งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยงาน ภาครัฐ ที่เกี่ยวข้อง เอกสาร องค์ประกอบ กรมบัญชีกลาง การขอใช้สิทธิ์สำหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล รถผู้ขอใช้สิทธิ์ ผู้ประกอบ อุตสาหกรรมรถยนต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยงาน ภาครัฐ ที่เกี่ยวข้อง เอกสาร องค์ประกอบ กรมบัญชีกลาง การขอใช้สิทธิ์สำหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล รถผู้ขอใช้สิทธิ์ ผู้ประกอบ อุตสาหกรรมรถยนต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยงาน ภาครัฐ ที่เกี่ยวข้อง เอกสาร องค์ประกอบ กรมบัญชีกลาง การขอใช้สิทธิ์สำหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล รถผู้ขอใช้สิทธิ์ ผู้ประกอบ อุตสาหกรรมรถยนต์ กรมสรรพสามิต กรมการขนส่งทางบก

2 ประเภทรถ รถเก๋ง รถกระบะ (2/4 ประตู) รถบรรทุก รถมอเตอร์ไซค์ เครื่องยนต์ ไม่จำกัด ซีซี ไม่เกิน 1,500 ซีซี กระบวนการผลิต รถที่ผลิตในประเทศ รถยนต์จดประกอบ คุณสมบัติของรถ ที่สามารถขอใช้สิทธิ์ฯ ราคารถ ราคาขายปลีก ไม่เกิน 1 ล้านบาท

3 คุณสมบัติของ ผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ อายุผู้ขอใช้สิทธ์ 21+ นับแต่วันที่ทำธุรกรรมซื้อรถ ช่วงเวลาการขอสิทธิ์ ซื้อตั้งแต่ 16 ก.ย. 54 – 31 ธ.ค. 55 ไม่เคยครอบครองรถ เป็นการซื้อรถยนต์คันแรก การครอบครอง ต้องถือครอง 5 ปี ห้ามจำหน่ายจ่ายโอน* * เว้นแต่กรณีเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังประกาศกำหนด

4 เอกสาร ที่ใช้ในการขอใช้สิทธิ์ สำเนาเอกสาร ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน คู่มือการจดทะเบียนรถ สำเนาหลักฐานการ ซื้อ/ขาย รถยนต์ กรณีซื้อสด ใบเสร็จรับเงิน สัญญาการซื้อขาย เอกสารการส่งมอบ รถยนต์ กรณีเช่าซื้อ ใบเสร็จรับเงิน หนังสือสัญญาเช่าซื้อ เอกสารการส่งมอบ รถยนต์ เอกสารจากกรมสรรพสามิต แบบคำขอใช้สิทธิ์ฯ รถยนต์คันแรก หนังสือยินยอม การสละสิทธ์การโอน รถยนต์ใหม่คันแรก

5 หากตรงกับวันหยุด ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป นำส่งข้อมูลทุกวันที่ 20 ของเดือน เป็นเวลา 1 ปี โดยระบบ จะสามารถ ตรวจสอบได้ว่า รถคันดังกล่าวได้เสียภาษี แล้วหรือไม่ โดยอัตโนมัติ ผู้ประกอบการฯจะส่งให้ “ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ“ เกี่ยวกับ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมรถยนต์ ยี่ห้อ รุ่น ของรถ หมายเลข เครื่องยนต์ หมายเลข ตัวรถ ผู้ประกอบการฯ มีหน้าที่นำส่งข้อมูลดังต่อไปนี้ กรมสรรพสามิต

6 ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ของกรมฯ เกี่ยวกับโครงการฯ www.excise.go.th หากถือครองรถ ครบ 5 ปีแล้ว ข้อมูลรถดังกล่าว จะถูกยกเลิกออกจาก บัญชีรถที่ห้ามถ่ายโอน โดยอัตโนมัติ

7 ขั้นตอนการขอใช้สิทธิ์ฯ ผ่านเว็บไซต์ Log In สมัครทางเว็บฯ Registration กรอกรายละเอียด Apply ยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ์ ผู้ขอใช้สิทธิ์ ทำการสมัครผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพสามิต โดยกรอกข้อมูลอันได้แก่ ข้อมูลของ ผู้สมัคร, อีเมล์ และ เบอร์มือถือ www.excise.go.th ข้อมูลของ ผู้สมัคร อีเมล์ เบอร์มือถือ 1

8 ขั้นตอนการขอใช้สิทธิ์ฯ ผ่านเว็บไซต์ Log In สมัครทางเว็บฯ Registration กรอกรายละเอียด Apply ยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ์ จากนั้นระบบจะดำเนินการสร้าง Username และ Password เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบของกรมฯ และ ส่งเข้าอีเมล์ ของผู้ขอใช้สิทธิ์ ตามที่ได้ระบุไว้ www.excise.go.th 1

9 ขั้นตอนการขอใช้สิทธิ์ฯ ผ่านเว็บไซต์ Log In สมัครทางเว็บฯ Registration กรอกรายละเอียด Apply ยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ์ ผู้ขอใช้สิทธิ์ เข้าระบบของกรมฯ ทำการพิมพ์ข้อมูลในแบบฟอร์มผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ อันได้แก่ 1.แบบคำขอใช้สิทธิ์ฯ รถยนต์คันแรก 2.หนังสือยินยอมการสละสิทธิ์การโอนรถยนต์ใหม่คันแรก จากนั้น ข้อมูลดังกล่าวจะถูกบันทึกเข้าสู่ ฐานข้อมูลของกรมฯ www.excise.go.th 2 Data แบบคำขอใช้สิทธิ์ฯ รถยนต์คันแรก หนังสือยินยอม การสละสิทธิ์การโอน รถยนต์ใหม่คันแรก

10 ขั้นตอนการขอใช้สิทธิ์ฯ ผ่านเว็บไซต์ Log In สมัครทางเว็บฯ Registration กรอกรายละเอียด Apply ยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ์ จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูล และ สั่งพิมพ์เพื่อเป็นเอกสารแนบในการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ์ฯ อันได้แก่ www.excise.go.th 2 เลขคุม 3. แบบคำขอใช้สิทธิ์ฯ รถยนต์คันแรก 4. หนังสือยินยอมการสละสิทธิ์การโอนรถยนต์ใหม่คันแรก 1.เลขคุม 2.เงื่อนไขฯ เงื่อนไขฯ

11 ขั้นตอนการขอใช้สิทธิ์ฯ ผ่านเว็บไซต์ Log In สมัครทางเว็บฯ Registration กรอกรายละเอียด Apply ยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ์ ผู้ขอใช้สิทธิ์ สามารถยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ์ ได้ที่ 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ : สแกนและเก็บเอกสาร 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา : รับ เพื่อส่งต่อให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ทำการสแกนและ เก็บเอกสาร 3

12 ขั้นตอนการขอใช้สิทธิ์ฯ ผ่านเว็บไซต์ Log In สมัครทางเว็บฯ Registration กรอกรายละเอียด Apply ยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ์ เมื่อผู้ขอใช้สิทธิ์มาถึงสำนักงานฯ จะต้องยื่น เลขคุม, แบบคำขอฯ, หนังสือยินยอมฯ, สำเนา เอกสาร และ หลักฐานการซื้อ/ขายรถยนต์ ให้แก่ เจ้าหน้าที่ของกรมฯ เพื่อทำการสแกน เข้าสู่ ฐานข้อมูลของกรมฯ และ เก็บเอกสารดังกล่าวไว้ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ จากนั้น เจ้าหน้าที่ฯ จะพิมพ์ “ใบรับ แบบคำขอใช้สิทธิ์” ให้แก่ผู้ขอใช้สิทธิ์เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน 3 กรมสรรพสามิต เอกสารแนบ

13 ขั้นตอนการขอใช้สิทธิ์ฯ ผ่านสำนักงานของกรมฯ Get Information รับทราบเงื่อนไข Apply ยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ์ ผู้ขอใช้สิทธิ์ สามารถขอรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ, แบบคำขอฯ และ หนังสือยินยอม ได้ทั้งจากที่ สำนักงานสรรพสามิต หรือ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 1 เอกสารแนบ

14 ขั้นตอนการขอใช้สิทธิ์ฯ ผ่านสำนักงานของกรมฯ Get Information รับทราบเงื่อนไข Apply ยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ์ หากเป็นการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ์ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา เจ้าหน้าที่จะพิมพ์ “ใบรับ แบบคำขอใช้สิทธิ์” ให้แก่ผู้ขอใช้สิทธิ์ จากนั้นจึงส่งเอกสารทั้งหมดให้แก่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ เพื่อดำเนินการ ตามขั้นตอนต่อไป เอกสารแนบ 2

15 ขั้นตอนการขอใช้สิทธิ์ฯ ผ่านสำนักงานของกรมฯ Get Information รับทราบเงื่อนไข Apply ยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ์ หากเป็นการยื่น ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ เจ้าหน้าที่จะทำการพิมพ์ข้อมูล ของแบบคำขอฯ และ หนังสือยินยอมฯ ผ่านระบบของกรม และ สแกนเอกสารแนบเก็บไว้ ในฐานข้อมูล จากนั้นจึงค่อยพิมพ์ “ใบรับ แบบคำขอใช้สิทธิ์” ให้แก่ผู้ขอใช้สิทธิ์ 2 กรมสรรพสามิต เอกสารแนบ

16 ผลการสอบ การครอบครอง รถยนต์คันแรก กรมสรรพสามิต กรมการขนส่งทางบก Web Service การตรวจสอบสิทธิ์ กรณี กรมสรรพสามิต เชื่อมโยงข้อมูลผ่าน Web Service กับ กรมขนส่งทางบก -กรมสรรพสามิต ส่ง “หนังสือยินยอมฯ” รูปแบบ IMG file, รายละเอียดเอกสารในรูปแบบของ Text file โดยผ่าน Web Service -จากนั้นกรมการขนส่งทางบก จะแจ้งผลการสอบฯ ผ่าน Web Service ในรูปแบบ Soft File ต่อไป Text file IMG file Soft File

17 แจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์ จากกรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก แจ้งผลการสอบการครอบครองรถยนต์คันแรก ไม่ว่าจะในรูปแบบ Soft File หรือ Hard File ให้แก่ กรมสรรพสามิตฯ, จากนั้นกรมสรรพสามิต จึงดำเนินการแจ้ง “ผลการสอบ สิทธิ์ฯ” ในรูปแบบ SMS ให้แก่ผู้ขอใช้สิทธิ์ทราบ ผ่าน ! SMS

18 แจ้งรายละเอียดของเงินที่ได้รับคืน จากกรมบัญชีกลาง -กรมสรรพสามิต ทำหนังสือแจ้งผลการสอบสิทธิ์ ให้แก่ กรมบัญชีกลางทราบ -จากนั้น กรมบัญชีกลางแจ้งรายละเอียดของการโอนเงินเข้าบัญชีแก่ กรมสรรพสามิต -กรมสรรพสามิต ส่ง SMS แจ้งรายละเอียดของการโอนเงินให้แก่ผู้ขอใช้สิทธิ์ ทราบ ยอดเงิน xx SMS หนังสือ แจ้ง เลขที่ คำขอใช้สิทธ์ วันที่ โอนเงินเข้าบัญชี จำนวนเงินที่ โอน

19 ยกเลิก โครงการฯ Work Flow การออกจากโครงการฯ ผู้ขอใช้สิทธ์ สนง.สรรพสามิตพื้นที่ กรมขนส่งทางบก จำน่าย จ่ายโอน 5 ปี


ดาวน์โหลด ppt หน่วยงาน ภาครัฐ ที่เกี่ยวข้อง เอกสาร องค์ประกอบ กรมบัญชีกลาง การขอใช้สิทธิ์สำหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล รถผู้ขอใช้สิทธิ์ ผู้ประกอบ อุตสาหกรรมรถยนต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google