งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระพุทธศาสนาในฟูหนำ ( พศต. 6 - 11 ) 1. อาณาจักรนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าอยู่บริเวณใด - น่าจะอยู่บริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ ( ปัจจุบันตั้งอยู่ในอ. ศรี เทพ ) -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระพุทธศาสนาในฟูหนำ ( พศต. 6 - 11 ) 1. อาณาจักรนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าอยู่บริเวณใด - น่าจะอยู่บริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ ( ปัจจุบันตั้งอยู่ในอ. ศรี เทพ ) -"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระพุทธศาสนาในฟูหนำ ( พศต. 6 - 11 ) 1. อาณาจักรนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าอยู่บริเวณใด - น่าจะอยู่บริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ ( ปัจจุบันตั้งอยู่ในอ. ศรี เทพ ) - ดังปรากฏไว้ในจดหมายเหตุของสมณะจีนชื่ออี้จิง ได้ ชี้ให้เห็นว่ามีอาณาจักรนี้อยู่จริง 2. จดหมายเหตุของจีน - ฟูหนำ, ฟูนัน มาจากคำว่า “ พนม ( ภูเขา ) ” - อยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตตลอดจนถึงภาคอีสาน - มีราชธานีชื่ออินทรปุระ

2 - เมื่อถึงสมัยพุทธศตวรรษที่ 12 ชื่อฟูหนำหายไป แล้ว ปรากฏเป็นอาณาจักรใหม่ที่มีชื่อว่า “ เจนละ ” โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1. เจนละบก มีชื่อเรียกว่า “ อีศานปุระ ” >>> บริเวณ ภาคเหนือของกัมพูชา และนครพนมของไทย 2. เจนละน้ำ มีชื่อเรียกว่า “ นาปูนา ( นวนคร )” >>> บริเวณภาคกลางของกัมพูชา และอ่าวญวน

3 - ราวพุทธศตวรรษที่ 6 นับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท ( หีนยาน ) - ราวพุทธศตวรรษที่ 10 ได้มีสมณะทูต 2 รูป ไปยังเมือง จีนเพื่อทำงานแปลพระคัมภีร์ 1. พระสังฆปาละ แปลวิมุตติมรรค น่าจะเป็น ต้นแบบของวิสุทธิมรรค ซึ่งแต่งโดยพระพุทธโฆศาจารย์ แต่ถือว่าวิมุตติมรรคเป็นคัมภีร์ที่มีชื่อเสียง 2. พระมันทรเสน แปลเกี่ยวกับลัทธิมนตรยานหรือ วัชรยานหลายเล่ม - ราวพุทธศตวรรษที่ 13 เป็นต้นมา ได้นับถือ พระพุทธศาสนานิกายมหายาน โดยมีการติดต่อกับ มหายานในแคว้นเบงกอลและเกาะชวา - พุทธศตวรรษที่ 18 เจนละบกเสื่อมลง สาเหตุที่อาณาจักรฟูหนำหายไปและต่อมาได้ปรากฎชื่อ “ เจนละบกและเจนละน้ำ ” ก็คงมาจากการเมือง โดยมีความแตกต่างทางศาสนาเป็น เหตุ

4 สรุป 1. พระพุทธศาสนาระยะเริ่มแรก ต้องเผชิญกับปัญหา ต่างๆ เช่น การเมืองการปกครอง ความเชื่อที่มีอยู่เดิม การ ยอมรับจากเจ้าปกครอง การปรับให้เหมาะสมกับ สภาพแวดล้อม เช่น กลืนวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลง ทั้งหมด การประนีประนอม 2. พระพุทธศาสนาในลักษณะเริ่มแรกนี้มีประปรายอยู่ ทั่วๆไป เช่น สุวรรณภูมิ ( นครปฐม ) ล้านนา ละโว้ เป็นต้น แต่ว่าหลักฐานทางพระพุทธศาสนาอาณาจักรอื่นยังไม่ เด่นชัดเพียงพอเหมือนอาณาจักรฟูหนำ


ดาวน์โหลด ppt พระพุทธศาสนาในฟูหนำ ( พศต. 6 - 11 ) 1. อาณาจักรนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าอยู่บริเวณใด - น่าจะอยู่บริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ ( ปัจจุบันตั้งอยู่ในอ. ศรี เทพ ) -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google