งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศาสนาเชน นักอหิงสาต่อความศักดิ์สิทธิ์ ของชีวิต - เกิดควบคู่กันมากับพระพุทธศาสนา - เป็นศาสนาประจำชนชาติอินเดียทาง ภาคเหนือ - บำเพ็ญตบะด้วยวิธีต่างๆ โดยเฉพาะการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศาสนาเชน นักอหิงสาต่อความศักดิ์สิทธิ์ ของชีวิต - เกิดควบคู่กันมากับพระพุทธศาสนา - เป็นศาสนาประจำชนชาติอินเดียทาง ภาคเหนือ - บำเพ็ญตบะด้วยวิธีต่างๆ โดยเฉพาะการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศาสนาเชน นักอหิงสาต่อความศักดิ์สิทธิ์ ของชีวิต - เกิดควบคู่กันมากับพระพุทธศาสนา - เป็นศาสนาประจำชนชาติอินเดียทาง ภาคเหนือ - บำเพ็ญตบะด้วยวิธีต่างๆ โดยเฉพาะการ ทรมานร่างกาย ( อัตตกิลมถานุโยค ) - ปัจจุบันมีศาสนิกชนน้อยลงเรื่อยๆ ( มี ประมาณ 1 ล้าน 5 แสนคน ) - สอนเรื่องอาตมันคล้ายฮินดู แต่แตกต่างที่ เป็น อเทวนิยม - มีศาสนามาแล้วถึง ๒๔ องค์ องค์แรก ชื่อ “ ฤษภะ ” องค์สุดท้ายชื่อ “ มหา วีระ ”( เจ้าชายวรรธมาน ) - ศาสดาเรียกว่า “ ตีรถังกร ” ( ผู้กระทำซึ่งท่า ) - เชนหรือชินะแปลว่าผู้ชนะ ( หมายถึงการ ชนะตัวเอง ) - เป็นการชนะด้วยวินัยแห่งการควบคุมตัณหาของ ตนอย่างเข้มงวด

2 จริยศาสตร์ ( บัญญัติ ๕ ประการ ) ๑ ) อหิงสา = การไม่ฆ่า ไม่เบียดเบียน ไม่ทำ ร้ายสัตว์ ๒ ) สัตยะ = ซื่อสัตย์ ๓ ) อัสตียะ = ไม่ลักขโมย หลบหนีภาษี ๔ ) พรหมจริยะ = เว้นจากกามสุข ๕ ) อปริคหะ = ไม่โลภ รวมเรียกว่า พรต = วัตร การปฏิบัติของนักบวชเรียกว่า “ มหาพรต ” การปฏิบัติของคฤหัสถ์เรียกว่า “ อนุพรต ” นักบวชที่ปฏิบัติเคร่งครัดเรียกว่า “ สาธุ ” ศาสนาเชนยึดอหิงสาธรรมและชีวิตสันโดษ Non-violence “ มันเป็นการยากที่จะเอาชนะ ตัวเองได้ แต่เมื่อใดเอาชนะได้แล้วทุก อย่างก็ถูกเอาชนะได้ด้วย ” “ อหิงสา หมายถึงการไม่ทำร้าย ”

3 นิกาย ๑. ทิคัมพร - เปลือยกาย - อนุรักษ์นิยม, เจริญอยู่ทางตอนใต้ของอินเดีย - มีอาภรณ์เป็นอากาศ - พุทธศาสนา เรียกว่า อเจลกะ, นัคคะ, นิครนถ์ ๒. เศวตัมพร - นุ่งห่มผ้าขาว - เจริญอยู่ทางตอนเหนือของอินเดีย - อาภรณ์สีขาว - แก้บทบัญญัติแห่งการเปลือยกายไม่ให้ตึง เกินไป - พุทธศาสนา เรียกว่า ปัณฑรังคะ = ผู้ นุ่งขาวห่มขาว นิกายนุ่งลมห่มฟ้า และนิกายนุ่งผ้าสีขาว

4 ข้อสังเกต ๑. การแบ่งแยกนิกาย นอกจากอิทธิพล ของกาลเวลาแล้วสภาพแวดล้อมก็มีส่วน สำคัญ ๒. ผู้หญิงสำเร็จเป็นสิทธาได้ ก็เพราะ บางนิกาย ( เศวตัมพร ) มีติดถังกรเป็น ผู้หญิง ๓. นักบวชทุกท่านต้องถอนผมของตน ด้วยทางตาลหรือมือแทนการโกนเพื่อ พิสูจน์ความอดทน ๔. ศาสนาเชนยกย่องการปฏิบัติแบบ อัตต กิลมถานุโลก เช่นการนิยมอดอาหาร ( ถือเป็นการ ตายที่บริสุทธิ์ )

5 ความเหมือนกับพุทธศาสนา ๑. เดิมเป็นเทวนิยม เปลี่ยนเป็นอเทวนิยม สมัย ศาสดามหาวีระ ๒. เน้นอหิงสาธรรม – เมตตาอหิงสาธรรม ๓. ปฏิเสธคัมภีร์พระเวทและความศักดิ์สิทธิ์ของ ระบบวรรณะ ๔. เชื่อเรื่อง “ กรรม ”( ความดีต้องมาจากดี ) ๕. ยอมรับใน “ สังสารวัฏ ” และ “ การหลุดพ้น ” ( นิรวาณ - นิพพาน )

6 ความแตกต่าง ๑)คำสอนยึดถือ “ อัตตา ”( วิญญาณของบุคคล เป็นนิรันดร ) ส่วนพุทธศาสนาเป็น “ อนัตตา ” ๒ ) เน้นหลัก “ อหิงสาธรรม ” มากกว่า ( ถือเป็น มงกุฎของศาสนาเชน ) ๓ ) เชนปฏิบัติในหลักอัตตกิลมถานุโยค ส่วน พุทธถือหลักมัชฌิมาปฏิปทา สัญลักษณ์ ๑. รูปของ มหาวีระ ผู้เป็นศาสดาองค์สุดท้าย ทิคัมพร – รูปติดถังกรเปลือยกาย เศวตัมพร – รูปติดถังกรนุ่งห่มผ้า ๒. คัมภีร์เรียกชื่อว่า อาคม ( หมายถึงศีล ) ๓. เป็นนักมังสวิรัติ ( อาชีพพวกพระ ครูอาจารย์ ศิลปิน พ่อค้า นักธุรกิจ นายธนาคาร ) “ ทุกสิ่งป็นนิรันดรโดยธรรมชาติของตนนั่นเอง ”

7 วจนะและสุภาษิตของเชน จงรู้ว่าอะไรเป็นเหตุผูกมัดวิญญาณ และเมื่อรู้ ก็จง พยายามขจัดออกไป นกติดอยู่ในกรงย่อมออกจากกรงไม่ได้ฉันใด บุคคลผู้เขลาต่อความถูกและความผิดก็ย่อมออก จากความระทมทุกข์ไม่ได้ฉันนั้น มีทางทำบาปอยู่ 3 ทาง คือโดยการกระทำของเรา โดยการสนับสนุนคนอื่น โดยการเห็นด้วย มุนีย่อมนำชีวิตออกห่างจากความรักให้ไกลมาก เท่ากับจากความเกลียด ชีวิตทุกชีวิตย่อมเกลียดความเจ็บปวด เพราะฉะนั้น อย่าทำร้ายเขาหรือฆ่าเขา นี่เป็นแก่นสารแห่ง ปัญญา ไม่ฆ่าสิ่งใด ความเหย่อหยิ่งเป็นหนามที่บางมากแต่เป็นเรื่อง ยากที่จะดึงออก คนควรปฏิบัติต่อสัตว์โลกทั้งหมดในโลก ดังเช่น ตัวเองชอบที่จะให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อตน ฯลฯ

8 เชน ฑิคัม พร ( นุ่งลมห่ม ฟ้า )

9 เทวรูป เชน

10 สัญลักษณ์ เทวรูป เชน


ดาวน์โหลด ppt ศาสนาเชน นักอหิงสาต่อความศักดิ์สิทธิ์ ของชีวิต - เกิดควบคู่กันมากับพระพุทธศาสนา - เป็นศาสนาประจำชนชาติอินเดียทาง ภาคเหนือ - บำเพ็ญตบะด้วยวิธีต่างๆ โดยเฉพาะการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google