งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คน Man ผู้บริหาร ผู้บริหาร บุคลากรของทุกระดับ บุคลากรของทุกระดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คน Man ผู้บริหาร ผู้บริหาร บุคลากรของทุกระดับ บุคลากรของทุกระดับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คน Man ผู้บริหาร ผู้บริหาร บุคลากรของทุกระดับ บุคลากรของทุกระดับ

2 วิธีการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล กลุ่ม ทั้งองค์กร วิธีการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล กลุ่ม ทั้งองค์กร เรื่องที่พัฒนา ( เช่น สมรรถนะ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ) กับวิธีที่ใช้ พัฒนา เรื่องที่พัฒนา ( เช่น สมรรถนะ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ) กับวิธีที่ใช้ พัฒนา วิธีการส่งเสริม สนับสนุน วิธีการส่งเสริม สนับสนุน วิธีวัด ประเมินผล กำกับ ติดตาม ดูแล วิธีวัด ประเมินผล กำกับ ติดตาม ดูแล วิธีการ Method

3 องค์กร Organization วิสัยทัศน์ HRD วิสัยทัศน์ HRD โครงสร้างที่เอื้อต่อการพัฒนา และการเรียนรู้ โครงสร้างที่เอื้อต่อการพัฒนา และการเรียนรู้ ค่านิยมและวัฒนธรรมการ พัฒนาและเรียนรู้ ค่านิยมและวัฒนธรรมการ พัฒนาและเรียนรู้ หน่วยงานที่รับผิดชอบการ ส่งเสริม สนับสนุนกลไกการ พัฒนาบุคลากร หน่วยงานที่รับผิดชอบการ ส่งเสริม สนับสนุนกลไกการ พัฒนาบุคลากร

4 เครื่องมือ โครงสร้าง พื้นฐาน Material ระบบ e-learning ระบบ e-learning การวัดประเมินผลผ่าน เครือข่าย การวัดประเมินผลผ่าน เครือข่าย ห้อง KM ห้อง KM ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ

5 Merit and Moral รางวัลตอบแทนผู้พัฒนาและ เรียนรู้ รางวัลตอบแทนผู้พัฒนาและ เรียนรู้ การพัฒนาที่เสมอภาคทุกกลุ่ม ทุกระดับ การพัฒนาที่เสมอภาคทุกกลุ่ม ทุกระดับ

6 งบประมาณ Budget งบประมาณสนับสนุน งบประมาณสนับสนุน แหล่งเงินทุนต่างๆ แหล่งเงินทุนต่างๆ

7 1. เน้นการพัฒนาที่ตอบรับเท่าทันกับ กระแสการ เปลี่ยนแปลง ระบบราชการในฐานะเป็นกลไก สำคัญของ การพัฒนาประเทศ พึงมีส่วน เสริมสร้างขีดความสามารถของ บุคลากรทุกระดับให้เป็นผู้เปิดตน รับการเปลี่ยนแปลงของกระแส โลกได้อย่างชาญฉลาด ประเด็นการพัฒนาทรัพยากร บุคคล

8 2. สนับสนุนการพัฒนาเพื่อการ ปฏิบัติที่ตอบสนองวิสัยทัศน์ของ องค์กร ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับต้อง เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมอย่าง ต่อเนื่อง พลิกผันสิ่งที่เรียนรู้ สู่การทำงานสนองเป้าหมาย หรือวิสัยทัศน์ขององค์กรได้ โดยเร็ว

9 3. สนับสนุนหลักการของการบริหาร และ การปกครองบ้านเมืองที่ดี การบริหารกิจการบ้านเมืองและ สังคมที่ดีตั้งอยู่บนหลัก 6 ประการ * หลักนิติธรรม * หลักการมีส่วน ร่วม * หลักคุณธรรม * หลักความ รับผิดชอบ * หลักความโปร่งใส * หลัก ความคุ้มค่า

10 กระบวนการพัฒนาต้องบ่งถึงความ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ มุ่งพัฒนา เพื่อสร้างความเจริญที่ยั่งยืน ปลดปล่อยพลังศักยภาพของบุคคล อย่างเต็มที่ เปิดโอกาสให้ ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม กิจกรรมและกระบวนการพัฒนา ต้องมี เป้าหมาย มีความหมาย ยืนยันถึง ความได้ผล ความคุ้มค่า

11 4. ส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้และ สร้างองค์ความรู้ สร้างชุมชนนักปฏิบัติ จัดตั้ง หน่วยงาน และเครือข่าย สนับสนุนการเรียนรู้ ให้ ข้าราชการ มีทักษะวิธีการของการเรียนรู้ และการคิดที่เหมาะสมกับ สถานการณ์และโอกาส มีการ แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ถ่าย โอนประสบการณ์ ที่เกี่ยวกับงานอันมีค่า

12 5. ปรับประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อ สนับสนุนการพัฒนา / การฝึกอบรม ต้องมีการใช้เทคโนโลยีที่ สนับสนุนการเรียนรู้ เกิดการ เรียนรู้ได้ง่าย อย่างรวดเร็ว และทั่วถึง อาทิ การเรียน ทางไกล e-learning, web-based learning ผ่านระบบ internet, videoconference


ดาวน์โหลด ppt คน Man ผู้บริหาร ผู้บริหาร บุคลากรของทุกระดับ บุคลากรของทุกระดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google