งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฏิบัติการวิจัยภาคสนาม ในพื้นที่ ภาคเหนือ ณ ต. หนองหล่ม อ. ห้างฉัตร จ. ลำปาง 19-25 เมษายน 2552 โครงการวิจัย การพัฒนาสำรับอาหารไทยเพื่อสุขภาพ บนพื้น ฐานเศรษฐกิจพอเพียงและบริบทชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฏิบัติการวิจัยภาคสนาม ในพื้นที่ ภาคเหนือ ณ ต. หนองหล่ม อ. ห้างฉัตร จ. ลำปาง 19-25 เมษายน 2552 โครงการวิจัย การพัฒนาสำรับอาหารไทยเพื่อสุขภาพ บนพื้น ฐานเศรษฐกิจพอเพียงและบริบทชุมชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฏิบัติการวิจัยภาคสนาม ในพื้นที่ ภาคเหนือ ณ ต. หนองหล่ม อ. ห้างฉัตร จ. ลำปาง 19-25 เมษายน 2552 โครงการวิจัย การพัฒนาสำรับอาหารไทยเพื่อสุขภาพ บนพื้น ฐานเศรษฐกิจพอเพียงและบริบทชุมชน โดย คณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวีโรจน์ อนันตธนาชัย หัวหน้า โครงการวิจัย จากหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ดุสิต พร้อมด้วยคณะผู้ร่วม วิจัย จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วิมล กิตติวราพล ดร. ชนินทร์ กุลเศรษฐัญชลี อ. อรรถ ขันสี อ. นาฏลดา อ่อนวิมล อ. กาญจนศักดิ์ จารุปาณ จาก ศูนย์ดุสิตพณิชยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ดุสิต อ. นนท์ตะวัน อนันตธนาชัย ปฏิบัติการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ( PAR) ณ ชุมชน ต. หนองหล่ม อ. ห้างฉัตร จ. ลำปาง ในระหว่าง วันที่ 19-25 เมษายน 2552

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


ดาวน์โหลด ppt ปฏิบัติการวิจัยภาคสนาม ในพื้นที่ ภาคเหนือ ณ ต. หนองหล่ม อ. ห้างฉัตร จ. ลำปาง 19-25 เมษายน 2552 โครงการวิจัย การพัฒนาสำรับอาหารไทยเพื่อสุขภาพ บนพื้น ฐานเศรษฐกิจพอเพียงและบริบทชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google