งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างพระไตรปิฏก / คำศัพท์ทาง พระพุทธศาสนา สาระการเรียนรู้ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เสนอ อ. วรรณดี จิตต์จนะ จัดทำโดย ด. ช. กันต์ปภพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างพระไตรปิฏก / คำศัพท์ทาง พระพุทธศาสนา สาระการเรียนรู้ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เสนอ อ. วรรณดี จิตต์จนะ จัดทำโดย ด. ช. กันต์ปภพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างพระไตรปิฏก / คำศัพท์ทาง พระพุทธศาสนา สาระการเรียนรู้ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เสนอ อ. วรรณดี จิตต์จนะ จัดทำโดย ด. ช. กันต์ปภพ รักแก้ว เลขที่ 3 ด. ญ. นันทิชา ชีพเมืองแมน เลขที่ 24 ด. ช. สมศักดิ์ เจียมศรี เลขที่ 11 ด. ญ. วริศรา สมศรี เลขที่ 34 ด. ญ. อนิรุต มีณรงค์ เลขที่ 13 ด. ญ. ศุภรัตน์ ยะภักดี เลขที่ 35 ด. ญ. แสงนภา วงษ์ศรีดี เลขที่ 17 ด. ญ. อาภา วรรณ จันทาบ เลขที่ 40 ด. ญ. นลพรรณ พ่วงนาคพันธุ์ เลขที่ 23 ด. ญ. อารดา บุณเกียรติ เลขที่ 41 ด. ช. อุดมโชค กลิ่นระรวย เลขที่ 14 นักเรียนช่วงชั้นที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ / ๒

2 คำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา อัตตา เป็นศัพท์ภาษาบาลี แปลว่า ตัวตน, ร่างกาย, รูปลักษณะ, ตัวเอง ( ดูอัตภาพ ) ( ภาษาสันสกฤตใช้ อาตฺมัน ) หมายถึงอาตมัน, วิญญาณ ตามทฤษฎี ของผู้นับถือลัทธิว่าชีวิตเกิดขึ้นด้วยวิญญาณ หรืออัตมัน ซึ่งชาวอินเดียทางภาคเหนือได้ยึดถือ เช่นนั้น ในคัมภีร์อุปนิษัทอธิบายไว้ว่า อัตตาเป็น ตัวตนเล็กๆ รูปร่างเหมือนคน อาศัยอยู่ในหัวใจ เวลาปกติ และหนีออกจากร่างกายไปในเวลานอน หลับ หรือในเวลาสงบแน่นิ่ง เมื่ออัตตานั้นกลับมาสู่ ร่างเหมือนเดิม ชีวิตและการเคลื่อนไหวจึงเกิดขึ้น เป็นไปตามเดิม ในเวลาตายอัตตาก็จะหนีออกจาก ร่าง ไปใช้ชีวิตในอมตะของตนเองวนเวียนไป อย่างนีโดยไม่มีสิ้นสุด แต่ทฤษฎีนี้พระพุทธศาสนา ไม่ยอมรับทั้งหมด ( นัยพจนา. บาลี - อังกฤษ ของ สมาคมบาลีปกรณ์ )อัตภาพอินเดียพระพุทธศาสนา

3 คำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา อนัตตา หรือ อนัตตตา แปลว่า มิใช่อัตตา, มิใช่ ตัวตน ไม่นิยมแปลว่า ไม่มีอัตตา หรือ ไม่มีตัวตนอัตตา อนัตตา เป็นสามัญลักษณะ คือเกิดมีเสมอกันแก่ สังขารทุกอย่าง สังขาร อนัตตา ที่ได้ชื่อดังนี้เพราะมีลักษณะดังนี้ เป็นสภาพว่างเปล่า คือหาสภาวะที่แท้จริงไม่ได้ เพราะประกอบด้วยธาตุ ๔ เมื่อแยกธาตุออก สภาวะที่แท้จริงก็ไม่มี หาเจ้าของมิได้ คือไม่มีใครเป็นเจ้าของแท้จริง สงวนรักษามิให้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ไม่อยู่ในอำนาจ คือไม่อยู่ในบัญชาของใคร ใคร บังคับไม่ได้ เช่นบังคับมิให้แก่ไม่ได้ แย้งต่ออัตตา คือตรงข้ามกับอัตตา

4 ภาพประกอบการศึกษา


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างพระไตรปิฏก / คำศัพท์ทาง พระพุทธศาสนา สาระการเรียนรู้ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เสนอ อ. วรรณดี จิตต์จนะ จัดทำโดย ด. ช. กันต์ปภพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google