งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฏิบัติการวิจัยภาคสนาม ในพื้นที่ภาคเหนือ ณ ต. หนองหล่ม อ. ห้างฉัตร จ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฏิบัติการวิจัยภาคสนาม ในพื้นที่ภาคเหนือ ณ ต. หนองหล่ม อ. ห้างฉัตร จ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฏิบัติการวิจัยภาคสนาม ในพื้นที่ภาคเหนือ ณ ต. หนองหล่ม อ. ห้างฉัตร จ
ปฏิบัติการวิจัยภาคสนาม ในพื้นที่ภาคเหนือ ณ ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เมษายน 2552 โครงการวิจัย การพัฒนาสำรับอาหารไทยเพื่อสุขภาพ บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงและบริบทชุมชน โดย คณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวีโรจน์ อนันตธนาชัย หัวหน้าโครงการวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวีโรจน์ อนันตธนาชัย หัวหน้าโครงการวิจัย จากหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พร้อมด้วยคณะผู้ร่วมวิจัย จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วิมล กิตติวราพล ดร.ชนินทร์ กุลเศรษฐัญชลี อ. อรรถ ขันสี อ.นาฏลดา อ่อนวิมล อ. กาญจนศักดิ์ จารุปาณ จาก ศูนย์ดุสิตพณิชยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต อ. นนท์ตะวัน อนันตธนาชัย ปฏิบัติการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ( PAR) ณ ชุมชน ต. หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ. ลำปาง ในระหว่าง วันที่ เมษายน 2552

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


ดาวน์โหลด ppt ปฏิบัติการวิจัยภาคสนาม ในพื้นที่ภาคเหนือ ณ ต. หนองหล่ม อ. ห้างฉัตร จ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google