งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 งานป้อน ข้อมูล โต้ตอบ จดหมาย จด - แปลชว เลข จัดประชุม นัดหมาย ต้อนรับ แขก เก็บและรักษา เอกสาร ต่อและรับ โทรศัพท์ จัดการเรื่องการ เดินทาง ร่างและพิมพ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 งานป้อน ข้อมูล โต้ตอบ จดหมาย จด - แปลชว เลข จัดประชุม นัดหมาย ต้อนรับ แขก เก็บและรักษา เอกสาร ต่อและรับ โทรศัพท์ จัดการเรื่องการ เดินทาง ร่างและพิมพ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2 งานป้อน ข้อมูล โต้ตอบ จดหมาย จด - แปลชว เลข จัดประชุม นัดหมาย ต้อนรับ แขก เก็บและรักษา เอกสาร ต่อและรับ โทรศัพท์ จัดการเรื่องการ เดินทาง ร่างและพิมพ์ จดหมาย ประสานงาน ระหว่าง ผู้บริหารและผู้ ติดต่อ

3 3 ลงบัญชีรายรับรายจ่าย ควบคุมงบประมาณ ค่าใช้จ่าย ตรวจสอบ จัดทำรายงานแสดง ฐานะการเงิน ติดต่อกับธนาคารในการ ฝาก - ถอนเงิน เบิกจ่ายค่าจ้างเงินเดือน และหักภาษีเงินเดือน

4 4 ต้อนรับ คอยช่วยเหลือผู้มา ติดต่อกับสำนักงาน รับโทรศัพท์ บริการให้ข้อมูลแก่ผู้มา ติดต่อ

5 5 ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ บุคลากรภายใน สำนักงานและ บุคคลภายนอกที่มา ติดต่อ ออกวารสารภายในบริษัท ตัดข่าวหนังสือพิมพ์ แจ้ง คำสั่งปิดป้ายประกาศให้ พนักงาน ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในสำนักงาน เผยแพร่ข้อมูลของ สำนักงาน

6 6 วางแผนกำลังคน สรรหารับสมัคร พนักงาน คัดเลือก ฝึกอบรมพนักงาน เก็บแฟ้มประวัติ พนักงาน บริการด้านสวัสดิการ เลื่อนตำแหน่ง โยกย้ายพนักงาน บรรจุพนักงาน จัดอำนวยความ สะดวกให้พนักงาน ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ ปัญหาบุคคล

7 7 ทำความสะอาด ห้องทำงาน ห้องน้ำ โต๊ะทำงาน เปิด - ปิดสำนักงาน ซ่อมแซมสิ่งชำรุด ต่างๆ ภายใน สำนักงาน

8 8 พิมพ์ดีคล่องนาทีละ 50-70 คำ โต้ตอบจดหมายได้ รู้จักวิธีเก็บเอกสาร มีความสามารถใน การจด - แปลชวเลข นาทีละ 100-140 คำ

9 9 ลงบัญชีได้อย่าง ถูกต้อง มีความรอบรู้ใน การตรวจสอบ ควบคุมค่าใช้จ่าย

10 10 มีทัศนะคติที่ดีต่องาน ต่อ บุคคล ต่อองค์การ มีความคิดริ่เริ่มใหม่ ๆ อยู่ เสมอ กระตือรือร้นในการ ทำงาน ขยันขันแข็งในการ ทำงาน ไม่มาทำงานสาย ทำงานเสร็จตามเวลานัด มีมารยาทดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ มีความรับผิดชอบ

11 11 การออกแบบและวิเคราะห์งาน ( Job design / Job analysis การออกแบบ เป็นกระบวนการกำหนดงานเฉพาะอย่าง ที่จะต้องทำ วิธีการที่ใช้ในการทำงาน การเกี่ยวข้องของ งานกับงานอื่นๆในองค์การ การออกแบบงาน จะประกอบไปด้วย Who What Where When Why How

12 12 การวิเคราะห์งาน เป็นกระบวนการที่มีระบบในการกำหนดทักษะ หน้าที่ ความรู้ที่ต้องการสำหรับงานใดงานหนึ่ง ขององค์การ โดยปกติจะมี นักวิเคราะห์งาน (Job analyst) ทำหน้าที่ รวบรวม จำแนก ประเมิน และจัดระบบเกี่ยวกับตำแหน่งต่างๆ ในองค์การ

13 13 การวิเคราะห์งาน ความสามารถ ความรู้ ทักษะ คุณสมบัติผู้ปฏิบัติงาน คำบรรยายลักษณะงาน งาน (task) ค. รับผิดชอบหน้าที่ (duties)


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 งานป้อน ข้อมูล โต้ตอบ จดหมาย จด - แปลชว เลข จัดประชุม นัดหมาย ต้อนรับ แขก เก็บและรักษา เอกสาร ต่อและรับ โทรศัพท์ จัดการเรื่องการ เดินทาง ร่างและพิมพ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google