งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารเงินทุนหมุนเวียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารเงินทุนหมุนเวียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารเงินทุนหมุนเวียน
อ.กมลวรรณ ศิริจันทร์ชื่น

2 เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียน ส/ท หมุนเวียน-น/ส หมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียนรวม เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ ใช้ถือสินทรัพย์หมุนเวียนถาวร ใช้ถือสินทรัพย์หมุนเวียนชั่วคราว การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหารเงินทุนหมุนเวียนรวม การบริหารเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ ปัจจัยในการกำหนดปริมาณเงินทุนหมุนเวียน ระดับสภาพคล่อง แหล่งเงินทุนหมุนเวียน ประเภทของธุรกิจ นโยบายในการดำเนินงาน ยอดขาย การแข่งขัน สภาพคล่อง ความสามารถในการทำรายได้จากสินทรัพย์ ระยะยาว ระยะสั้น

3 โครงสร้างทางการเงิน และการวิเคราะห์ค่าของทุน
โครงสร้างทางการเงิน และการวิเคราะห์ค่าของทุน

4 โครงสร้างของเงินทุน และค่าของทุน
โครงสร้างทางการเงิน หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ หุ้นบุริมสิทธิ หนี้สินหมุนเวียน ค่าของทุน หุ้นสามัญ ดอกเบี้ย เงินปันผล หนี้สินระยะยาว กำไรสะสม โครงสร้างของเงินทุน และค่าของทุน การคำนวณหาค่าของทุนของหนี้สิน 1. กรณียืมเป็นก้อน 2. กรณีออกหุ้นกู้หรือพันธบัตร - ไม่มีอายุการไถ่ถอน - มีอายุการไถ่ถอน การคำนวณหาค่าของส่วนของผู้ถือหุ้น 1. หุ้นบุริมสิทธิ - ชนิดไม่มีการเรียกคืน และมีการเรียกคืน 2. หุ้นสามัญ - ทราบเงินปันผล และไม่ทราบเงินปันผล 3. กำไรสะสม


ดาวน์โหลด ppt การบริหารเงินทุนหมุนเวียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google