งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อารยธรรม ลุ่มน้ำสินธุ. 1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบ บริเวณใดของโลก แหล่งอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุนับเป็นแหล่งอารยธรรมเริ่มแรก ของอินเดีย อยู่บริเวณดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อารยธรรม ลุ่มน้ำสินธุ. 1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบ บริเวณใดของโลก แหล่งอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุนับเป็นแหล่งอารยธรรมเริ่มแรก ของอินเดีย อยู่บริเวณดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อารยธรรม ลุ่มน้ำสินธุ

2 1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบ บริเวณใดของโลก แหล่งอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุนับเป็นแหล่งอารยธรรมเริ่มแรก ของอินเดีย อยู่บริเวณดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของอินเดีย ( ปากีสถานในปัจจุบัน ) ที่แม่น้าสินธุไหล ผ่าน อาณาเขตลุ่มแม่น้ำสินธุครอบคลุมบริเวณกว้างกว่าลุ่ม แม่น้ำไนล์แห่งอียิปส์โดยทุกๆปีกระแส น้ำได้ไหลท่วมท้นฝั่งทำ ให้ดินแดนลุ่มแม่น้ำสินธุอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำกสิกรรม นักประวัติศาสตร์บางคนเรียกอารยธรรมในดินแดน นี้ว่า วัฒนธรรมฮารัปปา ซึ่งเป็นเชื่อเมืองโบราณที่ตั้งอยู่บริเวณลุ่มน้ำ สินธุเมื่อประมาณ ๓, ๕๐๐ - ๑, ๐๐๐ ปีก่อนพุทธศักราช

3 1.2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญ จากอดีตถึงปัจจุบันจริงหรือ ความเจริญเกิดขึ้นเมื่อ 2,500 ปีก่อนคริสต์ศักราช หรือ ประมาณ 4,500 ปี มีเมืองที่เป็นศูนย์กลางความเจริญ คือ เมืองโมเฮนโจ - ดาโร และเมืองฮารัปปา ปัจจุบันอยู่ใน ปากีสถาน มีชนชาติที่สร้างความเจริญคือ ชาวดราวิเดียน ( ทมิฬ ) ชาวอารยัน โดยความเจริญที่สำคัญมีดังนี้ - มีการวางผังเมืองที่เป็นระบบระเบียบ บ้านเรือนแต่ละห้องมี ห้องน้ำ มีท่อระบายน้ำ มีการสร้างบ้านสูงถึง 3 ชั้น วัสดุก่อสร้างทำจากอิฐที่มีคุณภาพ ดี นับเป็นภูมิปัญญาด้านสถาปัตยกรรมของชาวดราวิเดียน

4 1.3. สิ่งใดที่บ่งบอกความเจริญของ อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ - การนับถือพระแม่ธรณี เกิดระบบวรรณะในสังคม - การเขียนคัมภีร์พระเวทหรือยุคพระเวท ด้วยภาษาสันสกฤต - การปกครองที่มีกษัตริย์เป็นประมุข มีสภาช่วยในการปกครอง ในสมัย จักรวรรดิเมารยะได้มีการเขียนตำราการเมืองการปกครองและความมั่นคง ของสังคมบ้านเมือง ชื่อ อรรถศาสตร์ ขึ้นใช้ - การเขียนวรรณกรรมมหาภารตะและรามายนะ ( รามเกียรติ์ ) ด้วย ภาษาสันสกฤต - การเกิดศาสนาสำคัญคือ ศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู ซึ่งถือกำเนิดมา ตั้งแต่ยุคพระเวทแต่เสื่อมความนิยมในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ที่ให้ ความอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา - ด้านศิลปะมีการสร้างสถูป เจดีย์ พระพุทธรูป ที่มีรูปแบบเฉพาะใน แต่ละแห่ง - ความเจริญด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นผู้ริเริ่มใช้เลขอาร บิคและเลข 0 ก่อนดินแดนอื่นและมีการใช้มาจนถึงทุกวันนี้ - การก่อสร้างทัชมาฮัล สถาปัตยกรรมหินอ่อนที่สวยงามและมีชื่อเสียง ของชาห์ เจฮัน กษัตริย์มุสลิมที่มาปกครองอินเดีย เพื่อเป็นอนุสรณ์ สถานแห่งความรักที่มีต่อพระนางมุมตัส มาฮาน พระมเหสี ปัจจุบันเป็น สิ่งมหัศจรรย์ของโลกและได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

5 1.4 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีอิธิพลต่อ สังคมไทยเราอย่างไร คนในดินแดนลุ่มน้ำสินธุมีการทำอาชีพการเกษตรเป็นพื้นฐาน ทางเศรษฐกิจและมีการทำการค้าภายในการเพิ่มประชากรในแต่ ละอาณาจักร ทำให้การค้าในเมืองต่างๆขยายตัวขึ้นซึ่งมีสินค้า สำคัญ เช่น ดีบุก ทองแดง หินมีค่าชนิดต่างๆ นอกจากนี้ยังมี สินค้าอุตสาหกรรม เช่น การท่อผ้าฝ้าย ผ้าไหม เป็นสินค้าในการ ขายในดินแดนต่างๆ อาทิ อาระเบีย เปอร์เชีย อียิปต์ เป็น ต้น เมื่อชาวอารยันมีอำนาจมั่นคง จึงได้สร้างบ้านอยู่เป็นหมู่บ้าน มีการปลูกข้าวและเลี้ยงสัตว์พันธ์ต่างๆมากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt อารยธรรม ลุ่มน้ำสินธุ. 1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบ บริเวณใดของโลก แหล่งอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุนับเป็นแหล่งอารยธรรมเริ่มแรก ของอินเดีย อยู่บริเวณดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google