งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการบริหารภาครัฐยุคใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการบริหารภาครัฐยุคใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการบริหารภาครัฐยุคใหม่
Good Governance หลักประชาธิปไตย หลักกลไกตลาด หลักบริหาร จัดการสมัยใหม่ New Public Management

2 Good Governance ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. 2542 หลักคุณธรรม
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความคุ้มค่า หลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม

3 ผลการสำรวจทัศนคติของข้าราชการและประชาชน ต่อคุณลักษณะของข้าราชการไทย(ปี46-50)

4 วิสัยทัศน์ใหม่ของการพัฒนาระบบราชการไทย (ฉบับที่ 2) ปี 2551 - 2555
วิสัยทัศน์ใหม่ของการพัฒนาระบบราชการไทย (ฉบับที่ 2) ปี ระบบราชการไทยมุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชน และรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ มีขีดสมรรถนะสูง สามารถเรียนรู้ ปรับตัว และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในหลักจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล

5 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยในช่วงระยะปี พ.ศ พ.ศ. 2555 สามารถแยกออกได้เป็น 4 ประการ ดังนี้ 1. ยกระดับการให้บริการและการทำงาน เพื่อตอบสนองความคาดหวังและความต้องการ ของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อน หลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 2. ปรับรูปแบบการทำงานให้มีลักษณะเชิงบูรนาการ เกิดการแสวงหาความร่วมมือและสร้าง เครือข่ายกับฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 3. มุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถ ในการ เรียนรู้ คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่าง ๆ 4. สร้างระบบการกำกับดูแลตนเองที่ดี เกิดความโปร่งใส มั่นใจ และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งทำให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม

6 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: มุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถ ในการเรียนรู้ คิดริเริ่มเปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่าง ๆ มุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization)เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และเกิดผลสัมฤทธิ์ โดยปรับแต่งองคาพยพในด้านต่าง ๆ เช่น โครงสร้าง กระบวนการ เทคโนโลยี บุคลากร วัฒนธรรม และค่านิยม ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องและเชื่อมโยงไปในทิศทาง เดียวกันทั่วทั้งองค์การ

7 ความทันสมัย (Modern) ความทันสมัย ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะด้าน IT การเปลี่ยนแปลงด้าน IT ทำให้เกิดกระแส โลกาภิวัตน์ (Globalization) กระแสโลกาภิวัตน์ ทำให้เกิด การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ NPM (New Public Management)

8 ทำอย่างไรจึงจะทำให้ หน่วยงานด้านปราบปรามของท่าน เป็นหน่วยงานที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Unit) ? ให้วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค์ (SWOT) ของฝ่ายปราบปรามในปัจจุบัน กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา และแนวทางในการพัฒนาหน่วยงานด้านปราบปรามที่ควรจะทำต่อไปในอนาคต

9 คุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ด้านปราบปราม
มือปราบ นักประชาสัมพันธ์ มีความสามารถด้านการสืบสวน มีไหวพริบดี มีความขยัน มุ่งมั่น กล้าหาญ อดทน อดกลั้น มีความเชื่อมั่น และทัศนคติที่ดีในการทำงาน แม่นยำข้อกฎหมาย มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีคุณธรรม ความรู้ด้านภาษีสรรพสามิต ความรู้ด้านภาษีอื่น ๆ ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีบุคลิกภาพที่ดี มีจิตวิทยาที่ดี


ดาวน์โหลด ppt หลักการบริหารภาครัฐยุคใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google