งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการขับเคลื่อน พันธะสัญญาคนอีสาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการขับเคลื่อน พันธะสัญญาคนอีสาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการขับเคลื่อน พันธะสัญญาคนอีสาน
๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ.โรงแรมรอยัลฮิลล์ แอนดื สปา จังหวัดนครนายก

2 อะไร…ปัญหาของพื้นที่
เป้าหมายร่วม อะไร…ปัญหาของพื้นที่ ขยะ ล้นเมือง 4 ปัญหาพื้นฐาน.. ที่คุกคาม ประชาชน น้ำเสีย ขาดการจัดการ อื่นๆ อาหาร ไม่ปลอดภัย น้ำสะอาด ไม่สะอาดจริง ตอบโจทย์…เป้าหมายของหน่วยงาน ?

3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
7 พันธะสัญญา ความร่วมมือ เป้าหมายร่วม การพัฒนาศักยภาพบุคลากร จะทำอะไร…ร่วมกัน การแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสาร/วิชาการ ปัญหาพื้นฐาน.. ที่คุกคาม ประชาชน ขยะ ล้นเมือง น้ำเสีย ขาดการจัดการ การติดตามผลร่วมกัน พลังการขับเคลื่อน อื่นๆ งานวิจัยและพัฒนา ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา มาตรการทางกฎหมาย น้ำสะอาด ไม่สะอาดจริง อาหาร ไม่ปลอดภัย การพัฒนาศักยภาพของ อปท. การสื่อสารสาธารณะร่วมกัน

4 4 ปี ...จะไปถึงไหน ? ...เป้าหมาย 2556 2557 2558 2559 5 จังหวัด
155 เทศบาล 20 จังหวัด 300 เทศบาล 20 จังหวัด 550 เทศบาล 20 จังหวัด 750 เทศบาล 5 พื้นที่ต้นแบบ 10 ผลงาน ทางวิชาการ 20 พื้นที่ต้นแบบ 20 ผลงาน ทางวิชาการ 342 พื้นที่ต้นแบบ ? ผลงาน ทางวิชาการ 4 จังหวัดต้นแบบ ? ผลงาน ทางวิชาการ วัฒนธรรมการทำงาน มุ่งผลสัมฤทธิ์ วัฒนธรรมความเป็นองค์กรทางวิชาการ วัฒนธรรมของความรับผิดชอบ วัฒนธรรมองค์กร ...ที่ภาคภูมิใจ

5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ประเด็น กิกจรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ พัฒนาศักยภาพแกนนำการขับเคลื่อน (สสภ,ศอ,สสจ,ทสจ,ชมรม อวล) 1.ประชุมแลกเปลี่ยนแนวคิดวิธีการทำงาน 2.จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ 3.อบรมพัฒนาองค์ความรู้ - ผู้นิเทศระบบบำบัดน้ำเสีย การพัฒนาสู่มาตรฐานน้ำประดื่มได้ การใช้เครื่องตรวจวัดเหตุรำคาญ กฎหมายสาธารณสุข 4 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี หลักสูตรละ 3 วัน (อาจใช้แบบลงทะเบียน) ศอ,สสภ.ชมรม กนมอนามัย,ศอ,สสภ.ชมรม ศอ.สสภ.สสจ.

6 การพัฒนาศักยภาพ อปท.และเครือข่าย
ประเด็น กิกจรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ พัฒนาศักยภาพ อปท.และเครือข่าย (เทศบาล สสอ รพ ) -เทศบาล 2 คน :แห่ง -สสอ. 1 คน - รพ.หรือ รพ.สต 1 คน :แห่ง 1.ประชุมชี้แจงและรับฟังแนวคิดวิธีการทำงาน 2.อบรมทีมปฏิบัติการในการขับเคลื่อน - ครั้งที่ 1 (เข้าถึงปัญหาของตนเอง ) -ครั้งที่ 2 (รายงานผลการวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไข) -ครั้งที่ 3 (รายงานผลการดำเนินการ) 1 ครั้ง/ปี จังหวัดละ 1 รุ่นละ 3 ครั้ง๐ละ 3 วัน ศอ,สสภ.ชมรม กนมอนามัย,ศอ,สสภ.ชมรม

7 การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและวิชาการ
ประเด็น กิกจรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและวิชาการ กำหนดข้อมูลที่จะใช้ร่วมกัน ขยะติดเชื้อ ตลาดสด สถานบริการลดโลกร้อน ระบบบำบัดน้ำเสียของ รพ. ฯลฯ 1.ใช้ข้อมูลเดียวกัน 2.มีศูนย์ข้อมูลระดับภาค 3.จัดทำช่องทางในการสื่อสาร 4.จัดทำข้อเสนอแนะเชิง โนบาย ศอ,สสภ,สสจ,ทสจ ชมรม

8 การวิจัยและพัฒนา ประเด็น กิจกรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
1.วิจัยจากงานประจำ 2.เรื่องที่เป็นปัญหาของพื้นที่ สรุปรายงานผลการขับเคลื่อนในรูปแบบการวิจัย ศึกษาวิจัยในแต่ละพื้นที่ การจัดการกลิ่นเหม็นจากร้านรับซื้อยางก้อนถ้วย โรงไฟฟ้าชีวมวล การจัดการตะกอนไขมันจากบ่อดักไขมัน จังหวัดละ 1เรื่อง (20 เรื่อง) (อาจกำหนดเป็นโครงการวิจัยร่วมของภาค อีสาน) ศอ,สสภ,สสจ,ทสจ,เทศบาล ชมรม ชมรมและสถาบันการ ศึกษา

9 การเสริมแรงสร้างพลัง
ประเด็น กิจกรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ การเสริมแรงสร้างพลังให้เครือข่าย 1.การเยี่ยมติดตามการทำงานของเครือข่าย 2.ประเมินรับรองมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 3.เชิดชูความดี พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ 1ครั้ง:แห่ง Setting 1 ครั้ง ศอ,สสภ,สสจ,ทสจ ศอ,สสภ,สสจ,ทสจ,ชมรม กรมอนามัย,ศอ,สสภ,สสจ,ทสจ,ชมรม

10 เราจะร่วมกันภาคภูมิใจ
อีสาน เมือง สิ่งแวดล้อม สร้างสุข


ดาวน์โหลด ppt แผนการขับเคลื่อน พันธะสัญญาคนอีสาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google