งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม 4 กิจกรรมพัฒนา นักศึกษาด้าน การให้ คำปรึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม 4 กิจกรรมพัฒนา นักศึกษาด้าน การให้ คำปรึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม 4 กิจกรรมพัฒนา นักศึกษาด้าน การให้ คำปรึกษา

2 สมาชิกกลุ่ม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธาน กลุ่มที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาส ราชนครินทร์ เลขานุการ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้นำเสนอ สมาชิกกลุ่ม  กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  กองกิจการนักศึกษา มหาววิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล นครศรีธรรมราช

3 ปัจจัยความสำเร็จ โอกาส จุดเด่น ปัจจัยความสำเร็จ / โอกาส อายุ ประสบการณ์ ( เทคนิคการให้ คำปรึกษา ) ความร่วมมือภายในหน่วยงาน ระบบการจัดการให้คำปรึกษา สิ่งแวดล้อมภายนอก ( ภูมิหลังชีวิต ครอบครัว )

4 ปัจจัยความสำเร็จ โอกาส จุดเด่น ( ต่อ ) ทัศนคติ ( นักศึกษา, ผู้ให้คำปรึกษา ) จิตสำนึกการให้คำปรึกษา ( ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างนักศึกษาและผู้ให้คำปรึกษา นโยบายของหน่วยงานด้านการให้ คำปรึกษา สถานที่การให้คำปรึกษา

5 ปัจจัยความสำเร็จ โอกาส จุดเด่น ( ต่อ ) จุดเด่น บุคลากรมีความพร้อมด้านการให้ คำปรึกษา ช่องทางการให้คำปรึกษา  Facebook  E-mail  MSN  โทรศัพท์  Webboard  ฯลฯ

6 ข้อบกพร่อง จุดด้อย ประสบการณ์ของผู้ให้คำปรึกษามีน้อย ขาดทักษะการให้คำปรึกษาที่ต่อเนื่อง ขาดความรู้ในการใช้งานเทคโนโลยี  Facebook  E-mail  MSN  Twister  ฯลฯ

7 ปัญหาและอุปสรรค บุคลากรไม่เพียงพอ งบประมาณในการจัดโครงการด้านการ ให้คำปรึกษา อายุ ประสบการณ์ ( เทคนิคการให้ คำปรึกษา ) ความร่วมมือภายในหน่วยงาน ระบบการจัดการให้คำปรึกษา

8 ปัญหาและอุปสรรค ( ต่อ ) สิ่งแวดล้อมภายนอก ( ภูมิหลังชีวิต ครอบครัว ) ทัศนคติ ( นักศึกษา, ผู้ให้คำปรึกษา ) จิตสำนึกการให้คำปรึกษา ( ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างนักศึกษาและผู้ให้คำปรึกษา นโยบายของหน่วยงานด้านการให้ คำปรึกษา สถานที่การให้คำปรึกษา

9 กิจกรรมโครงการพัฒนาด้านการ ให้คำปรึกษา สามารถแบ่งกิจกรรมด้านการให้คำปรึกษา เป็น 2 ด้าน 1. ด้านการพัฒนานักศึกษา 1.1 อก. มอ. 1.1 อก. มอ. จัดทำโครงการหลักสูตร พัฒนานักศึกษา โดยประกอบไปด้วยโครงการ ย่อย ดังนี้  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 โครงการค่ายเปิด กระป๋อง  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 โครงการพลังกลุ่ม และความสุข  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โครงการพัฒนา บุคลิกภาพ  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โครงการปัจฉิม นิเทศน์

10 กิจกรรมโครงการพัฒนาด้านการ ให้คำปรึกษา ( ต่อ ) 1. ด้านการพัฒนานักศึกษา ( ต่อ ) 1.2 มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  โครงการค่ายจิตตะปัญญาศึกษา ( เน้น การอยู่ร่วมกัน )  โครงการตรวจสุขภาพ ( ยาเสพติด, ยาก ลุ่มเสี่ยง ) 1.3 ม. วลัยลักษณ์  จัดตั้งศูนย์ Calling Center ( รับปรึกษา ปัญหา โดยนักจิตวิทยาและงานแนะแนว )  โครงการให้ความรู้ค่าย EQ ( พัฒนา ทักษะด้านทัศนคติ ตระหนักรู้อารมณ์ คิดบวก สร้างพลักจูงใจในการใช้ชีวิตร่วมกับคนใน สังคมอย่างมีความสุข

11 กิจกรรมโครงการพัฒนาด้านการ ให้คำปรึกษา ( ต่อ ) 1. ด้านการพัฒนานักศึกษา ( ต่อ ) 1.4 ม. นราธิวาสราชนครินทร์  โครงการ Mgt เข้มแข็ง ( วั่ตถุประสงค์ เพื่อละลายพฤติกรรมนักศึกษาใหม่ การ ปรับตัวเข้าสู่สังคมและการใช้ชีวิตด้าน การเรียน )

12 กิจกรรมโครงการพัฒนาด้านการ ให้คำปรึกษา ( ต่อ ) 2. ด้านบริการวิชาการ 2.1 มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2.1 มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดทำโครงการพี่เลี้ยงวิชาการ ( พี่สอนน้อง ) 2.2 ม. วลัยลักษณ์ 2.2 ม. วลัยลักษณ์  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการติว + เสริมแรง + ต้นแบบเรียนดี ( เป้าหมาย ของโครงการ กำหนดให้นักศึกษาเขียน Action Plan การเรียนของตัวเอง )  โครงการ Enhancing your Learning ( พัฒนาศักยภาพของผู้ให้คำปรึกษา )

13 กิจกรรมโครงการพัฒนาด้าน การให้คำปรึกษา ( ต่อ ) 2. ด้านบริการวิชาการ ( ต่อ ) 2.3 เทคนิคการแพทย์ มอ. หาดใหญ่ 2.3 เทคนิคการแพทย์ มอ. หาดใหญ่ จัดทำโครงการมุมนี้เพื่อพี่เพื่อน้อง ( พี่สรุป รายวิชาที่เรียนผ่านไปแล้วให้กับรุ่นน้องโดย การจดบันทึกในสมุด )


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม 4 กิจกรรมพัฒนา นักศึกษาด้าน การให้ คำปรึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google