งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Master of Arts in Pali and Sanskrit Chulalongkorn University มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิชาการอย่างลึกซึ้งใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Master of Arts in Pali and Sanskrit Chulalongkorn University มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิชาการอย่างลึกซึ้งใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Master of Arts in Pali and Sanskrit Chulalongkorn University มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิชาการอย่างลึกซึ้งใน ลักษณะรู้รอบ รู้ลึก และสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้าน ภาษาบาลีและสันสกฤตเพื่อพัฒนา การวิจัยระดับสูง บัณฑิตที่จบการศึกษามีความรู้ด้านภาษาบาลีและ สันสกฤต สามารถทำงานในสายวิชาการด้านภาษาหรือ วัฒนธรรมไทยที่เกี่ยวข้องกับภาษาและวัฒนธรรมอินเดียโบราณ หรือใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้านศาสนา ปรัชญา ภาษาหรือวัฒนธรรมไทย ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดีตามความสนใจได้ วัตถุประสงค์

2 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตหรือ เทียบเท่าในสาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต สาขาวิชา ภาษาไทย หรือสาขาวิชาอื่นที่มีขอบข่ายใกล้เคียงเช่น โบราณคดี การศึกษาพระปริยัติธรรม และมีคะแนน สะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๒. ๗๕ หรือ เทียบเท่า หากท่านสนใจ และมีเป้าหมายที่จะศึกษาเชิงลึก ในภาษาบาลี สันสกฤต หรือวรรณคดีพุทธศาสนาทั้งสาย เถรวาท มหายาน ปรัชญาอินเดีย หรือ วรรณคดี สันสกฤต และเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม แต่ยังไม่มี ความรู้ภาษาบาลี หรือสันสกฤต ท่านสามารถ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต พื้นฐานในปีแรกของหลักสูตรได้

3 รายวิชาบังคับ ๔ วิชา ได้แก่ สัมมนา ไวยากรณ์บาลีและสันสกฤต สัมมนาไวยากรณ์และ วรรณคดีปรากฤต สัมมนาวรรณคดีบาลี สัมมนา วรรณคดีสันสกฤต รายวิชาเลือก เลือกเรียน ๔ วิชา ได้แก่ สัมมนาประวัติวรรณคดีบาลี สัมมนาประวัติวรรณคดี สันสกฤต สัมมนาคัมภีร์ปรัชญาอินเดีย สัมมนา ทฤษฎีวรรณคดีบาลีและสันสกฤต สัมมนาจารึกบาลี สันสกฤต สัมมนานาฏยศาสตร์และการละคร สันสกฤต โครงสร้างหลักสูตร รายวิชาเรียน เลือกทำประเด็นที่อยู่ในขอบเขตการศึกษาภาษา หรือวรรณคดีบาลีสันสกฤต ตามความสนใจและความ ถนัดของผู้ศึกษา วิทยานิพนธ์

4 หากท่านสนใจเข้าศึกษา ติดต่อสอบถาม รายละเอียดได้ที่ หากท่านสนใจเข้าศึกษา ติดต่อสอบถาม รายละเอียดได้ที่ ผศ. ทัศนีย์ สินสกุล ภาควิชาภาษา ตะวันออก โทร ๐๒ - ๒๑๘ - ๔๗๕๓ ในเวลาราชการ หรือ ดูรายละเอียดจาก คู่มือการสมัครเข้าศึกษาใน ระดับบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระยะเวลาในการศึกษา ทุนการศึกษา ๒ - ๔ ปี ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ขาดแคลน ๑ ปี การศึกษา ทุนผู้ช่วยสอน ทุนเมฆิน เอื้ออนันต์ จากมูลนิธิคีตา อาศรมประเทศไทย


ดาวน์โหลด ppt อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Master of Arts in Pali and Sanskrit Chulalongkorn University มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิชาการอย่างลึกซึ้งใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google