งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ. กมลวรรณ ศิริ จันทร์ชื่น. เงินทุน หมุนเวียน เงินทุน หมุนเวียนรวม เงินทุน หมุนเวียนสุทธิ ใช้ถือสินทรัพย์ หมุนเวียนถาวร ใช้ถือสินทรัพย์ หมุนเวียนชั่วคราว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ. กมลวรรณ ศิริ จันทร์ชื่น. เงินทุน หมุนเวียน เงินทุน หมุนเวียนรวม เงินทุน หมุนเวียนสุทธิ ใช้ถือสินทรัพย์ หมุนเวียนถาวร ใช้ถือสินทรัพย์ หมุนเวียนชั่วคราว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ. กมลวรรณ ศิริ จันทร์ชื่น

2 เงินทุน หมุนเวียน เงินทุน หมุนเวียนรวม เงินทุน หมุนเวียนสุทธิ ใช้ถือสินทรัพย์ หมุนเวียนถาวร ใช้ถือสินทรัพย์ หมุนเวียนชั่วคราว การบริหารเงินทุน หมุนเวียน การบริหารเงินทุน หมุนเวียนรวม การบริหารเงินทุน หมุนเวียนสุทธิ - ปัจจัยในการกำหนดปริมาณ เงินทุนหมุนเวียน - ระดับสภาพคล่อง - แหล่งเงินทุนหมุนเวียน - ปัจจัยในการกำหนดปริมาณ เงินทุนหมุนเวียน - ระดับสภาพคล่อง - แหล่งเงินทุนหมุนเวียน 1. ประเภทของ ธุรกิจ 2. นโยบายในการ ดำเนินงาน 3. ยอดขาย 4. การแข่งขัน 1. ประเภทของ ธุรกิจ 2. นโยบายในการ ดำเนินงาน 3. ยอดขาย 4. การแข่งขัน 1. สภาพคล่อง 2. ความสามารถ ในการทำรายได้ จากสินทรัพย์ 1. สภาพคล่อง 2. ความสามารถ ในการทำรายได้ จากสินทรัพย์ 1. ระยะยาว 2. ระยะสั้น 1. ระยะยาว 2. ระยะสั้น สินทรัพย์ หมุนเวียน ส / ท หมุนเวียน - น / ส หมุนเวียน

3

4 ค่าของทุน โครงสร้างทางการเงิน หนี้สิน ส่วนของ เจ้าของ หนี้สิน หมุนเวียน หนี้สิน ระยะยาว หุ้น บุริมสิทธิ หุ้นสามัญ กำไร สะสม ดอกเบี้ ย เงินปัน ผล การคำนวณหาค่าของทุน ของหนี้สิน 1. กรณียืมเป็นก้อน 2. กรณีออกหุ้นกู้หรือพันธบัตร - ไม่มีอายุการไถ่ถอน - มีอายุการไถ่ถอน การคำนวณหาค่าของทุน ของหนี้สิน 1. กรณียืมเป็นก้อน 2. กรณีออกหุ้นกู้หรือพันธบัตร - ไม่มีอายุการไถ่ถอน - มีอายุการไถ่ถอน การคำนวณหาค่าของส่วน ของผู้ถือหุ้น 1. หุ้นบุริมสิทธิ - ชนิดไม่มีการเรียกคืน และ มีการเรียกคืน 2. หุ้นสามัญ - ทราบเงินปันผล และไม่ ทราบเงินปันผล 3. กำไรสะสม การคำนวณหาค่าของส่วน ของผู้ถือหุ้น 1. หุ้นบุริมสิทธิ - ชนิดไม่มีการเรียกคืน และ มีการเรียกคืน 2. หุ้นสามัญ - ทราบเงินปันผล และไม่ ทราบเงินปันผล 3. กำไรสะสม โครงสร้างของเงินทุน และค่าของทุน


ดาวน์โหลด ppt อ. กมลวรรณ ศิริ จันทร์ชื่น. เงินทุน หมุนเวียน เงินทุน หมุนเวียนรวม เงินทุน หมุนเวียนสุทธิ ใช้ถือสินทรัพย์ หมุนเวียนถาวร ใช้ถือสินทรัพย์ หมุนเวียนชั่วคราว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google