งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดซื้อจัดจ้างโดย วิธีตกลงราคา ในระบบ E- GP ข้อมูลผู้ขาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดซื้อจัดจ้างโดย วิธีตกลงราคา ในระบบ E- GP ข้อมูลผู้ขาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดซื้อจัดจ้างโดย วิธีตกลงราคา ในระบบ E- GP ข้อมูลผู้ขาย

2 2 ก่อนที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ E- GP ขั้นตอนแรกจะต้องตรวจสอบว่าผู้ขาย / ผู้รับจ้าง มี ข้อมูลผู้ขายแล้วหรือยัง ซึ่งเขตจะขึ้น เว็บรายชื่อผู้ขายที่มีอยู่ให้ หากทำการตรวจสอบ แล้วไม่มี ให้โทรประสานงานกับเขต เพื่อให้เขตทำการตรวจสอบในระบบให้อีกครั้ง ถ้าเขตทำการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า ไม่มี ให้ โรงเรียนส่งหลักฐานเพื่อให้ เขตสร้าง ข้อมูลผู้ขาย ไปคลังจังหวัด เมื่อคลังจังหวัดอนุมัติ แล้ว โรงเรียน ถึงจะดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างในระบบ E-GP ต่อไปได้

3 เอกสารที่จะต้องจัดส่งเพื่อทำข้อมูลผู้ขาย กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี ( ถ้ามี ) 4. สำเนาสมุดธนาคาร ( บัญชีต้องมี การเคลื่อนไหว ) ถ่าย หน้าที่มีชื่อ และเลขที่บัญชี 5. เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ** จำนวน 2 ชุด รับรองสำเนาทุกฉบับ ด้วยปากกาสีน้ำเงิน ** 3 *** เอกสารต้องชัดเจน อ่านออก ***

4 เอกสารที่จะต้องจัดส่งเพื่อทำข้อมูลผู้ขาย กรณีจดทะเบียนร้าน ( ประเภทบุคคล ธรรมดา ) 1. สำเนาหนังสือจดทะเบียน ( ใบ ทะเบียนพาณิชย์ ) 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 4. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี ( ถ้ามี ) 5. สำเนาใบ ภ. พ.20 ( ภาษีมูลค่าเพิ่ม ) ถ้ามี 6. สำเนาสมุดธนาคาร ( บัญชีต้องมี การเคลื่อนไหว ) ถ่าย หน้าที่มีชื่อ และเลขที่บัญชี 7. เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ** จำนวน 2 ชุด รับรองสำเนาทุกฉบับ ด้วยปากกาสีน้ำเงิน ** 4 *** เอกสารต้องชัดเจน อ่านออก ***

5 เอกสารที่จะต้องจัดส่งเพื่อทำข้อมูลผู้ขาย กรณีจดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน จำกัด ( นิติบุคคล ) 1. สำเนาหนังสือรับรอง การจด ทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ประกอบการ / ผู้มีอำนาจ 3. สำเนาทะเบียนบ้าน ของ ผู้ประกอบการ / ผู้มีอำนาจ 4. สำเนาใบ ภ. พ.20 ( ภาษีมูลค่าเพิ่ม ) 5. สำเนาสมุดธนาคาร ( บัญชีต้องมี การเคลื่อนไหว ) ถ่าย หน้าที่มีชื่อ และเลขที่บัญชี 6. เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ** จำนวน 2 ชุด รับรองสำเนาทุกฉบับ ด้วยปากกาสีน้ำเงิน ** 5 *** เอกสารต้องชัดเจน อ่านออก ***


ดาวน์โหลด ppt การจัดซื้อจัดจ้างโดย วิธีตกลงราคา ในระบบ E- GP ข้อมูลผู้ขาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google