งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สวัสดิการ สมาชิก กบข.. การจัดสวัสดิการ ของ กบข. สวัสดิการกับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง พื้นฐานของตนเอง และครอบครัว ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่ จำเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สวัสดิการ สมาชิก กบข.. การจัดสวัสดิการ ของ กบข. สวัสดิการกับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง พื้นฐานของตนเอง และครอบครัว ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่ จำเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สวัสดิการ สมาชิก กบข.

2 การจัดสวัสดิการ ของ กบข. สวัสดิการกับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง พื้นฐานของตนเอง และครอบครัว ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่ จำเป็น ส่งเสริมการออมระยะยาว

3 จำนวน จำนวนเงิน ( บาท ) สรุปรวมยอดสวัสดิการ ของ กบข. ( ณ ธันวาคม 2550) กบข. อุ่นใจประกันภัย ทิพย 38,596 ราย ประกันชีวิต เปี่ยมสุข 913 ราย 304,9 86 ราย 9,892 ล้าน บาท 145 ล้าน บาท โครงการ สินเชื่อการศึกษา กรุงไทย โครงการ ธอส. – กบข. ครั้งที่ 4 21,856 ราย 40,024 ล้าน บาท 13,953.5 ล้านบาท

4 โครงการสินเชื่อการศึกษา กรุงไทยเพื่อสมาชิก กบข. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อ การศึกษา ประเภท หลักประกัน อัตรา ดอกเบี้ยปี แรก อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 2 เป็นต้นไป กรณีไม่มี หลักประกัน ผู้กู้มีทางเลือก 2 ทาง 1. คงที่ 6.0 % ต่อปี 2. MRR ลบ 1.5 % ต่อปี MRR บวก 0.75% ต่อ ปี กรณีบุคคลค้ำ ประกัน กรณีจำนอง หลักทรัพย์ MRR ลบ 1 % ต่อปี MRR ต่อปี กรณีจำนำ เงินฝาก อัตรา ดอกเบี้ยเงิน ฝาก ที่จำนำ บวก 2% ต่อปี เงินกู้เพื่อการศึกษาซื้อคอมพิวเตอร์ อัตรา ดอกเบี้ย คิดอัตราเดียว MRR บวก 0.75% ต่อปี ดอกเบี้ยเงิน ฝากที่จำนำ บวก 2.0% ต่อปี

5 โครงการสินเชื่อการศึกษา กรุงไทยเพื่อสมาชิก กบข. ติดต่อโดยตรงที่ • บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ • กรุงไทยโฟนเซอร์วิส โทร. 1551

6 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อ การศึกษา ประเภท หลักประกัน อัตราดอกเบี้ย ปีแรก อัตราดอกเบี้ยปีที่ 2 เป็นต้นไป กรณีไม่มี หลักประกัน MRR ต่อปี MRR บวก 0.75% ต่อ ปี กรณีใช้บัญชีเงิน ฝาก สะสมทรัพย์เป็ห ลักประกัน อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก สะสมทรัพย์ บวก 2.0% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก สะสมทรัพย์ บวก 2.0% ต่อปี กรณีใช้บัญชี เงินฝาก ประจำเป็น หลักประกัน อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประจำ บวก 2.0% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประจำ บวก 2.0% ต่อปี กรณีบุคคลค้ำ ประกัน MRR ต่อปี กรณีจำนอง อสังหาริมทรัพ ย์ โครงการสินเชื่อการศึกษาเพื่อสมาชิก กบข. ( ธนาคารกรุงเทพ )

7 เงื่อนไขสำคัญ - ต้องสังกัดหน่วยงานที่เบิกจ่ายตรง กับกรมบัญชีกลาง - เปิดบัญชีเงินฝากประเภทสะสม ทรัพย์ เพื่อเป็นบัญชีเงินฝาก สำหรับการ นำ เงินเดือนเข้ากับธนาคารกรุงเทพ ระยะเวลายื่นกู้ ตั้งแต่บัดนี้ - พฤษภาคม 2551 ติดต่อโดยตรงที่ ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือ บัว หลวงโฟนโทร. 1333

8 • บริษัท อเมริกัน อินเตอร์ เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด (AIA) ติดต่อที่ AIA Call Center โทร. 1581 กด 2 • บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ติดต่อที่ โทร. 1124 กด 4 • บริษัทเมืองไทยประกัน ชีวิต จำกัด ติดต่อที่ โทร. 1766 กด 6 โครงการประกัน ชีวิตเปี่ยมสุข

9 • บริษัท ทิพย ประกันภัย จำกัด ( มหาชน ) โทร. 02-248- 0059 02-643- 2900 ต่อ 242 โครงการประกัน กบข. อุ่น ใจประกันภัยทิพย

10 โครงการออมเพิ่ม เงื่อนไข - สมาชิกสามารถส่งเงินสะสมได้สูงสุดไม่ เกิน 15 % ของเงินเดือน - ส่วนเงินสมทบยังคงอัตราเดิม คือ 3% ของเงินเดือน ข้อดี - สมาชิกสามารถออมเงินได้เพิ่มขึ้น โดย มี กบข. เป็นผู้บริหารจัดการ ให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น จากสัดส่วนการ ออมที่เพิ่มขึ้น - สิทธิประโยชน์ทางภาษี โครงการในอนาคตของ กบข. กับสมาชิก

11 โครงการทยอย ขอรับเงินคืน เงื่อนไข - ขอทยอยรับเงินคืนเป็นงวดๆ ได้ตามอัตรา ขั้นต่ำที่ระเบียบกำหนด และหากเหลือยอดเงินอยู่ในกองทุนต่ำกว่า อัตราที่ กำหนด กบข. จะทำการจ่ายเงินทั้งจำนวนคืนสมาชิกและ ปิดบัญชีของสมาชิกรายนั้น - ขอโอนเงินทั้งหมดไปยังกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพหรือกองทุนอื่น ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการชราภาพ ข้อดี เพิ่มช่องทางในการบริหารเงินหลังเกษียณ โครงการในอนาคตของ กบข. กับสมาชิก

12 การเลือกแผนการ ลงทุนของตนเอง เงื่อนไข สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนใน ส่วนของ เงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ ของเงินดังกล่าว ข้อดี สมาชิกสามารถเลือกรูปแบบการลงทุน ที่ตรงกับ ความต้องการของตนเองและได้รับ ผลตอบแทนตามที่ตนเลือก


ดาวน์โหลด ppt สวัสดิการ สมาชิก กบข.. การจัดสวัสดิการ ของ กบข. สวัสดิการกับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง พื้นฐานของตนเอง และครอบครัว ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่ จำเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google