งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารงานงบประมาณ งบประมาณ ประกอบด้วย แผนงาน แผนเงิน + การจัดทำงบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ การควบคุมและติดตามประเมินผล การบริหารงบประมาณ นขต.ทร. สปช.ทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารงานงบประมาณ งบประมาณ ประกอบด้วย แผนงาน แผนเงิน + การจัดทำงบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ การควบคุมและติดตามประเมินผล การบริหารงบประมาณ นขต.ทร. สปช.ทร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารงานงบประมาณ งบประมาณ ประกอบด้วย แผนงาน แผนเงิน + การจัดทำงบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ การควบคุมและติดตามประเมินผล การบริหารงบประมาณ นขต.ทร. สปช.ทร. กรมฝ่ายอำนวยการที่เกี่ยวข้อง สปช.ทร. สปช.ทร.

2 การจัดทำงบประมาณแบบเดิม แผนเงิน แผนงาน แบบใหม่ แผนเงิน วงเงินปีที่ผ่านมา +10% ได้จากแผนกลยุทธของ ทร. หรือแผนปฏิบัติราชการ ทร. จัดงานเข้าแผนตาม จัดงานเข้าแผนตาม - ภารกิจที่หน่วยต้องปฏิบัติ - ความต้องการของหน่วย จัดงานเข้าแผนตาม จัดงานเข้าแผนตาม - ภารกิจที่หน่วยต้องปฏิบัติ - ภารกิจที่หน่วยต้องปฏิบัติ - เป้าหมายตามแผนกลยุทธ ทร. - เป้าหมายตามแผนกลยุทธ ทร. ในส่วนที่หน่วยเกี่ยวข้อง ในส่วนที่หน่วยเกี่ยวข้อง ผลลัพธ์ที่ได้คนละทิศทางทำให้ ไม่บรรลุเป้าหมายหลักของ ทร. ผลลัพธ์ที่ได้สอดคล้องกันนำไปสู่เป้าหมายตามแผนกลยุทธทร.

3 แผนกลยุทธ ยุทธศาสตร์ ผลผลิต กิจกรรม เป้าประสงค์ที่ต้องการขององค์กร ทร.กำหนดจากยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ระดับ กห. แล้ว กำหนดตัวชี้วัด วิธีการที่จะทำให้บรรลุยุทธศาสตร์ ทร.จัดทำเป็นแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กำหนดกลยุทธ ผลผลิต กิจกรรม (ทร.)พร้อมกำหนดหน่วยรับผิดชอบในแต่ละกลยุทธ ผลที่ต้องการเพื่อดำเนินการไปตามแผนกลยุทธ หน่วยตรวจสอบ กลยุทธ ผลผลิต กิจกรรม ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนด เป็นแผนปฏิบัติงาน การดำเนินการ + งบประมาณ เพื่อเกิดผลผลิต กำหนดงานทีจะทำและงบประมาณที่จะใช้ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (แบบใหม่)

4 เป้าประสงค์ : ขวัญและกำลังใจ ความภาคภูมิใจ การมีคุณภาพ ชีวิตที่ดี ในการเป็นกำลังพลของกองทัพเรือ ตัวชี้วัด 1. กำลังพลมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองเพิ่มขึ้น 2. กำลังพลและครอบครัวได้รับการบริการในด้านอื่นๆ ตาม สิทธิ กำลังพล และการสวัสดิการอื่นๆ สิทธิ กำลังพล และการสวัสดิการอื่นๆ กลยุทธหลัก 1. ส่งเสริมให้กำลังพลมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง มีเป้าหมาย หลักในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และสัตหีบโดยนำที่ดินที่ ทร. หลักในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และสัตหีบโดยนำที่ดินที่ ทร. ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาพัฒนาร่วมกับหน่วยงานรัฐ /เอกชน ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาพัฒนาร่วมกับหน่วยงานรัฐ /เอกชน สก.ทร.เป็นเจ้าภาพ สก.ทร.เป็นเจ้าภาพ 2. ลดการจัดหาอาคารบ้านพักประจำหน่วยของทางราชการ ให้เหลือเท่าที่จำเป็น กบ.ทร.เป็นเจ้าภาพ ให้เหลือเท่าที่จำเป็น กบ.ทร.เป็นเจ้าภาพ 3. ดำเนินการให้ข้าราชการได้รับบริการตามสิทธิกำลังพล และสวัสดิการอื่นๆ สก.ทร.เป็นเจ้าภาพ และสวัสดิการอื่นๆ สก.ทร.เป็นเจ้าภาพ ตัวอย่าง

5 โครงสร้างแผนงบประมาณ ประกอบด้วย แผนงาน ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่1 ใน 5 งบรายจ่าย ใน 5 งบรายจ่าย ยอดค่าใช้จ่ายต่างๆ ผลผลิตที่ 2 ผลผลิตที่ 3 กิจกรรมที่ 2 ใน 5 งบรายจ่าย ใน 5 งบรายจ่าย ยอดค่าใช้จ่ายต่างๆ

6 แผนงาน.. เกิดจากพันธกิจ เช่น แผนงานป้องกันประเทศ แผนงานรักษาความมั่นคงของรัฐ แผนงานพิทักษ์รักษา แผนงานรักษาความมั่นคงของรัฐ แผนงานพิทักษ์รักษา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ แผนงาน และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ แผนงาน เกิดจากยุทธศาสตร์ของชาติ และ กห. เช่น เกิดจากยุทธศาสตร์ของชาติ และ กห. เช่น แผนปรับโครงสร้างการท่องเที่ยว การบริการและการค้า แผนปรับโครงสร้างการท่องเที่ยว การบริการและการค้า

7 ผลผลิต.. แต่ละแผนงานอาจมีมากกว่า 1ผลผลิต เช่นแผน งานป้องกันประเทศ มีผลผลิต คือ การเตรียมกำลังและใช้ งานป้องกันประเทศ มีผลผลิต คือ การเตรียมกำลังและใช้ กำลังในการป้องกันประเทศโดยกำลังทางเรือ การพัฒนา กำลังในการป้องกันประเทศโดยกำลังทางเรือ การพัฒนา ระบบราชการ ฯลฯ ระบบราชการ ฯลฯ

8 กิจกรรม.. การดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เกิดผลผลิต เช่น ผลผลิตการเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศ ผลผลิตการเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศ โดยกำลังทางเรือ มีกิจกรรมคือการเตรียมความพร้อมด้าน โดยกำลังทางเรือ มีกิจกรรมคือการเตรียมความพร้อมด้าน กำลังพล กิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านการส่งกำลัง กำลังพล กิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านการส่งกำลัง บำรุง ฯลฯ บำรุง ฯลฯ

9 งบรายจ่าย.. ค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมให้สำเร็จ ในการ เสนอของบประมาณ ต้องจำแนกค่าใช้จ่าย (งบประมาณ) เสนอของบประมาณ ต้องจำแนกค่าใช้จ่าย (งบประมาณ) ให้อยู่ใน 5 งบรายจ่าย ดังนี้ ให้อยู่ใน 5 งบรายจ่าย ดังนี้

10 1.งบบุคลากร คือ รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อบริหารงาน บุคคลภาครัฐ เช่น เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งต่างๆ บุคคลภาครัฐ เช่น เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งต่างๆ ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนพนักงาน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนพนักงาน ราชการ ราชการ

11 2.งบดำเนินงาน คือรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อบริหารงาน ประจำ ซึ่งแยกออกตามลักษณะการจ่าย 4 ลักษณะดังนี้ ประจำ ซึ่งแยกออกตามลักษณะการจ่าย 4 ลักษณะดังนี้ 2.1 ค่าตอบแทน คือ เงินที่จ่ายตอบแทนให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานให้ทาง ราชการตามที่ กค.กำหนด เช่นค่าเช่าบ้าน ค่าตรวจงานจ้างและ ราชการตามที่ กค.กำหนด เช่นค่าเช่าบ้าน ค่าตรวจงานจ้างและ ควบคุมงาน ค่าจ้างปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ควบคุมงาน ค่าจ้างปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2.2 ค่าใช้สอย คือ เงินที่จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น งานบริการ ด้านไฟฟ้าต่างๆ โดยการไฟฟ้าฯ หรืองานบริการด้านประปาโดย การประปา ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่ารับรองและพิธีการ ค่าซ่อมแซม และบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้ราชการได้ตามปกติ 2.3 ค่าวัสดุ คือ เงินที่จ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของ ลักษณะใช้แล้วสิ้นเปลือง หมดไป หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อชุดไม่ เกิน 5,000 บ. หรือ ค่าดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ครุภัณฑ์ที่มี วงเงินไม่เกิน 5,000 บ. ที่ดินสิ่งก่อสร้างไม่เกิน 50,000 บ. วงเงินไม่เกิน 5,000 บ. ที่ดินสิ่งก่อสร้างไม่เกิน 50,000 บ.

12 2.4 ค่าสาธารณูปโภค คือ เงินที่จ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค สื่อสาร และโทรคมนาคม เช่น ค่าไฟฟ้า ประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการ ไปรษณีย์โทรเลข ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต และโทรคมนาคม เช่น ค่าไฟฟ้า ประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการ ไปรษณีย์โทรเลข ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต

13 3.งบลงทุน คือรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุนซึ่งแยก ออกตามลักษณะการจ่าย 2 ลักษณะดังนี้ ออกตามลักษณะการจ่าย 2 ลักษณะดังนี้ 3.1 ค่าครุภัณฑ์ คือ เงินที่จ่ายเพื่อจัดหา สิ่งของที่มีลักษณะคงทน ถาวร และมีราคาต่อชุดเกิน 5,000 บ. หรือ ค่าดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ครุภัณฑ์ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บ. ค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คือรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือ สิ่งก่อสร้าง รายจ่ายเกี่ยวกับค่าที่ดินฯ เช่น ค่าเวนคืน ค่าชดเชย กรรมสิทธิ์ที่ดินฯลฯ หรือ ค่าดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ที่ดินและ กรรมสิทธิ์ที่ดินฯลฯ หรือ ค่าดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ที่ดินและ สิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินเกินกว่า 50,000 บ.ค่าจ้างออกแบบ ค่าจ้าง ที่ปรึกษาเพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินเกินกว่า 50,000 บ.ค่าจ้างออกแบบ ค่าจ้าง ที่ปรึกษาเพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง....... และให้หมายถึงรวมถึงรายจ่าย ซึ่งจ่ายจากงบรายอื่นใด แต่เข้า ลักษณะการจ่ายตามข้างต้น

14 4.งบเงินอุดหนุน คือ รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเป็นค่าบำรุง เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน อิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือ หน่วยงานรัฐซึ่งมิใช่ อิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือ หน่วยงานรัฐซึ่งมิใช่ ราชการส่วนกลาง องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กร ราชการส่วนกลาง องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การระหว่างประเทศ แบ่งเป็น ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การระหว่างประเทศ แบ่งเป็น งบเงินอุดหนุนทั่วไปและงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งราย งบเงินอุดหนุนทั่วไปและงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งราย จ่ายใดจะเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป หรือ เฉพาะกิจขึ้นอยู่กับ สำนักงบประมาณจะกำหนด จ่ายใดจะเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป หรือ เฉพาะกิจขึ้นอยู่กับ สำนักงบประมาณจะกำหนด

15 5.งบรายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภท งบรายจ่ายใด งบรายจ่ายหนึ่งที่กล่าวมาแล้ว หรือรายจ่าย งบรายจ่ายใด งบรายจ่ายหนึ่งที่กล่าวมาแล้ว หรือรายจ่าย ที่สำนักงบประมาณกำหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ ที่สำนักงบประมาณกำหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้

16 ยอดค่าใช้จ่าย.. เช่นในงบดำเนินงาน ค่าตอบแทนใช้ ยอดค่าใช้จ่าย.. เช่นในงบดำเนินงาน ค่าตอบแทนใช้ สอย และวัสดุ มียอดค่าจัดหา ผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อม สอย และวัสดุ มียอดค่าจัดหา ผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อม บำรุงสายงาน ชย. ค่าสาธารณูปโภค มียอด ค่าไฟฟ้า บำรุงสายงาน ชย. ค่าสาธารณูปโภค มียอด ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ฯลฯ ค่าน้ำประปา ฯลฯ

17 ตัวอย่าง

18 งบกลาง งบกลาง รายจ่ายงบกลาง หมายถึง รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจัดสรร ให้ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจทั่วไป นอกเหนือจาก งบประมาณประจำปีที่ได้รับจัดสรรไปแล้วโดยมีเกณฑ์ การขอใช้กำหนดไว้ เช่น เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพระราชภารกิจใน การเสด็จพระราชดำเนินภายใน ภายนอกประเทศและ ค่าใช้จ่ายในการต้อนรับประมุขต่างประเทศ ค่าใช้จ่าย ตามโครงการพระราชดำริ ฯลฯ รายจ่ายงบกลาง หมายถึง รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจัดสรร ให้ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจทั่วไป นอกเหนือจาก งบประมาณประจำปีที่ได้รับจัดสรรไปแล้วโดยมีเกณฑ์ การขอใช้กำหนดไว้ เช่น เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพระราชภารกิจใน การเสด็จพระราชดำเนินภายใน ภายนอกประเทศและ ค่าใช้จ่ายในการต้อนรับประมุขต่างประเทศ ค่าใช้จ่าย ตามโครงการพระราชดำริ ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt การบริหารงานงบประมาณ งบประมาณ ประกอบด้วย แผนงาน แผนเงิน + การจัดทำงบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ การควบคุมและติดตามประเมินผล การบริหารงบประมาณ นขต.ทร. สปช.ทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google