งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Competencies outcomes Individual-Team-System Identified learning activitiesCurriculum Context Based Learning: CBL นพ. ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 3 ธันวาคม 2555 บทเรียนจากประสบการณ์...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Competencies outcomes Individual-Team-System Identified learning activitiesCurriculum Context Based Learning: CBL นพ. ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 3 ธันวาคม 2555 บทเรียนจากประสบการณ์..."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Competencies outcomes Individual-Team-System Identified learning activitiesCurriculum Context Based Learning: CBL นพ. ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 3 ธันวาคม 2555 บทเรียนจากประสบการณ์...

2 •Family เป็น Learning Unit: – อย่างน้อย 5 ครอบครัว : สมาชิก ~ 20 -30 คน •Community เป็น Learning Unit: – อย่างน้อย 1 ตำบล ( ชุมชน ) และ 1 สถานบริการในชุมชน ~ 5000 คน •DHS เป็น Learning Unit: – ปฏิบัติงาน ในฐานะทีมแพทย์และ ทีมงานของ รพช. ( เป็นส่วนหนึ่ง ของการฝึกปฏิบัติ ) และทีมงาน ระบบสุขภาพอำเภอ (DHS: District Health System) FLU CLU DLU Practices: เลือกหน่วยการเรียน (Learning Units) เพื่อใช้ทฤษฎี support การปฏิบัติ : • 70-80% ผสมผสาน ( เจาะลึกบาง ) งาน Routine • 20-30% Extra-workloads Preceptors: FM DHS Theories: 5 Weekends (Regular exchanges) & Reading materials Principles & Human aspiration Inspiration & Support

3 FLU CLU DLU Practices: เลือกหน่วยการเรียน (Learning Units) เพื่อใช้ทฤษฎี support การปฏิบัติ : • 70-80% ผสมผสาน ( เจาะลึกบาง ) งาน Routine • 20-30% Extra-workloads • การฝึกปฏิบัติที่ รพช.: 70-80% ของเวลาที่ใช้ ในการทำงาน / ฝึกปฏิบัติอยู่ที่ รพช. – OPD แต่ละวัน : ครอบครัวที่เลือก (0-2 คน : FLU 2) ชุมชนที่เลือก (10-20 คน : CLU 2) และ OPD ทั่วไป (50-80 คน : DLU 2) •Extra-workloads: VDO recording + การประเมิน Consultation process –Ward, ER, OR: ครอบครัว / ชุมชนที่เลือก (DLU 1) และผู้รับบริการทั่วไป (DLU 2) • สื่อสารกับ จนท. รพ. สต. ( สอ.) สร้างความสัมพันธ์ ( โน้ม น้าว ) ให้ร่วมติดตาม - เรียนรู้ ผู้ป่วยที่เป็นสมาชิกของชุมชน ที่เลือก ใน Ward (CLU 4) – การให้คำปรึกษาทางไกล (CLU 5) : สถานบริการ ปฐมภูมิที่อยู่ในความรับผิดชอบ

4 FLU CLU DLU Practices: เลือกหน่วยการเรียน (Learning Units) เพื่อใช้ทฤษฎี support การปฏิบัติ : • 70-80% ผสมผสาน ( เจาะลึกบาง ) งาน Routine • 20-30% Extra-workloads • การฝึกปฏิบัติที่ สถานบริการปฐมภูมิ ในชุมชน : สัปดาห์ละครั้ง - เดือนละ ครั้ง – การให้บริการในห้องตรวจ (CLU 1) •VDO recording ในสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศ ของ HC + การประเมิน Consultation process – การนิเทศเพื่อเพิ่มสมรรถนะ (CLU 3) • การสังเกตเงียบ (Silent observation) • การอภิปรายและแลกเปลี่ยนหลังการสังเกต

5 FLU CLU DLU Practices: เลือกหน่วยการเรียน (Learning Units) เพื่อใช้ทฤษฎี support การปฏิบัติ : • 70-80% ผสมผสาน ( เจาะลึกบาง ) งาน Routine • 20-30% Extra-workloads • การให้บริการที่บ้าน – ครอบครัวที่อยู่ในความรับผิดชอบ (FLU 3): มีข้อบ่งชี้ (Indications) เพื่อให้เห็นถึงความ จำเป็นของการให้บริการที่บ้าน – ชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ (CLU 2) • ร่วมให้บริการที่บ้านกับทีมผู้ให้บริการปฐมภูมิที่ อยู่ในชุมชน – เป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้ให้บริการที่บ้านของ โรงพยาบาล : งาน Routine ของ โรงพยาบาล (DLU 2)

6 FLU CLU DLU Practices: เลือกหน่วยการเรียน (Learning Units) เพื่อใช้ทฤษฎี support การปฏิบัติ : • 70-80% ผสมผสาน ( เจาะลึกบาง ) งาน Routine • 20-30% Extra-workloads • การเยี่ยมบ้าน – ครอบครัวที่เลือก • ทำความรู้จัก / ทำความเข้าใจ : ครั้งแรก (FLU 1) • ติดตาม / เรียนรู้ ( กรณีไม่มีกิจกรรมการให้บริการ ที่บ้านเกินกว่า 3 เดือน ): life-cycle, dynamicity, etc. (FLU 4)

7 FLU CLU DLU Practices: เลือกหน่วยการเรียน (Learning Units) เพื่อใช้ทฤษฎี support การปฏิบัติ : • 70-80% ผสมผสาน ( เจาะลึกบาง ) งาน Routine • 20-30% Extra-workloads • การตามเยี่ยม ผป. ในระดับ 2 o และ 3 o care (FLU 5) – ครอบครัวที่อยู่ในความรับผิดชอบและได้รับ การส่งต่อไปยัง 2 o และ 3 o care • การร่วมประชุมชาวบ้าน (CLU 6) – การแนะนำตัวและทำความรู้จักและทำความ เข้าใจกับกลุ่มผู้นำชุมชน – ร่วมประชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ : ทุก ครั้งที่มีโอกาสร่วมกับผู้ให้บริการปฐมภูมิที่อยู่ ในชุมชน

8 FLU CLU DLU Practices: เลือกหน่วยการเรียน (Learning Units) เพื่อใช้ทฤษฎี support การปฏิบัติ : • 70-80% ผสมผสาน ( เจาะลึกบาง ) งาน Routine • 20-30% Extra-workloads • การวินิจฉัยชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ – การวินิจฉัยชุมชนเชิงปริมาณ บนพื้นฐานของการใช้ Routine data (CLU 7): • ข้อมูลจาการมารับบริการที่สถานบริการปฐมภูมิในชุมชน • ข้อมูลจาการมารับบริการที่ รพ. (DLU 4) • ข้อมูลที่ไปรับบริการที่อื่น ( เท่าที่สามารถเข้าถึงได้ ) – การวินิจฉัยชุมชนเชิงคุณภาพ (CLU 8): • การรับรู้จากการให้บริการที่ รพ. (DLU 1) / สถานบริการ ในชุมชน (CLU 1) • การเยี่ยมบ้าน / ให้บริการที่บ้าน (CLU 2) • การร่วมประชุมกับชุมชน (CLU 6) • จากข้อมูลพื้นฐานที่มีการเก็บโดยใช้เครื่องมือทาง มานุษยวิทยา

9 FLU CLU DLU Practices: เลือกหน่วยการเรียน (Learning Units) เพื่อใช้ทฤษฎี support การปฏิบัติ : • 70-80% ผสมผสาน ( เจาะลึกบาง ) งาน Routine • 20-30% Extra-workloads • การร่วมทำโครงการพิเศษ (DLU 3) – การทำวิจัย & พัฒนา บนพื้นฐานของการ สร้างการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ภายใน อำเภอ (Inter-sectoral collaboration) • การทำ Case-conferences (DLU 5) – ร่วมกับทุกสถานบริการปฐมภูมิในชุมชนใน อำเภอ : ครึ่งวัน, 1-2 เดือน / ครั้ง

10 FLU CLU DLU Practices: เลือกหน่วยการเรียน (Learning Units) เพื่อใช้ทฤษฎี support การปฏิบัติ : • 70-80% ผสมผสาน ( เจาะลึกบาง ) งาน Routine • 20-30% Extra-workloads • การบันทึกและเก็บหลักฐาน ประสบการณ์การเพิ่มสมรรถนะ : Electronic Portfolio – การสังเคราะห์ประสบการณ์ด้วยการบรรยาย – การเก็บหลักฐานเป็น Electronic files •Pictures •Video •PowerPoint •Word-documents •Etc.

11 FLU CLU DLU Practices: เลือกหน่วยการเรียน (Learning Units) เพื่อใช้ทฤษฎี support การปฏิบัติ : • 70-80% ผสมผสาน ( เจาะลึกบาง ) งาน Routine • 20-30% Extra-workloads • การประเมินผล –Electronic Portfolio –1 family report – ดุลยพินิจของ Preceptors • สมัครสอบ อว. ( ตามความสมัครใจและความ พร้อม ) ตามเงื่อนไขของราชวิทยาลัยฯ โดยไม่ มีสิทธิพิเศษใดๆ

12 ↑ เนื้อหา ↑ คุณค่า บริบท เงื่อนไขและองค์ประกอบรอบบริการ ↑ การจัดการ ทรัพยากร “ องค์ความรู้ ” ในสถาบันการศึกษา การให้บริการปฐมภูมิ คุณค่า “ ความเป็นบุคคล ” บริการปฐมภูมิ : การเคลื่อนไหวในพื้นที่ CBL (FPL) : เรียนในสิ่งที่ ทำ * ทำในสิ่งที่เรียน ( ที่เอื้อต่อการให้บริการปฐมภูมิ ) AcutePsychosocial ContinuityHealth promotion ผู้เรียน ทีม - ระบบ ความทุกข์ โรค - การเจ็บป่วย ผู้รับบริการ ครอบครัว - ชุมชน สมรรถนะ ความสัมพันธ์ สุข ภา วะ

13 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt Competencies outcomes Individual-Team-System Identified learning activitiesCurriculum Context Based Learning: CBL นพ. ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 3 ธันวาคม 2555 บทเรียนจากประสบการณ์...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google