งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา 0404 202 พฤติกรรมสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ (Health Bahavior and Health Promotion) 2 หน่วยกิต 2(2-0-1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา 0404 202 พฤติกรรมสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ (Health Bahavior and Health Promotion) 2 หน่วยกิต 2(2-0-1)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา 0404 202 พฤติกรรมสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ (Health Bahavior and Health Promotion)
2 หน่วยกิต 2(2-0-1)

2 เติมภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียง
อาจารย์จะกล่าวถึงธรรมชาติของวิชา และความจำเป็นที่ต้องเรียนในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

3 ผู้ประสานงานรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิราณี อินทรหนองไผ่
ผู้ประสานงานรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิราณี อินทรหนองไผ่ ผู้สอน 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิราณี อินทรหนองไผ่ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมร สุวรรณนิมิต 3. อาจารย์ วิราวรรณ์ คำหวาน

4 คำอธิบายรายวิชา มโนมติเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพในระบบบริการสาธารณสุขไทย กระบวนการพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพของผู้รับบริการ

5 วัตถุประสงค์ทั่วไป เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพ และนำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง

6 วัตถุประสงค์เฉพาะ อธิบายมโนมติเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพได้ อธิบายนโยบายสุขภาพ ปัญหาสุขภาพ ความสำคัญของการปฏิรูประบบสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพได้ วิเคราะห์วิจารณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพ ภาวะสุขภาพและการทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในระดับบุคคล ระดับครอบครัว และระดับชุมชนได้

7 วัตถุประสงค์เฉพาะ (ต่อ)
4. อธิบายการส่งเสริมสุขภาพในระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทยและต่างประเทศได้ 5. วิเคราะห์วิจารณ์เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและการส่งเสริมสุขภาพได้ 6. อธิบายบทบาทพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพและการใช้กระบวนการพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพได้

8 วิธีการเรียนการสอน สอนในห้องเรียน สอนในห้องเรียนเสมือน บรรยาย
อภิปรายและวิเคราะห์วิจารณ์ สาธิต ศึกษาด้วยตนเอง ศึกษาบทเรียนผ่าน E-Learning ฝึกทำแบบทดสอบประจำบทเรียน ฝึกทำแบบทดสอบย่อย ทำและส่งงานที่มอบหมายผ่าน web

9 การประเมินผล จัดทำรูปเล่มรายงานเดี่ยว 15 % สอบข้อเขียน 85 %
จัดทำรูปเล่มรายงานเดี่ยว % รายงาน “ การปฏิรูประบบสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ” สอบข้อเขียน % (สอบกลางภาค และปลายภาค)

10 หน่วยที่ 1 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรม และพฤติกรรมสุขภาพ

11 หน่วยที่ 2 แนวคิดพื้นฐานสำหรับการส่งเสริมสุขภาพ

12 หน่วยที่ 3 นโยบายการปฏิรูประบบสุขภาพ และนโยบาย การส่งเสริมสุขภาพ

13 หน่วยที่ 4 นโยบายการสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพ

14 หน่วยที่ 5 ภูมิปัญญาพื้นบ้านกับการส่งเสริมสุขภาพทางเลือก

15 หน่วยที่ 6 กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและกระบวนการพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพ

16 หน่วยที่ 7 บทบาทพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพ

17 ขอให้นิสิตมีความสุขกับการศึกษาในรายวิชา และผ่านการประเมินในระดับที่คาดหวังทุกคน
ติดต่อผู้ประสานวิชา ทาง ที่ทำงาน อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ห้อง 219 โทรศัพท์ 043 – ต่อ 2383


ดาวน์โหลด ppt วิชา 0404 202 พฤติกรรมสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ (Health Bahavior and Health Promotion) 2 หน่วยกิต 2(2-0-1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google