งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชาสัมพันธ์บทบาทของ สมาคม อสม. ประเทศ และ ภาคเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชาสัมพันธ์บทบาทของ สมาคม อสม. ประเทศ และ ภาคเหนือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชาสัมพันธ์บทบาทของ สมาคม อสม. ประเทศ และ ภาคเหนือ

2 กองทุนเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข อสม. ภาคเหนือ ( กฉอน ) วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือ อสม. ภาคเหนือที่ ประสบปัญหาด้านภัยพิบัติ เป้าหมาย สมาชิก อสม. ทุกคน ที่... 1. มีบัตรประจำตัว อสม. ( ถ้าไม่มีให้ จนท. รับรอง ) 2. เป็นสมาชิกสมาคม อสม. จังหวัด 3. มีชื่อในทะเบียนบ้านในจังหวัดนั้นๆ 4. รับสมัครถึง 30 ก. ย. ทุกปี

3 การสมทบทุน และการ ช่วยเหลือ อสม. สมทบทุนปีละ 10 บาท / คน ( ประธาน อสม. เก็บส่งสมาคมจังหวัด ) การช่วยเหลือ กรณี เกิด อุทกภัย / วาต ภัย / อัคคีภัย / แผ่นดินไหว ( เสียหายทั้ง หลัง ) 5,000 บาท หลักฐาน – สำเนาบัตรประชาชน – รูปถ่ายสภาพความเสียหาย – แบบคำขอรับการช่วยเหลือ ( ขอได้ที่ ประธานอำเภอ )

4 มูลนิธิ อสม. ประเทศ ไทย วัตถุประสงค์ - ส่งเสริม ช่วยเหลือสวัสดิการต่างๆ ให้แก่ อสม. - เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ อส ม. ฯลฯ เป้าหมาย สมาชิก อสม. ทุกคน

5 การสมทบทุน อสม. สมทบทุนปีละครั้ง ตามที่สมาคม กำหนด เฉพาะปีนี้ คนละไม่ต่ำกว่า 20 บาท / คน ระยะแรกภายใน 30 ก. ย. 55 ฝากเงินผ่าน บัญชีชื่อ “ มูลนิธิ อสม.” ทาง ธนาคารกรุงไทย และ ธกส. ทุกสาขา การสมทบทุน / บริจาค – รายบุคคล ( นำฝากเอง ) วันรุ่งขึ้นชื่อจะขึ้น ใน Web/Print ใบเสร็จได้ – รายกลุ่ม ( ประธานรวบรวมฝาก ) วันรุ่งขึ้นชื่อ จะขึ้นเฉพาะคนฝาก ให้ลงชื่อคนสมทบทุน เก็บไว้ที่ รพ. สต. – จนท./ คนอื่นๆ บริจาค ( นำฝากเอง ) วันรุ่งขึ้น Print ใบเสร็จและใบขอลดหย่อน ภาษีได้

6 การช่วยเหลือ ระยะแรก อสม. ที่เสียชีวิต ( ตั้งแต่ 1 ก. ย. 55) รายละไม่เกิน 10,000 บาท ต่อไปจะขยายช่วยเหลือด้านอื่นๆ Website: www.vhvf.orgwww.vhvf.org การช่วยเหลือโอนเงินเข้าบัญชี ทายาทเท่านั้น

7 การยื่นขอรับความ ช่วยเหลือ หลักฐานที่ต้องใช้ ( ยื่นผ่าน Web และ เอกสาร ) – จนท. สาธารณสุข ทำหนังสือถึงประธาน มูลนิธิ – แบบคำขอรับความช่วยเหลือ ( ประธาน ตำบลกับ ผอ. รพ. สต. รับรอง ) – สำเนาบัตร อสม. / บัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน อสม. ที่เสียชีวิต – สำเนาใบมรณบัตร – สำเนาบัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน ของ ทายาท – สำเนาหน้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย หรือ ธกส. ของทายาท ยืนคำร้องภายใน 1 ปี นับตั้งแต่ เสียชีวิต

8 การยื่นขอรับความ ช่วยเหลือ การอนุมัติ – มูลนิธิจะแจ้งใน Website ภายใน 5 วัน เผื่อมีผู้ร้องเรียน – จะตรวจสอบหลักฐาน และโอนเงินภายใน เวลาไม่เกิน 2 เดือน หลังจากยื่นคำร้อง – ถ้าขอหลักฐานเพิ่มจะแจ้งไปยัง รพ. สต. โดยตรง – กรณีไม่อนุมัติ จะแจ้งไปยังทายาท

9 การขอความร่วมมือ ขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยในการ ประชาสัมพันธ์ ขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยตอบข้อ สงสัย ( เน้น เป็นการบริจาค ) ขอให้เจ้าหน้าที่เป็นธุระในกรณี เก็บรายชื่อ อสม. ที่บริจาค / ตรวจสอบและรับรองรายชื่อ / ส่งคำร้องขอ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ร่วมบริจาค ให้แก่ อสม. ตามจิตศรัทธา


ดาวน์โหลด ppt ประชาสัมพันธ์บทบาทของ สมาคม อสม. ประเทศ และ ภาคเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google