งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่งการบ้านในระบบ E-laering นำเสนอในระบบ Program Pewer Point โดย นักเรียนมัธยมศึกษาช่วง ชั้นที่ 3 ปีที่ 3/4 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2549 เสนอ อ. วรรณดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่งการบ้านในระบบ E-laering นำเสนอในระบบ Program Pewer Point โดย นักเรียนมัธยมศึกษาช่วง ชั้นที่ 3 ปีที่ 3/4 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2549 เสนอ อ. วรรณดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ส่งการบ้านในระบบ E-laering นำเสนอในระบบ Program Pewer Point โดย นักเรียนมัธยมศึกษาช่วง ชั้นที่ 3 ปีที่ 3/4 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2549 เสนอ อ. วรรณดี จิตต์จนะ

3 เศรษฐกิจพอเพียง คือ การผลิตจำหน่ายและบริโภค อย่างพอเหมาะพอดี อย่างประเสริฐ หลักธรรม หลักเศรษฐกิจ สายกลาง เศรษฐกิจมัชฌิมา แนวคิดหลัก การนำคำสอนทางพระพุทธศาสนา เป็นแนวทางในการประสานกลมกลืนกับ วิถีชีวิตของเกษตรกรอย่าง ชาญฉลาด

4 หลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริแบบ พออยู่พอกิน พึ่งตนเอง เลี้ยงตนเองได้ผลิตเพื่อ พออยู่พอกิน นำส่วนที่เหลือออกขาย หรือแลกเปลี่ยน กับสินค้าที่ตนเองผลิต ใช้ทรัพยากร จากท้องถิ่น พึ่งพาโลกภานนอก ให้น้อยที่สุด ทางเดิน สายกลาง ยึดถือความ พอประมาณ เน้นความสมดุล ไม่มุ่งการบริโภคสูง ไม่เน้นการ แข่งขัน ไม่มุ่งการบริโภคเป็น เป้าหมายสำคัญ เน้นการแข่งขันกับตนเอง ส่งเสริมความร่วมมือ ช่วยเหลือกัน หลักการ ใช้ที่มีจำกัดเพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พึ่งตนเองได้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ดำเนินไปไม่ยุ่งยาก เกิดประโยชน์สุงสุดแก่ ประชาชน ประชาชนอยู่ ร่วมกับชาวบ้านได้ ครอบครัวเข้มแข็ง สมมติฐาน กิจกรรมเศรษฐกิจต้องเริ่ม จากตัวบุคคลไปสู่ชุมชน ร่วมมือและเอื้ออาทรกัน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ต้องไม่ก้าวกระโดด คุณค่าสำคัญมากกว่ามูลค่า คุ้มค่าสำคัญมากกว่าคุ้มทุน

5 หลักธรรม เพื่อส่งเสริม เศรษฐกิจพอเพียง ไตรสิกขา ศีล รักษากฎกติกา รักษาคุณภาพ ไม่ตามกระแส สันโดษ 3 ยถาลาภสันโดษ สมาธิ ปัญญา พอใจในสิ่งที่ได้มา พอใจตามความ สามารถ พอใจตามฐานะ รักงาน หมั่นตรวจสอบ ยถาพลสันโดษ ยถาสรุปสันโดษ อิทธิบาท 4 ฉันทะ วิริยะ มุ่งมั่น สุ้งาน จิตตะ วิมังสา รู้จักออม มีความขยัน ทิฏฐธัมมิกัตถะ ประโยชน์ 4 อุฏบานสัมปทา กัลยาณมิตตา สมชีวิตา อารักขสัมปทา คบเพื่อนดี ดำรงชีวิตเหมาะสมฐานะ

6 สมาชิกในกลุ่ม ด. ญ. ธิษะนา แย้วยวน เลขที่ 36 ด. ญ. จิราภา ทัพพรหม เลขที่ 26 ด. ญ. กนกพร ขันธเขตร เลขทิ่ 20 ด. ญ. ประพิมพ์วรรณ พรหมสุภา เลขที่ 38 ด. ญ. ไอรดา มังคุด เลขที่ 19 ด. ญ. สุรีย์พร คงสุวรรณ เลขที่ 45 ด. ญ. ขวัญชนก ปานนุช เลขที่ 25 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ส่งการบ้านในระบบ E-laering นำเสนอในระบบ Program Pewer Point โดย นักเรียนมัธยมศึกษาช่วง ชั้นที่ 3 ปีที่ 3/4 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2549 เสนอ อ. วรรณดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google