งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับคณะเยี่ยมชื่นชม สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับคณะเยี่ยมชื่นชม สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับคณะเยี่ยมชื่นชม สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

2

3 พันธกิจ วิจัยและสร้าง องค์ความรู้ด้าน สาธารณสุข มูลฐาน และ สุขภาพชุมชน ผลิตบัณฑิต ให้เป็นผู้นำ ด้านการจัดการ สาธารณสุข มูลฐาน และ สุขภาพชุมชน พัฒนาศักยภาพ บุคลากร ให้เป็นผู้นำการ พัฒนา สาธารณสุข มูลฐานและ สุขภาพชุมชน บริการวิชาการ สู่สังคมและ ขับเคลื่อน นโยบายด้าน สาธารณสุข มูลฐานและ สุขภาพชุมชน พัฒนา เครือข่าย ความร่วมมือ ด้าน สาธารณสุข มูลฐานและ สุขภาพชุมชน ในระดับประเทศ และระดับ ภูมิภาคอาเซียน

4 วิสัยทัศน์ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ชี้นำการพัฒนา สาธารณสุขมูลฐาน และสุขภาพชุมชน ในระดับประเทศ และระดับภูมิภาคอาเซียน

5 ไทย เครือข่าย เรียนรู้ ศูนย์ข้อมูล ข่าวสาร วิจัย บริกา ร วิชาก าร การศึ กษา อาเซียน

6 ยุทธศาสตร์ 1. ยกระดับงานวิจัยด้านสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพชุมชนที่ เชื่อมโยงกับวาระสุขภาพแห่งชาติ 2. ขยายการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำและเป็นฐานการสร้างความรู้ ด้านสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพชุมชน 3. พัฒนากระบวนการเสริมศักยภาพบุคลากรให้เป็นฐานจัดการ ความรู้และขับเคลื่อนนโยบายด้านสาธารณสุขมูลฐาน และ สุขภาพชุมชน 4. พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสนับสนุนและการเรียนรู้ด้าน สาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพชุมชนอย่างต่อเนื่อง 5. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรระดับประเทศและ ระดับภูมิภาค 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายใน ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

7 บริการวิชาการ ทำให้เด่นชัด มีเอกลักษณ์ ในด้าน เนื้อหา และกระบวนการ o สาธารณสุขมูลฐาน o ระบบบริการสุขภาพในชุมชน : เบาหวาน ผู้สูงอายุ ท้องถิ่น o ระบบริการสุขภาพระดับอำเภอ o การจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนาปฐมภูมิ เพื่อพัฒนาชุมชน เชื่อมโยงกับงานวิจัย ปรับให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร การศึกษา

8 วิจัย เพิ่มสมรรถนะการวิจัย ให้เป็นมืออาชีพ เชื่อมกับงานประจำ ยกระดับงานวิจัย ให้เป็นแผนงานวิจัยบูรณา การ – แผนงานวิจัยระบบดูแลผู้สูงอายุในชุมชน – การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ / รพ. สต เชื่อมโยงประเด็นกับวาระของชาติ และ ภูมิภาคอาเซียน – ระบบบริการสาธารณสุข, WHO, international agencies เชื่อม ประสานกับการฝึกอบรม การบริการ วิชาการ เพื่อขยายความรู้ เชื่อมกับการศึกษาตาม หลักสูตร ( MPHM research based )

9 การศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษา เน้นผู้เรียนเป็น ศูนย์กลาง ปรับรูปแบบการเรียนรู้ – สำหรับกลุ่มผู้นำเครือข่ายบริการปฐมภูมิ เชื่อมกับ การพัฒนาระดับอำเภอ (district health system) – การจัดการเรียนรู้ทางไกล (distant learning, E- curriculum) – การเรียนในระหว่างปฎิบัติงาน และเน้นการทำวิจัย (research based)

10 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เครือข่าย เรียนรู้ พัฒนาระบบ intranet, internet, website พัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านสาธารณสุขมูล ฐาน ผ่านทาง web พัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่าไทย และ ต่างประเทศ สร้างเครือข่ายร่วมมือกับองค์กรใน ประเทศ ต่างประเทศ – กสธ. สวรส สปสช มหาวิทยาลัยอื่น WHO, UNFPA, JICA, Deakin U. พัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อการใช้งาน ร่วมกัน

11 พัฒนาองค์กรภายใน เน้นการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมจากหลาย ระดับ ทำงานร่วมกันเป็นทีม เป็นกลุ่ม พัฒนายุทธศาสตร์ สร้างจุดเด่น จุดยืน ขององค์กร และทำงานตามกลยุทธ์ เพื่อให้มีทิศทางการพัฒนาร่วมกัน ปรับโครงสร้างภายใน ให้สอดคล้องกับ ภาระกิจ สร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันทั้ง ภายใน และภายนอก พัฒนาระบบการบริหาร และการพัฒนา บุคลากร

12 โครงสร้าง

13 โครงสร้างการบริหารจัดการ งานนโยบาย เครือข่ายความร่วมมือ และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผศ.ดร.เนตร หงษ์ไกรเลิศ งานบริหาร ทั่วไป งานเทคโนโลยี และสื่อสารการ เรียนรู้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อรวรรณ ขวัญศรี งานเครือข่าย ความร่วมมือ งานบริการ สถานที่ และ อาหาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ดร.บังอร เทพเทียน งานวิจัย งานบริการวิชาการ อ.ดร.จุฑาธิป ศีลบุตร งานการศึกษา

14 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับงานวิจัยด้านสาธารณสุขมูลฐานและ สุขภาพชุมชน ที่เชื่อมโยงกับวาระสุขภาพแห่งชาติ  งานวิจัยบูรณาการ 5 เรื่อง  งานวิจัยชี้นำนโยบาย 6 เรื่อง  งานวิจัย R2R 5 เรื่อง  ผลงานตีพิมพ์ในวารสาร ระดับนานาชาติ 4 เรื่อง  ผลงานตีพิมพ์ในวารสาร ระดับชาติ 5 เรื่อง  ต่อเนื่องงานวิจัยบูรณาการ  เครือข่ายงานวิจัย  งานวิจัยในต่างประเทศ  งานวิจัยชุมชน  R2R  พัฒนานโยบายจาก งานวิจัย  ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 1:1 25532554

15 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขยายการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำและเป็นฐานการสร้าง ความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพชุมชน  ปริญญาโท 2 หลักสูตร  การบริหารสาธารณสุข มูลฐาน  ปรับวิธีการสอน  วิทยาการเสพติด  ปรับการจัดการ  เพิ่ม track ใหม่  พัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่า  ปรับกระบวนการสอนใน หลักสูตรเดิม  ขยายจำนวนการผลิต  เปิด track ใหม่  Research Based  Distance Learning 25532554

16 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการเสริมศักยภาพบุคลากร ให้เป็นฐานจัดการความรู้และขับเคลื่อนนโยบาย ด้านสาธารณสุขมูลฐาน และสุขภาพชุมชน  จัดฝึกอบรมหลักสูตร นานาชาติ 11 ครั้ง  หลักสูตรไทย 11 ครั้ง เป็น เนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพ ชุมชน เช่น รพสต. KM- CUP ผู้สูงอายุ  Tailor made 2 หลักสูตร  พัฒนารูปแบบ / เนื้อหา หลักสูตรชัดเจนไทย – นานาชาติ  ขยายหลักสูตรการอบรม  ชุดความรู้ / เอกสาร วิชาการที่ได้จากการอบรม  ขยายหลักสูตรใหม่เกี่ยวกับ จิตวิทยา ครอบครัว ยาเสพ ติด 25532554

17 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสนับสนุนและการเรียนรู้ ด้านสาธารณสุขมูลฐาน และสุขภาพชุมชนอย่างต่อเนื่อง  Intranet  Internet / Web sites  ระบบฐานข้อมูล  Alumni  วิทยากร  งานวิจัย  สื่อ บทความ หนังสือ  Web sites more interactive  Resource Center for PHC/ CH  เชื่อมโยงสื่อต่างๆ ที่มี 25532554

18 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กร ระดับประเทศและระดับภูมิภาค  ประสาน จัดฐานข้อมูล  สร้างความร่วมมือ  ด้านการศึกษา  ด้านการวิจัย  ด้านบริการวิชาการ  Alumni network  ด้านการวิจัยร่วมกัน  ภายในมหาวิทยาลัย  ภายนอกมหาวิทยาลัย  ต่างประเทศ  บริการวิชาการ ร่วมกับ  UNFPA, TICA, WHO, สปสช.  กสธ. (สสม. สป.)  ด้านการศึกษา  ภายในประเทศ  ต่างประเทศ, ALUMNI 25532554

19 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการภายใน ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ปรับปรุงด้านกายภาพและ สิ่งแวดล้อม  ASEAN House  หอพักนักเรียน นักศึกษา  บริการห้องประชุม ที่พัก และอาหาร  โครงสร้างองค์กร การ บริหาร และพัฒนาบุคคล นโยบายและแผน  การบริหารพัสดุ การเงิน  ปรับปรุง ASEAN House  ปรับปรุงห้องประชุม  พัฒนาการบริหารบุคคล และพัฒนาองค์กร  core value & specific functions  การประเมินผล  ระบบแผนปฏิบัติงาน และ งบประมาณ 25532554


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับคณะเยี่ยมชื่นชม สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google