งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ การปลูกพืชพันธุ์ไม้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ การปลูกพืชพันธุ์ไม้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ การปลูกพืชพันธุ์ไม้
พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกและครอบครัว ต้านภัยโลกร้อน ครั้งที่ 1-2 (24-25 มีนาคม 2552) แนวคิดเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ต้านภัยโลกร้อน คืนทรัพย์สู่ผืนดินตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดย รศ.ดร. คงศักดิ์ ธาตุทอง สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “การปลูกต้นไม้เพื่อการอาชีวบำบัด” โดย นายธนู ปัญญาเอกและนส.สุจิตรา แสนทวีสุข นักกิจกรรมบำบัด รพ.ศรีนครินทร์

2 “เทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรม: เคราฤาษีและสวนสมดุลระบบนิเวศน์”
ศึกษาดูงานเรือนกล้วยไม้ประภา อภิพัฒนา โดย นางจีรพันธุ์ ตันมณี จากกองทุนรัฐวัฒน์ ตันมณี

3 วิธีการปลูกกล้วยไม้ “การจัดหลักสูตรสำหรับออทิสติกในการปลูกกล้วยไม้เพื่อการอาชีวบำบัด” โดย อ.สายสวาท อรรถมานะ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ 9 E-Commerce e-commerce โดย นายอิทธิพล ดวงแก้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ประชุมกลุ่มย่อย ศึกษาการตลาด

4


ดาวน์โหลด ppt โครงการ การปลูกพืชพันธุ์ไม้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google