งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทหน้าที่ ภารกิจ ความรับผิดชอบ นักจัดการงานทั่วไป โดย วัชรินทร์ จำปี รองเลขาธิการ กศน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทหน้าที่ ภารกิจ ความรับผิดชอบ นักจัดการงานทั่วไป โดย วัชรินทร์ จำปี รองเลขาธิการ กศน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทหน้าที่ ภารกิจ ความรับผิดชอบ นักจัดการงานทั่วไป โดย วัชรินทร์ จำปี รองเลขาธิการ กศน.

2 ข้อมูลเกี่ยวกับ ตำแหน่งของท่าน ชื่อตำแหน่ง นักจัดการงาน ทั่วไป ชื่อตำแหน่ง นักจัดการงาน ทั่วไป ตำแหน่งประเภท วิชาการ ตำแหน่งประเภท วิชาการ สายงาน จัดการงานทั่วไป สายงาน จัดการงานทั่วไป ระดับ ปฏิบัติการ ( ชำนาญ การ / ชำนาญการพิเศษ ) ระดับ ปฏิบัติการ ( ชำนาญ การ / ชำนาญการพิเศษ ) สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงาน กศน. จังหวัด สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงาน กศน. จังหวัด สำนักงาน กศน. กทม. สำนักงาน กศน. กทม.

3 หน้าที่ความ รับผิดชอบหลัก ปฏิบัติงานในฐานะ : ผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยใช้ ความรู้ ความสามารถ ทาง วิชาการ ในการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ภายในสำนักงาน หรือ การ บริหารราชการทั่วไป ภายใต้ การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย ปฏิบัติงานในฐานะ : ผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยใช้ ความรู้ ความสามารถ ทาง วิชาการ ในการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ภายในสำนักงาน หรือ การ บริหารราชการทั่วไป ภายใต้ การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย

4 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 1. ด้านการ ปฏิบัติการ 1. ด้านการ ปฏิบัติการ - รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุป รายงาน - เลขานุการผู้บริหาร - จัดเตรียมการประชุม - ติดต่อประสานงาน - ช่วยคิดติดตามการปฏิบัติ ตามมติของที่ประชุมหรือ ตามคำสั่งของผู้บริหาร

5 การรวบรวมข้อมูล - ประเภทของข้อมูล ( ข้อมูลดิบ + ข้อมูลที่วิเคราะห์แล้ว ) - แหล่งข้อมูล - การรายงาน / นำเสนอข้อมูล - การจัดเก็บ / บันทึกข้อมูล

6 เลขานุการผู้บริหาร - การเสนอเรื่อง - การลงนัดหมาย - การจัดหาข้อมูล / วิเคราะห์ข้อมูล - การประสานงาน - การไปราชการ - การร่าง / พิมพ์งาน - การต้อนรับแขก - การดูแล / อำนวยความ สะดวกต่าง ๆ - งานที่ผู้บริหารมอบหมาย

7 2. ด้านการวางแผน - วางแผนการทำงานของตนเอง - ร่วมดำเนินการวางแผนการ ทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป ตามเป้าหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป ตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

8 3. ด้านประสานงาน - ประสานการทำงานที่ได้รับ มอบหมายให้สอดคล้องกับ ภาพรวมผลงานของทีมงาน - ประสานกับสมาชิกในทีมงาน เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่ กำหนด

9 4. ด้านการบริหาร - ตอบปัญหา / ชี้แจง / ให้ คำแนะนำ เกี่ยวกับงานใน ความรับผิดชอบในระดับต้น - ให้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป - เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ ข้อมูลและเกิดความเข้าใจใน งานที่รับผิดชอบ

10 หน้าที่ของสำนักงาน กศน. จังหวัด “ เป็นหน่วยงานธุรการ ของคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษานอก ระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยจังหวัด และมีอำนาจหน้าที่ บริหารจัดการศึกษา กศน. ภายในจังหวัด...” ( มาตรา 17 พ. ร. บ. ส่งเสริม กศน.)

11 ภารกิจตามโครงสร้าง สำนักงาน กศน. จังหวัด 1. กลุ่มอำนวยการ 1. กลุ่มอำนวยการ 2. กลุ่มยุทธศาสตร์และการ พัฒนา 2. กลุ่มยุทธศาสตร์และการ พัฒนา 3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอก ระบบ 3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอก ระบบ 4. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตาม อัธยาศัย 4. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตาม อัธยาศัย 5. กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย และกิจการพิเศษ 5. กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย และกิจการพิเศษ 6. กลุ่มนิเทศติดตามและ ประเมินผลการจัดการศึกษา 6. กลุ่มนิเทศติดตามและ ประเมินผลการจัดการศึกษา

12 ภารกิจของกลุ่มอำนวยการ (5 – 7 คน ) 1. งานธุรการ 8. งาน สวัสดิการ 1. งานธุรการ 8. งาน สวัสดิการ 2. งานสารบรรณ 9. งาน ควบคุมภายใน 2. งานสารบรรณ 9. งาน ควบคุมภายใน 3. งานการเงิน 10. ศูนย์ ราชการใสสะอาด 3. งานการเงิน 10. ศูนย์ ราชการใสสะอาด 4. งานบัญชี 11. งาน บุคลากร 4. งานบัญชี 11. งาน บุคลากร 5. งานพัสดุ 12. งานนิติกร 5. งานพัสดุ 12. งานนิติกร 6. งานอาคารสถานที่ 6. งานอาคารสถานที่ 7. งานยานพาหนะ 7. งานยานพาหนะ

13 แนวทางปฏิบัติของกลุ่ม อำนวยการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  กลุ่มงานบริหารบุคคล  กลุ่มงานบริหาร การเงินและทรัพย์สิน  กลุ่มงาน ประชาสัมพันธ์

14 แนวทางปฏิบัติของกลุ่ม งานบริหารทั่วไป  งานธุรการ  งานอาคารสถานที่  งานยานพาหนะ  งานจัดระบบบริหารและ พัฒนาองค์กร

15 แนวปฏิบัติงานธุรการ  งานสารบรรณ - ร่าง โต้ตอบ - รับ - ส่งหนังสือราชการ - จัดทำทะเบียนรับ - ส่ง - รวบรวม / เผยแพร่ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ - เก็บรักษา / ทำลาย หนังสือราชการ - ควบคุมการใช้โทรศัพท์ / โทรสาร / อินเตอร์เน็ต  งานเลขานุการผู้บริหาร - การนัดหมาย - การประสานงาน - การจัดเตรียมเอกสาร / ข้อมูล - ตรวจสอบ / กลั่นกรองงานเพื่อนำเสนอ

16 แนวปฏิบัติงานธุรการ ( ต่อ ) 3. งานประชุมข้าราชการ - จัดประชุม - จัดประชุม 4. งานสวัสดิการ - สวัสดิการของรัฐ - สวัสดิการของรัฐ - สวัสดิการของหน่วยงาน - สวัสดิการของหน่วยงาน 5. งานรัฐพิธี / ราชพิธี / วันสำคัญ - ประสานแจ้งเวียน - ประสานแจ้งเวียน - เตรียมการด้านต่างๆ - เตรียมการด้านต่างๆ

17 แนวปฏิบัติงานอาคาร สถานที่  ปรับปรุง / ต่อเติม  ก่อสร้าง  การบำรุงรักษา  ควบคุมการใช้หรือให้บริการ  การรักษาความปลอดภัย แนวปฏิบัติงาน ยานพาหนะ  ก ารจัดทำประวัติการใช้  ก ารจัดระบบการให้บริการ  ก ารซ่อมบำรุง

18 แนวปฏิบัติงานจัดระบบบริหาร และพัฒนาองค์กร  การพัฒนาองค์กร  การจัดทำระเบียบ / ประกาศ  การควบคุมภายใน  ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด

19 ขอขอบคุณและเป็น กำลังใจให้ทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt บรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทหน้าที่ ภารกิจ ความรับผิดชอบ นักจัดการงานทั่วไป โดย วัชรินทร์ จำปี รองเลขาธิการ กศน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google