู้การประกันคุณภาพ การศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนจัดทำแฟ้ม สะสมงาน รวบรวมและเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการ ประกันคุณภาพการศึกษา ใน website, QA Newsletter, รายการวิทยุ QA น่ารู้ ผลิตคู่มือเกี่ยกับการประกันคุณภาพ การศึกษา นโยบายการประกันฯข้อ 2 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/8/2106814/slides/slide_8.jpg", "name": "ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการ จัดการความรู้การประกันคุณภาพ การศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนจัดทำแฟ้ม สะสมงาน รวบรวมและเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการ ประกันคุณภาพการศึกษา ใน website, QA Newsletter, รายการวิทยุ QA น่ารู้ ผลิตคู่มือเกี่ยกับการประกันคุณภาพ การศึกษา นโยบายการประกันฯข้อ 2

9 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเตรียมรับการ ประเมินคุณภาพภายนอก เผยแพร่เอกสารการดำเนินงานเพื่อเตรียมรับ การประเมินคุณภาพภายนอก ประชุมกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ นโยบายการประกันฯข้อ 3 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/8/2106814/slides/slide_9.jpg", "name": "แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเตรียมรับการ ประเมินคุณภาพภายนอก เผยแพร่เอกสารการดำเนินงานเพื่อเตรียมรับ การประเมินคุณภาพภายนอก ประชุมกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ นโยบายการประกันฯข้อ 3

10 โครงการประเมินคุณภาพภายในทุกปี การศึกษา ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำ รายงานการประเมินตนเองของหน่วยงาน / คณะวิชา ส่งเสริมให้บุคลากรเป็นผู้ประเมินคุณภาพ ภายใน นโยบายการประกันฯข้อ 4 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/8/2106814/slides/slide_10.jpg", "name": "โครงการประเมินคุณภาพภายในทุกปี การศึกษา ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำ รายงานการประเมินตนเองของหน่วยงาน / คณะวิชา ส่งเสริมให้บุคลากรเป็นผู้ประเมินคุณภาพ ภายใน นโยบายการประกันฯข้อ 4

11 มอบรางวัล PAYAP UNIVERSITY QUALITY AWARDS สรรหาหน่วยงานที่เป็น Best Practice ในแต่ ละด้าน นโยบายการประกันฯข้อ 5 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/8/2106814/slides/slide_11.jpg", "name": "มอบรางวัล PAYAP UNIVERSITY QUALITY AWARDS สรรหาหน่วยงานที่เป็น Best Practice ในแต่ ละด้าน นโยบายการประกันฯข้อ 5

12 เผยแพร่ คู่มือบทบาทของนักศึกษากับการ ประกันคุณภาพภายใน อบรม ผู้นำนักศึกษาเกี่ยวกับการประกัน คุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้อาจารย์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ การประกันคุณภาพให้แก่นักศึกษาในชั้นเรียน นโยบายการประกันฯข้อ 6

13


ดาวน์โหลด ppt นโยบายการประกัน คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ. ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2545 มาตรา 48 กำหนดให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google