งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาดูงานเพื่อประยุกต์ใช้ในแผนยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาดูงานเพื่อประยุกต์ใช้ในแผนยุทธศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาดูงานเพื่อประยุกต์ใช้ในแผนยุทธศาสตร์
ดูเค้า.....ดูเรา

2 เค้า...มีบุคลากรที่มีประสบการณ์+ความสามารถ & เราก็มีไม่แตกต่างจากเค้า
เค้า...มีงบประมาณที่เป็นแรงขับเคลื่อน & เราก็มีงบประมาณเพื่อใช้ในการขับเคลื่อน Money Method Machine Man ? เค้า...มีเครื่องมือในการบริหาร & เราก็ใช้เครื่องมือตัวเดียวกัน เค้า...มีวิธีการบริหารอย่างเป็นระบบ & เราคิดว่าเราก็มีเช่นกัน ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินการ (INPUTS) = 4M

3 บทสรุปการศึกษาดูงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
การจัดการองค์ความรู้แบบสัมฤทธิ์ผล Knowledge Management อะไรเอ่ย

4 บทสรุปการศึกษาดูงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
การจัดการองค์ความรู้แบบสัมฤทธิ์ผล Knowledge Management ผู้บริหาร อดีต-ปัจจุบัน

5 บทสรุปการศึกษาดูงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
การจัดการองค์ความรู้แบบสัมฤทธิ์ผล Knowledge Management

6 รักคือ Key Success กุญแจดอกไหนที่จะไขสู่ความสำเร็วขององค์กร รักงาน
รักเพื่อนร่วมงาน รักองค์กร รักสถาบัน กุญแจดอกไหนที่จะไขสู่ความสำเร็วขององค์กร

7 Key Success พลังรัก DNA ของ ปตท. Good Process Innovation
ให้สิ่งดีดี + ใส่ใจ ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน สร้างความประทับใจ เสมอ เสมอ สร้างความประหลาดใจ DNA ของ ปตท. Innovation Share > ฐานราก KM ความพึงพอใจเพิ่มขึ้น

8 แผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) ค่านิยมหลัก (Core Values)
พันธกิจ (Mission) วิสัยทัศน์ (Vision) ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ตัวชี้วัด (KPIs.) ค่าเป้า หมาย (Target) เป้าประสงค์ (Goals) แผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) SWOT Analysis BSC. กลยุทธ์ (Strategy) ค่านิยมหลัก (Core Values)

9 ค่านิยมร่วม = CITCOMS Creativity คิดและทำอย่างสร้างสรรค์
Internationally Cutting-Edge ก้าวทันเทคโนโลยีระดับนานาชาติ Teamwork ร่วมแรงร่วมใจ Commitment พันธะสัญญาต่องานและองค์กร Outcome-orientedness มุ่งผลสัมฤทธิ์ Momentum ความมีเสถียรภาพอย่างต่อเนื่อง Service-mindedness เต็มใจพร้อมให้บริการ

10 เพื่อประยุกต์ใช้ในแผนยุทธศาสตร์
คำถาม ทำอย่างไร... ให้คนรักงาน+รักเพื่อนร่วมงาน+รักองค์กร+รักสถาบัน ? คำตอบ = ถูกทุกข้อ

11 บทสรุปการศึกษาดูงาน TRUE
Cloud Computing, IT Operation/Monitoring and service วันนี้ทรู...คือผู้นำหนึ่งเดียวของไทย ในการนำนวัตกรรมที่ให้บริการการสื่อสารแบบครบวงจร

12 Keyword นำนวัตกรรม ภาพลักษณ์องค์กร ได้รับการยอมรับ Better Together

13 Keyword อัตลักษณ์ : มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม
คณะ สำนัก สถาบัน…. > CITCOMS จะต้องสร้างนวัตกรรม หน่วยงานใน CITCOMS จะต้องสร้างนวัตกรรม Research คิดใหม่..ทำใหม่ ลดขั้นตอน ล่นระยะเวลา

14 พระพุทธโอวาท : ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
พระพุทธโอวาท : ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ผู้รู้...ย้อนดูอดีตของเรา... ผู้ตื่น...และตื่นจากอดีตสู่ ปัจจุบัน ผู้เบิกบาน... ยอมรับในโลกปัจจุบัน... คงจะมีสุข และชื่นบาน

15 Key Success ย้อนอดีต เราเคยมีวิสัยทัศน์ว่า....นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (2548) แต่ไม่เห็นภาพ ของนวัตกรรมเท่าที่ควร.... เพราะ...อาจจะมองเรื่องการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นสำคัญ(เน้นทำงานวิจัย...สร้างสิ่งใหม่) ดูปัจจุบัน ในเมื่อการสร้างนวัตกรรม...เป็นสิ่งที่มองภาพได้ยาก > ทำไมไม่ นำนวัตกรรม.... เพื่อสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ในทุกๆด้าน(เป็นผู้นำเทคโนโลยี เพื่อก่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรม) เห็นอนาคต อาจเป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จ และเป็นแรงขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนเรศวร สู่ “มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม”

16 สรรสร้างสิ่งใหม่...(Share)
เว็บมหาวิทยาลัย เว็บ CITCOMS เว็บงานประชาสัมพันธ์ เว็บกองประกันคุณภาพ เว็บกองพัฒนากิจการต่างประเทศ เว็บกองบริการการศึกษา เว็บโครงการหอพักนิสิต เว็บศิษเก่าฯ, เว็บนิสิตเก่าฯ > อีกมากมาย เหลือ.... เว็บกองคลัง... และ กบค. ระบบเชื่อมบัญชีผู้ใช้งานระหว่าง AD กับ e-Registrar <เต็มรูปแบบ> ผลักดันให้ออก Spec กลาง โดยมีเกณฑ์การเช่าเครื่อง เป็นราคากลาง

17 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาดูงานเพื่อประยุกต์ใช้ในแผนยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google