งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายสุรสิทธิ์ สราวิช ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายสุรสิทธิ์ สราวิช ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายสุรสิทธิ์ สราวิช ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 กรอบแนวคิดสู่การ พัฒนา กรอบแนวคิดในการจัดทำ หลักสูตรสถานศึกษาสำหรับ ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทาง สติปัญญา การกำหนดกิจกรรม / โครงการ กลุ่มทักษะ 6 ทักษะ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ การวัดผล / ประเมินผล

3   1. เพื่อปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรแกนกลาง สำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่อง ทาง สติปัญญา  2. เพื่อให้เป็นหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้อง และยึดตามศักยภาพของผู้เรียนที่มีความ บกพร่องทางสติปัญญา  3. เพื่อให้เป็นหลักสูตรสถานศึกษาสู่การนำไป ปฏิบัติของครูผู้สอนได้อย่างชัดเจน  4. เพื่อให้เป็นหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสม สำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ของโรงเรียนระยองปัญญานุกูล กรอบแนวคิดสู่การ พัฒนา

4  1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางสำหรับผู้เรียนที่มีความ บกพร่องทางสติปัญญา พุทธศักราช 2551  2. ประมวลประสบการณ์ของครูผู้สอน วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการเข้าถึงศักยภาพของผู้เรียนที่มี ความบกพร่องทางสติปัญญา ในแต่ละระยะการ เปลี่ยนผ่าน เริ่มตั้งแต่เข้าบริการจากโรงเรียน 3. วาดฝันการพัฒนาผู้เรียนที่มีความบกพร่องทาง สติปัญญา ในแต่ละปีที่เข้ารับบริการ โดยคำนึงถึง ศักยภาพของแต่ละคน 4. กำหนดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนแต่ละด้าน ตามความเหมาะสมแตะละช่วงวัย โดยยึดความเป็นไป ได้ตามศักยภาพ 5. กำหนดกิจกรรมการพัฒนาให้รองรับการตั้ง งบประมาณ การเตรียมครูผู้สอน ฯลฯ

5 1. แฟ้มผลการปฏิบัติงานผู้เรียน 2. แบบประเมินผลการ ปฏิบัติงาน 3. แบบสังเกต เครื่อ งมือ

6  1. ผลสรุปการประเมินแต่ละกิจกรรมย่อย  2. ผลสรุปการประเมินจากกิจกรรมย่อยเป็น กิจกรรมหลัก  3. ผลสรุป ( ค่าเฉลี่ย ) การประเมินจากกิจกรรม หลัก เป็นผลการประเมิน  ( การพัฒนา ) แต่ละทักษะ ( 6 ทักษะ )  4. พิจารณาจากเวลาการที่ได้รับบริการ ด้าน ผลสัมฤทธิ์ / การ พัฒนา

7  1. พิจารณาจากเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม ตามมาตรฐานผู้เรียนที่กำหนด  2. ประเมินจากแบบสังเกต พัฒนาการตาม มาตรฐานผู้เรียนที่กำหนด  3. ประเมินจากแฟ้มผลการปฏิบัติของ ผู้เรียน  4. ประเมินจากแบบสอบถามความคิดเห็น ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และ ครูผู้สอนที่มีต่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์

8 ◦ - ศูนย์การเรียนรู้แบบไร่นาสวนผสม ◦ - ศูนย์การเรียนรู้แบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว พระราชดำริ ◦ - ศูนย์การเรียนรู้อาชีพบริการ 1. ทำขนมอบ 2. แปรรูปผลไม้ 3. บริการนวดฝ่าเท้า 4. อาชีพบริการเสริมสวย - ศูนย์การเรียนรู้อาชีพปลูกผักไฮโดรโปนิก - ศูนย์การเรียนรู้อาชีพเพาะเห็ดนางฟ้าจำหน่าย - ศูนย์การเรียนรู้อาชีพการเพาะพันธุ์กล้าไม้จำหน่าย - ศูนย์การเรียนรู้อาชีพปลูกไม้ดอกไม้ประดับ


ดาวน์โหลด ppt โดย นายสุรสิทธิ์ สราวิช ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google