งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทบทวนงบการเงิน  งบดุล  งบกำไรขาดทุน  งบกระแสเงินสด  กำไรสุทธิทางบัญชีและ กระแสเงินสด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทบทวนงบการเงิน  งบดุล  งบกำไรขาดทุน  งบกระแสเงินสด  กำไรสุทธิทางบัญชีและ กระแสเงินสด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทบทวนงบการเงิน  งบดุล  งบกำไรขาดทุน  งบกระแสเงินสด  กำไรสุทธิทางบัญชีและ กระแสเงินสด

2 ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รายงานประจำปี  งบดุล – ให้ภาพของฐานะทางการเงิน ของกิจการ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง  งบกำไรขาดทุน – สรุปรายรับและรายจ่าย ของกิจการสำหรับงวดเวลาทำการหนึ่ง  งบกำไรสะสม – แสดงให้เห็นส่วนของผล กำไรที่เก็บสะสมไว้หลังจากจ่ายเงินปัน ผล  งบกระแสเงินสด – รายงานผลกระทบจาก กิจกรรมของบริษัท ต่อกระแสเงินสดใน งวดเวลาทำการหนึ่ง

3 ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ งบดุล : สินทรัพย์ 20012000 เงินสด 7,2829,000 หลักทรัพย์ลงทุน ระยะสั้น 048,600 ลูกหนี้ 632,160351,200 สินค้าคงคลัง 1,287,360715,200 สินทรัพย์ หมุนเวียน 1,926,8021,124,000 สินทรัพย์ถาวร 1,202,950491,000 หัก ค่าเสื่อมราคา 263,160146,200 สินทรัพย์ถาวร สุทธิ 939,790344,800 สินทรัพย์รวม 2,866,5921,468,800

4 ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ งบดุล : หนี้สินและทุน 1,733,760 20012000 เจ้าหนี้การค้า 524,160145,600 ตั๋วเงินจ่าย 720,000200,000 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 489,600 136,000 หนี้สินหมุนเวียน 481,600 หนี้สินระยะยาว 1,000,000323,432 หุ้นสามัญ 460,000 กำไรสะสม (327,168) 203,768 ส่วนของผู้ถือหุ้น 132,832 663,768 รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,866,5921,468,800

5 ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ งบกำไรขาดทุน (519,936) ขาย 5,834,4003,432,000 ต้นทุนขาย 5,728,0002,864,000 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 680,000340,000 ค่าเสื่อมราคา 116,960 18,900 รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 6,524,9603,222,900 กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี (690,560)209,100 ดอกเบี้ยจ่าย 176,000 62,500 กำไรก่อนภาษี (866,560) 146,600 ภาษี (40%) (346,624) 58,640 กำไรสุทธิ 87,960 20012000

6 ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ข้อมูลอื่นๆ จำนวนหุ้น 100,000 กำไรต่อหุ้น (EPS) ($5.199)$0.88 เงินปันผลต่อหุ้น (DPS) $0.110$0.22 ราคาหุ้น (Stock price) $2.25$8.50 20012000


ดาวน์โหลด ppt ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทบทวนงบการเงิน  งบดุล  งบกำไรขาดทุน  งบกระแสเงินสด  กำไรสุทธิทางบัญชีและ กระแสเงินสด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google