งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินองค์กรแบบสมดุล (The Balance Scorecard by Kaplan & Norton) Natthawatana Nippagagorn, DMS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินองค์กรแบบสมดุล (The Balance Scorecard by Kaplan & Norton) Natthawatana Nippagagorn, DMS."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การประเมินองค์กรแบบสมดุล (The Balance Scorecard by Kaplan & Norton) Natthawatana Nippagagorn, DMS.

3 17/10/2001Excellence Training Institution2 ความหมาย เดิมเรียกว่า ดัชนีนำ (Lead Indicators) และดัชนีดึง (Lag Indicators) เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลกลยุทธ์ หรือ ระบบวัดผลกลยุทธ์ (Strategic Measurement System) ต้องการวัดในสิ่งที่เป็นความสมดุล (Balanced) คือการวัดสมดุลของมิติ ทางด้านการเงิน (Financial Perspective) และมิติที่ไม่ใช่ด้านการเงิน (Non-Financial Perspective)

4 17/10/2001Excellence Training Institution3 ความหมาย ( ต่อ ) ความสมดุลยังมีความหมายกว้างไปถึง กลยุทธ์ต้องสมดุลระหว่างหน่วยกลยุทธ์ ย่อย (SBU:Strategic Business Unit) กับหน่วยงานสนับสนุน (Supporting Unit) Scorecard หรือบัตรคะแนน คือระบบ ข้อมูล (Supporting Sheet) ที่เป็น เครื่องมือยืนยันว่ามีการเก็บรวบรวม ข้อมูลอย่างเป็นระบบ จนทำให้เกิดตัววัด ที่สมบูรณ์ขึ้นได้

5 17/10/2001Excellence Training Institution4 จุดเด่นของ BSC. เป็นเครื่องมือใหม่ที่สามารถเชื่อมโยงสิ่ง ที่เป็นวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร ไปสู่ระดับล่าง หรือทุกระดับขององค์กร ได้ดีกว่าการจัดทำแผนกลยุทธ์แบบเดิม เป็นการวัดผลสำเร็จขององค์กรที่ สามารถมองได้ 2 มิติที่สมดุลกัน คือมิติ ด้านการเงิน และมิติที่ไม่ใช่การเงิน สามารถช่วยให้กลยุทธ์ดำเนินไปสู่ ความสำเร็จ โดยมีการทบทวนเป็นราย เดือน และดูภาพรวมในรายไตรมาส

6 17/10/2001Excellence Training Institution5 The KPIs/BSC Model (Kaplan & Norton) แนวคิดของ KPIs/BSC การวัดด้านการเงิน การวัดด้านลูกค้า การวัดด้านกระบวนการภายใน การวัดด้านการเรียนรู้ และการเติบโต

7 17/10/2001Excellence Training Institution6 The KPIs/BSC Model: ( กพร.) แนวคิดของ KPIs/BSC การวัดด้านประสิทธิภาพ การวัดด้านคุณภาพ การให้บริการ การวัดด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ ( ผลการดำเนินงาน ) การวัดด้านการเรียนรู้ และการเติบโต ( ด้านพัฒนาองค์กร )

8 17/10/2001Excellence Training Institution7 การวัด การวัดตัวเลขทางการเงิน เป็น สิ่งบ่งบอกอดีตหรือ ความสำเร็จที่ ผ่านมา การวัดด้านลูกค้าเป็นการ บอกความสำเร็จ การวัดด้านกระบวนการใน ปัจจุบัน การวัดด้านการเรียนรู้และการเติบโตเป็น การบอกความสำเร็จ ในอนาคต

9 17/10/2001Excellence Training Institution8 การจัดการผลลัพธ์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Result Management) การวิเคราะห์และทบทวนกลยุทธ์ (Strategic Review) ด้วยวิธีการที่เป็น ระบบ ได้แก่การให้คะแนน (Scoring) ใน การจัดทำ SWOT Analysis พัฒนาสมมุติฐานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Hypothesis) หรือแผนที่กลยุทธ์ (Strategic Map) ภายใต้กรอบแนวคิด ของมิติ 2 ด้าน คือด้านทุนการเงิน (Financial Capital) และด้านทุนทาง ปัญญา (Intellectual Capital)

10 17/10/2001Excellence Training Institution9 การจัดการผลลัพธ์เชิงกลยุทธ์ ( ต่อ ) มิติด้านทุนปัญญา (Intellectual Capital) ประกอบด้วยทุนลูกค้า (Customer Capital), ทุนองค์กร (Organizational Capital), ทุน กระบวนการ (Process Capital), และ ทุนความรู้ / นวัตกรรม (K- Capital/Innovation Capital)

11 17/10/2001Excellence Training Institution10 ตัวอย่างดัชนีที่ใช้วัด (Kaplan & Norton) เป้าหมายทางการเงิน เพิ่มรายได้ 25% ใน แต่ละปี รักษาอัตราส่วน ผลตอบแทนต่อ สินทรัพย์ (ROA) 15% ต่อปี ค่าใช้จ่ายด้าน สาธารณูปโภคลดลง 12% จากค่าใช้จ่าย ปีที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายการทำงาน ล่วงเวลาลดลง 5% จากปีที่ผ่านมา เป้าหมายด้านลูกค้า รักษาระดับความพึง พอใจของผู้มาติดต่อ ราชการที่ระดับ 3.5 จากสเกลวัด 1.0- 5.0 ให้บริการประชาชน ได้เพิ่มขึ้นจากเดิม อีก 7% ทุกปี อัตราการร้องเรียน ลดลง 3%

12 17/10/2001Excellence Training Institution11 ตัวอย่างดัชนีที่ใช้วัด (Kaplan & Norton) ( ต่อ ) เป้าหมายด้านคุณภาพ และกระบวนการ ปฏิบัติสู่ระบบคุณภาพ ISO ตั้งแต่ปี 2545 เป็นหน่วยราชการชั้น นำด้านการให้บริการ ต่อประชาชน ลดขั้นตอนในการ ทำงานและพัฒนาระบบ บริการเป็น One Stop Service ในปี 2546 เป้าหมายด้านความรู้ และนวัตกรรม รักษาระดับการศึกษา ขั้นสูงของข้าราชการ จัดหลักสูตรฝึกอบรม ตามพื้นฐาน TN ที่ จำเป็น และ เหมาะสมกับตำแหน่ง เป็นระยะเวลา 5 วัน ต่อพนักงาน 1 คน ต่อปี รักษาความพึงพอใจ ของพนักงานที่ระดับ 3.5 จากสเกล 1.0- 5.0

13 17/10/2001Excellence Training Institution12 ตัวอย่างดัชนีที่ใช้วัด ( กพร.) เป้าหมายด้านพัฒนา องค์กร ร้อยละ 90 ของ บุคลากรที่มีความพึง พอใจต่อสภาพการ ทำงานในองค์กร จัดหลักสูตรฝึกอบรม ตามสมรรถนะ ที่จำเป็น และเหมาะสมกับ ตำแหน่ง เป็นระยะเวลา 5 วันต่อพนักงาน 1 คน ต่อปี พัฒนาบุคลากร 10 วัน / คน / ปี อัตราการเจริญเติบโต ขององค์กร เป้าหมายด้าน ประสิทธิภาพ จัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น 25% ในแต่ละปี ลดขั้นตอนในการ ทำงานและพัฒนา ระบบบริการเป็น One Stop Service ในปี 2550 ต้นทุนการดำเนินงาน (Unit Cost) ลดลง 12% จากปีที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายการทำงาน ล่วงเวลาลดลง 5% จากปีที่ผ่านมา

14 17/10/2001Excellence Training Institution13 ตัวอย่างดัชนีที่ใช้วัด ( กพร.) เป้าหมายด้านคุณภาพ การให้บริการ ปฏิบัติสู่ระบบคุณภาพ HA ตั้งแต่ปี 2545 รักษาระดับความพึง พอใจของผู้มาติดต่อ ราชการที่ระดับ 3.5 จากสเกลวัด 1.0-5.0 ให้บริการประชาชน แบบครบวงจรได้ เพิ่มขึ้นจากเดิมอีก 7% ทุกปี อัตราการร้องเรียน ลดลง 3% เป้าหมายด้าน ประสิทธิผล ร้อยละ 85 ของ ประชากรในพื้นที่ รับผิดชอบได้รับ บริการอย่างทั่วถึง และ เสมอภาค ร้อยละ 85 ของ ประชากรสามารถ เข้าถึงบริการได้ อัตราการเจ็บป่วยของ ประชาชนลดลง 3 % จากปีที่ผ่านมา องค์กรเครือข่ายที่เข้า ร่วมเพิ่มขึ้นปีละ 10 แห่ง


ดาวน์โหลด ppt การประเมินองค์กรแบบสมดุล (The Balance Scorecard by Kaplan & Norton) Natthawatana Nippagagorn, DMS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google