งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา 0404 202 พฤติกรรมสุขภาพและการ ส่งเสริมสุขภาพ (Health Bahavior and Health Promotion) 2 หน่วยกิต 2(2-0- 1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา 0404 202 พฤติกรรมสุขภาพและการ ส่งเสริมสุขภาพ (Health Bahavior and Health Promotion) 2 หน่วยกิต 2(2-0- 1)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา 0404 202 พฤติกรรมสุขภาพและการ ส่งเสริมสุขภาพ (Health Bahavior and Health Promotion) 2 หน่วยกิต 2(2-0- 1)

2 เติมภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียง อาจารย์จะกล่าวถึงธรรมชาติของวิชา และความ จำเป็นที่ต้องเรียนในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

3 ผู้ประสานงานรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิราณี อิน ทรหนองไผ่ ผู้สอน 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิราณี อินทรหนองไผ่ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมร สุวรรณนิมิต 3. อาจารย์ วิราวรรณ์ คำหวาน

4 คำอธิบายรายวิชา มโนมติเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพ การ ส่งเสริมสุขภาพในระบบบริการ สาธารณสุขไทย กระบวนการ พยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพของ ผู้รับบริการ

5 วัตถุประสงค์ทั่วไป เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ และการ ส่งเสริมสุขภาพ และนำไปปฏิบัติ ได้ถูกต้อง

6 วัตถุประสงค์เฉพาะ 1. อธิบายมโนมติเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพได้ 2. อธิบายนโยบายสุขภาพ ปัญหาสุขภาพ ความสำคัญของการปฏิรูประบบสุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพได้ 3. วิเคราะห์วิจารณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพ ภาวะสุขภาพ และการทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพใน ระดับบุคคล ระดับครอบครัว และระดับ ชุมชนได้

7 วัตถุประสงค์เฉพาะ ( ต่อ ) 4. อธิบายการส่งเสริมสุขภาพในระบบ บริการสาธารณสุขของประเทศไทย และต่างประเทศได้ 5. วิเคราะห์วิจารณ์เกี่ยวกับภูมิปัญญา ท้องถิ่นและการส่งเสริมสุขภาพได้ 6. อธิบายบทบาทพยาบาลในการ ส่งเสริมสุขภาพและการใช้ กระบวนการพยาบาลในการส่งเสริม สุขภาพได้

8 วิธีการเรียนการสอน บรรยาย อภิปรายและ วิเคราะห์วิจารณ์ สาธิต ศึกษาด้วย ตนเอง ศึกษาบทเรียนผ่าน E-Learning ฝึกทำแบบทดสอบ ประจำบทเรียน ฝึกทำแบบทดสอบ ย่อย ทำและส่งงานที่ มอบหมายผ่าน web สอนใน ห้องเรียน สอนในห้องเรียน เสมือน

9 การประเมินผล 1. จัดทำรูปเล่มรายงานเดี่ยว 15 % รายงาน “ การปฏิรูประบบสุขภาพและการส่งเสริม สุขภาพ ” 2. สอบข้อเขียน 85 % ( สอบกลางภาค และปลายภาค )

10 หน่วยที่ 1 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรม และพฤติกรรมสุขภาพ

11 หน่วยที่ 2 แนวคิดพื้นฐานสำหรับการส่งเสริม สุขภาพ

12 หน่วยที่ 3 นโยบายการปฏิรูประบบสุขภาพ และนโยบาย การส่งเสริมสุขภาพ

13 หน่วยที่ 4 นโยบายการสาธารณสุข และการ ส่งเสริมสุขภาพ

14 หน่วยที่ 5 ภูมิปัญญาพื้นบ้านกับการส่งเสริม สุขภาพทางเลือก

15 หน่วยที่ 6 กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและ กระบวนการพยาบาลในการ ส่งเสริมสุขภาพ

16 หน่วยที่ 7 บทบาทพยาบาลในการส่งเสริม สุขภาพ

17 ขอให้นิสิตมีความสุขกับการศึกษา ในรายวิชา และผ่านการประเมินในระดับที่ คาดหวังทุกคน ติดต่อผู้ประสานวิชา 1. ทาง e-mail : Siranee_s2000@yahoo.com Siranee_s2000@yahoo.com 2. ที่ทำงาน อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรี นครินทร์ ห้อง 219 3. โทรศัพท์ 043 – 754357 ต่อ 2383


ดาวน์โหลด ppt วิชา 0404 202 พฤติกรรมสุขภาพและการ ส่งเสริมสุขภาพ (Health Bahavior and Health Promotion) 2 หน่วยกิต 2(2-0- 1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google