งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดูเค้า..... ดู เรา การศึกษาดูงานเพื่อประยุกต์ใช้ในแผนยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดูเค้า..... ดู เรา การศึกษาดูงานเพื่อประยุกต์ใช้ในแผนยุทธศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ดูเค้า..... ดู เรา การศึกษาดูงานเพื่อประยุกต์ใช้ในแผนยุทธศาสตร์

3 ? เค้า... มี เครื่องมือใน การบริหาร & เราก็ใช้ เครื่องมือตัว เดียวกัน เค้า... มี บุคลากรที่มี ประสบการณ์ + ความสามารถ & เราก็มีไม่ แตกต่างจาก เค้า เค้า... มี งบประมาณที่ เป็นแรง ขับเคลื่อน & เราก็มี งบประมาณ เพื่อใช้ในการ ขับเคลื่อน ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินการ (INPUTS) = 4M เค้า... มี วิธีการ บริหารอย่าง เป็นระบบ & เราคิดว่าเรา ก็มีเช่นกัน Money MethodMachine Man

4 บทสรุปการศึกษาดูงาน บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน ) การจัดการองค์ความรู้แบบสัมฤทธิ์ผล Knowledge Management อะไรเอ่ย

5 บทสรุปการศึกษาดูงาน บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน ) การจัดการองค์ความรู้แบบสัมฤทธิ์ผล Knowledge Management ผู้บริหาร อดีต - ปัจจุบัน

6 บทสรุปการศึกษาดูงาน บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน ) การจัดการองค์ความรู้แบบสัมฤทธิ์ผล Knowledge Management

7 Key Success รัก คือ รักงาน รักเพื่อน ร่วมงาน รัก องค์กร รัก สถาบัน กุญแจดอกไหนที่จะไขสู่ความสำเร็วขององค์กร

8 Key Success พลัง รัก ให้สิ่งดี ดี + ใส่ใจ ให้โดย ไม่หวัง สิ่งตอบ แทน สร้าง ความ ประทับ ใจ เสมอ เสมอ สร้าง ความ ประหล าดใจ DNA ของ ปตท. Good Process Share > ฐานราก KM ความพึงพอใจเพิ่มขึ้น Innovation

9 วิสัยทัศน์ (Vision) ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) เป้าประ สงค์ (Goals ) เป้าประ สงค์ (Goals ) พันธกิจ (Missi on) พันธกิจ (Missi on) ค่านิยมหลัก (Core Values) กลยุทธ์ (Strate gy) แผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) ตัวชี้วั ด (KPI s.) ค่า เป้า หมาย (Targ et) ตัวชี้วั ด (KPI s.) ค่า เป้า หมาย (Targ et) SWOT Analysis BSC.

10 ค่านิยมร่วม = CITCOMS Creativity คิดและทำอย่างสร้างสรรค์ Internationally Cutting-Edge ก้าวทันเทคโนโลยีระดับนานาชาติ Teamwork ร่วมแรงร่วมใจ Commitment พันธะสัญญาต่องานและองค์กร Outcome-orientedness มุ่งผลสัมฤทธิ์ Momentum ความมีเสถียรภาพอย่างต่อเนื่อง Service-mindedness เต็มใจพร้อมให้บริการ

11 เพื่อประยุกต์ใช้ในแผน ยุทธศาสตร์ คำถาม ทำอย่างไร... ให้คนรักงาน + รัก เพื่อนร่วมงาน + รักองค์กร + รักสถาบัน ? คำตอบ = ถูกทุกข้อ

12 บทสรุปการศึกษาดูงาน TRUE Cloud Computing, IT Operation/Monitoring and service วันนี้ทรู... คือผู้นำหนึ่งเดียวของไทย ในการนำนวัตกรรมที่ให้บริการการสื่อสารแบบครบวงจร

13 Keyword ภาพลักษณ์ องค์กร นำนวัตกรรม ได้รับการ ยอมรับ Better Together

14 Keyword อัตลักษณ์ : มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม คณะ สำนัก สถาบัน …. > CITCOMS จะต้องสร้างนวัตกรรม หน่วยงานใน CITCOMS จะต้องสร้าง นวัตกรรม Researc h คิดใหม่.. ทำใหม่ ลดขั้นตอน ล่น ระยะเวลา

15 พระพุทธโอวาท : ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ผู้รู้... ย้อนดูอดีตของเรา... ผู้ตื่น... และตื่นจากอดีตสู่ ปัจจุบัน ผู้เบิกบาน... ยอมรับในโลกปัจจุบัน... คงจะมีสุข และชื่นบาน

16 Key Success ย้อนอดีต  เราเคยมีวิสัยทัศน์ว่า.... นวัตกรรมเพื่อ ความยั่งยืน (2548) – แต่ไม่เห็นภาพ ของนวัตกรรมเท่าที่ควร.... เพราะ... อาจจะมองเรื่องการสร้างนวัตกรรม ใหม่ๆ เป็นสำคัญ ( เน้นทำงานวิจัย... สร้างสิ่ง ใหม่ ) ดูปัจจุบัน  ในเมื่อการสร้างนวัตกรรม... เป็นสิ่งที่มองภาพได้ ยาก > ทำไมไม่ นำนวัตกรรม.... เพื่อสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม ใหม่ ในทุกๆด้าน ( เป็นผู้นำเทคโนโลยี เพื่อ ก่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรม ) เห็นอนาคต  อาจเป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จ และเป็นแรง ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนเรศวร สู่ “ มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม ”

17 สรรสร้างสิ่งใหม่...(Share) ระบบเชื่อมบัญชีผู้ใช้งานระหว่าง AD กับ e-Registrar ผลักดันให้ออก Spec กลาง โดยมีเกณฑ์การเช่าเครื่อง เป็น ราคากลาง เว็บมหาวิทยาลัย เว็บ CITCOMS เว็บงานประชาสัมพันธ์ เว็บกองประกันคุณภาพ เว็บกองพัฒนากิจการ ต่างประเทศ เว็บกองบริการการศึกษา เว็บโครงการหอพักนิสิต เว็บศิษเก่าฯ, เว็บนิสิตเก่าฯ > อีกมากมาย เหลือ.... เว็บกองคลัง... และ กบค.

18 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ดูเค้า..... ดู เรา การศึกษาดูงานเพื่อประยุกต์ใช้ในแผนยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google