งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักกลไกตลาด หลักบริหาร จัดการสมัยใหม่ หลักประชาธิปไตย New Public Management Good Governance.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักกลไกตลาด หลักบริหาร จัดการสมัยใหม่ หลักประชาธิปไตย New Public Management Good Governance."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักกลไกตลาด หลักบริหาร จัดการสมัยใหม่ หลักประชาธิปไตย New Public Management Good Governance

2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ พ. ศ. 2542 หลักนิติธรรม หลัก คุณธรร ม หลักความโปร่งใส หลักความ รับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วม หลักความคุ้มค่า Good Governance

3

4  ระบบราชการไทยมุ่งเน้น ประโยชน์สุขของประชาชน และรักษาผลประโยชน์ของ ประเทศชาติ  มีขีดสมรรถนะสูง  สามารถเรียนรู้ ปรับตัว และ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง  ยึดมั่นในหลักจริยธรรม และ หลักธรรมาภิบาล

5 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ ไทยในช่วงระยะปี พ. ศ. 2551 - พ. ศ. 2555 สามารถแยกออกได้เป็น 4 ประการ ดังนี้  1. ยกระดับการให้บริการและการทำงาน เพื่อ ตอบสนองความคาดหวังและความต้องการ ของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  2. ปรับรูปแบบการทำงานให้มีลักษณะเชิงบูรนาการ เกิดการแสวงหาความร่วมมือและสร้าง เครือข่ายกับฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม  3. มุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากร มีความพร้อมและความสามารถ ในการ เรียนรู้ คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่าง เหมาะสมต่อสถานการณ์ต่าง ๆ  4. สร้างระบบการกำกับดูแลตนเองที่ดี เกิดความ โปร่งใส มั่นใจ และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งทำให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม

6  มุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะ สูง (High Performance Organization) เพื่อขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์และเกิดผลสัมฤทธิ์ โดย ปรับแต่งองคาพยพในด้านต่าง ๆ เช่น โครงสร้าง กระบวนการ เทคโนโลยี บุคลากร วัฒนธรรม และค่านิยม ให้มี ความเหมาะสม สอดคล้องและ เชื่อมโยงไปในทิศทาง เดียวกันทั่วทั้งองค์การ

7

8  ให้วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค์ (SWOT) ของ ฝ่ายปราบปรามในปัจจุบัน  กำหนดแนวทางในการแก้ไข ปัญหา และแนวทางในการพัฒนา หน่วยงานด้านปราบปรามที่ควรจะ ทำต่อไปในอนาคต

9 นัก ประชาสัมพั นธ์ มือปราบ ความรู้ด้านภาษี สรรพสามิต ความรู้ด้านภาษี อื่น ๆ ความรู้ด้าน กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง มีมนุษย์สัมพันธ์ ที่ดี มีบุคลิกภาพที่ดี มีจิตวิทยาที่ดี มีความสามารถ ด้านการสืบสวน มีไหวพริบดี มีความขยัน มุ่งมั่น กล้าหาญ อดทน อดกลั้น มีความเชื่อมั่น และทัศนคติที่ดี ในการทำงาน แม่นยำข้อ กฎหมาย มีเกียรติ มี ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม


ดาวน์โหลด ppt หลักกลไกตลาด หลักบริหาร จัดการสมัยใหม่ หลักประชาธิปไตย New Public Management Good Governance.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google