งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการขับเคลื่อน พันธะสัญญาคนอีสาน ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ. โรงแรม รอยัลฮิลล์ แอนดื สปา จังหวัดนครนายก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการขับเคลื่อน พันธะสัญญาคนอีสาน ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ. โรงแรม รอยัลฮิลล์ แอนดื สปา จังหวัดนครนายก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการขับเคลื่อน พันธะสัญญาคนอีสาน ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ. โรงแรม รอยัลฮิลล์ แอนดื สปา จังหวัดนครนายก

2 เป้าหมายร่วม อ ะไร … ปัญหา ของพื้นที่ ขยะ ล้นเมือง น้ำเสีย ขาดการจัดการ น้ำสะอาด ไม่สะอาดจริง อาหาร ไม่ปลอดภัย อื่นๆ ต อบโจทย์ … เป้าหมายของ หน่วยงาน ?

3 เป้าหมายร่วม จ ะทำอะไร … ร่วมกัน ขยะ ล้นเมือง น้ำเสีย ขาดการจัดการ น้ำสะอาด ไม่สะอาดจริง อาหาร ไม่ปลอดภัย อื่นๆ

4 ... เป้าหมาย

5 ประเด็นกิกจรรมเป้าหม าย ผู้รับผิดชอ บ พัฒนา ศักยภาพแกน นำการ ขับเคลื่อน ( สสภ, ศอ, สสจ, ทสจ, ชมรม อวล ) 1. ประชุม แลกเปลี่ยนแนวคิด วิธีการทำงาน 2. จัดเวที แลกเปลี่ยน ประสบการณ์และ องค์ความรู้ 3. อบรมพัฒนาองค์ ความรู้ - ผู้นิเทศระบบ บำบัดน้ำเสีย - การพัฒนาสู่ มาตรฐานน้ำประ ดื่มได้ - การใช้ เครื่องตรวจวัด เหตุรำคาญ - กฎหมาย สาธารณสุข 4 ครั้ง / ปี 1 ครั้ง / ปี หลักสูตร ละ 3 วัน ( อาจใช้ แบบ ลงทะเบีย น ) ศอ, สสภ. ชมรม กนมอนามัย, ศอ, สสภ. ชมรม ศอ. สสภ. สสจ. การพัฒนาศักยภาพ บุคลากร

6 ประเด็นกิกจรรมเป้าหม าย ผู้รับผิดชอ บ พัฒนา ศักยภาพ อปท. และ เครือข่าย ( เทศบาล สสอ รพ ) - เทศบาล 2 คน : แห่ง - สสอ. 1 คน - รพ. หรือ รพ. สต 1 คน : แห่ง 1. ประชุมชี้แจงและ รับฟังแนวคิด วิธีการทำงาน 2. อบรมทีม ปฏิบัติการในการ ขับเคลื่อน - ครั้งที่ 1 ( เข้าถึง ปัญหาของตนเอง ) - ครั้งที่ 2 ( รายงาน ผลการวิเคราะห์ ปัญหาและหาแนว ทางแก้ไข ) - ครั้งที่ 3 ( รายงาน ผลการดำเนินการ ) 1 ครั้ง / ปี จังหวัดละ 1 รุ่นละ 3 ครั้ง๐ละ 3 วัน ศอ, สสภ. ชมรม กนมอนามัย, ศอ, สสภ. ชมรม การพัฒนาศักยภาพ อปท. และเครือข่าย

7 ประเด็นกิกจรรมเป้าหมายผู้รับผิด ชอบ การ แลกเปลี่ยน ข้อมูล ข่าวสาร และ วิชาการ กำหนดข้อมูลที่ จะใช้ร่วมกัน - ขยะติดเชื้อ - ตลาดสด - สถานบริการ ลดโลกร้อน - ระบบบำบัด น้ำเสียของ รพ. - ฯลฯ 1. ใช้ข้อมูล เดียวกัน 2. มีศูนย์ ข้อมูลระดับ ภาค 3. จัดทำ ช่องทางใน การสื่อสาร 4. จัดทำ ข้อเสนอแนะ เชิง โนบาย ศอ, สสภ, สสจ, ทสจ ชมรม การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และวิชาการ

8 ประเด็นกิจกรรมเป้าหมายผู้รับผิด ชอบ 1. วิจัยจาก งานประจำ 2. เรื่องที่ เป็นปัญหา ของพื้นที่ สรุปรายงานผล การขับเคลื่อนใน รูปแบบการวิจัย ศึกษาวิจัยในแต่ ละพื้นที่ - การจัดการ กลิ่นเหม็นจาก ร้านรับซื้อยาง ก้อนถ้วย - โรงไฟฟ้าชีว มวล - การจัดการ ตะกอนไขมัน จากบ่อดัก ไขมัน จังหวัดละ 1 เรื่อง (20 เรื่อง ) ( อาจ กำหนดเป็น โครงการวิจั ยร่วมของ ภาค อีสาน ) ศอ, สสภ, สสจ, ทสจ, เทศบาล ชมรม ศอ, สสภ, สสจ, ทสจ, เทศบาล ชมรมและ สถาบัน การ ศึกษา การวิจัยและพัฒนา

9 ประเด็นกิจกรรมเป้าหมายผู้รับผิด ชอบ การ เสริมแรง สร้างพลัง ให้ เครือข่าย 1. การเยี่ยม ติดตามการ ทำงานของ เครือข่าย 2. ประเมิน รับรอง มาตรฐานด้าน อนามัย สิ่งแวดล้อม 3. เชิดชูความดี พื้นที่ที่เข้าร่วม โครงการ 1 ครั้ง : แห่ง Setting 1 ครั้ง ศอ, สสภ, สสจ, ทสจ ศอ, สสภ, สสจ, ทสจ, ชมรม กรม อนามัย, ศอ, สสภ, สสจ, ทสจ, ชมรม การเสริมแรงสร้างพลัง

10


ดาวน์โหลด ppt แผนการขับเคลื่อน พันธะสัญญาคนอีสาน ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ. โรงแรม รอยัลฮิลล์ แอนดื สปา จังหวัดนครนายก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google