งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ

2 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ มาตรา 48 กำหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณะชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก และเพื่อให้สอดรับกับ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา (ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2549) เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาการอุดมศึกษา

3 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยพายัพ จึงได้ดำเนินการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา เพื่อใช้เป็นกลไกระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงานเพื่อนำไปสู่การดำเนินงานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย และการกำหนดนโยบายของหน่วยงานในการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป

4 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา (1)
กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน สำหรับการประเมินคุณภาพภายในที่สอดคล้องกับ มาตรฐานการอุดมศึกษา และเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก <click> ส่งเสริมการจัดการความรู้การประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย <click> สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการรองรับการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. และได้รับการรับรองตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก <click>

5 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา (2)
ส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีทัศนคติที่ดีกับการประเมินคุณภาพและสร้างวัฒนธรรมการประเมินคุณภาพร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ <click> ส่งเสริม ยกย่องหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ <click> เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ นักศึกษา <click>

6 นโยบายการประกันฯข้อ 1 Next 1/2> ที่ กิจกรรม/โครงการ เป้าหมาย 1
โครงการวิจัย “การพัฒนาดัชนีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในฯ” เพื่อนำผลวิจัยมาพัฒนา ปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 2 ปรับปรุงและพัฒนาดัชนีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน โดยนำมาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่กำหนดของ สมศ. มาพิจารณา เพื่อพัฒนาดัชนีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ สมศ. กำหนด และสามารถวัดผลการดำเนินงานได้ดียิ่งขึ้น Next 1/2>

7 นโยบายการประกันฯข้อ 1 ที่ กิจกรรม/โครงการ เป้าหมาย 3
ปรับปรุงคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาปรับปรุงกลไกการควบคุมคุณภาพ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 4 ปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา <Back

8 ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนจัดทำแฟ้มสะสมงาน
นโยบายการประกันฯข้อ 2 ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนจัดทำแฟ้มสะสมงาน รวบรวมและเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ใน website , QA Newsletter, รายการวิทยุ QA น่ารู้ ผลิตคู่มือเกี่ยกับการประกันคุณภาพการศึกษา <Back

9 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
นโยบายการประกันฯข้อ 3 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก เผยแพร่เอกสารการดำเนินงานเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประชุมกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ <Back

10 โครงการประเมินคุณภาพภายในทุกปีการศึกษา
นโยบายการประกันฯข้อ 4 โครงการประเมินคุณภาพภายในทุกปีการศึกษา ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของหน่วยงาน/คณะวิชา ส่งเสริมให้บุคลากรเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายใน <Back

11 มอบรางวัล PAYAP UNIVERSITY QUALITY AWARDS
นโยบายการประกันฯข้อ 5 มอบรางวัล PAYAP UNIVERSITY QUALITY AWARDS สรรหาหน่วยงานที่เป็น Best Practice ในแต่ละด้าน <Back

12 นโยบายการประกันฯข้อ 6 เผยแพร่ คู่มือบทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพภายใน อบรม ผู้นำนักศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้อาจารย์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพให้แก่นักศึกษาในชั้นเรียน

13


ดาวน์โหลด ppt นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google