งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ในระบบ E-GP ข้อมูลผู้ขาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ในระบบ E-GP ข้อมูลผู้ขาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ในระบบ E-GP ข้อมูลผู้ขาย
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา ในระบบ E-GP ข้อมูลผู้ขาย

2 ก่อนที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ E-GP
2

3 เอกสารที่จะต้องจัดส่งเพื่อทำข้อมูลผู้ขาย
กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้า มี) 4. สำเนาสมุดธนาคาร (บัญชีต้องมี การเคลื่อนไหว) ถ่ายหน้าที่ มีชื่อ และเลขที่บัญชี 5. เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ** จำนวน 2 ชุด รับรองสำเนาทุกฉบับ ด้วยปากกาสีน้ำเงิน ** 3 *** เอกสารต้องชัดเจน อ่านออก***

4 เอกสารที่จะต้องจัดส่งเพื่อทำข้อมูลผู้ขาย
กรณีจดทะเบียนร้าน (ประเภทบุคคล ธรรมดา) 1. สำเนาหนังสือจดทะเบียน (ใบ ทะเบียนพาณิชย์) 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 4. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้า มี) 5. สำเนาใบ ภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ถ้ามี 6. สำเนาสมุดธนาคาร (บัญชีต้องมี การเคลื่อนไหว) ถ่ายหน้าที่ มีชื่อ และเลขที่บัญชี 7. เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ** จำนวน 2 ชุด รับรองสำเนาทุกฉบับ ด้วยปากกาสีน้ำเงิน ** 4 *** เอกสารต้องชัดเจน อ่านออก***

5 เอกสารที่จะต้องจัดส่งเพื่อทำข้อมูลผู้ขาย
กรณีจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด (นิติบุคคล) 1. สำเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียน บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของ ผู้ประกอบการ/ผู้มีอำนาจ 3. สำเนาทะเบียนบ้าน ของ ผู้ประกอบการ/ผู้มีอำนาจ 4. สำเนาใบ ภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) 5. สำเนาสมุดธนาคาร (บัญชีต้องมี การเคลื่อนไหว) ถ่ายหน้าที่ มีชื่อ และเลขที่บัญชี 6. เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ** จำนวน 2 ชุด รับรองสำเนาทุกฉบับ ด้วยปากกาสีน้ำเงิน ** 5 *** เอกสารต้องชัดเจน อ่านออก***


ดาวน์โหลด ppt ในระบบ E-GP ข้อมูลผู้ขาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google