งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ทบทวนงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด กำไรสุทธิทางบัญชีและกระแสเงินสด ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2 ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รายงานประจำปี งบดุล – ให้ภาพของฐานะทางการเงินของกิจการ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง งบกำไรขาดทุน – สรุปรายรับและรายจ่ายของกิจการสำหรับงวดเวลาทำการหนึ่ง งบกำไรสะสม – แสดงให้เห็นส่วนของผลกำไรที่เก็บสะสมไว้หลังจากจ่ายเงินปันผล งบกระแสเงินสด – รายงานผลกระทบจากกิจกรรมของบริษัท ต่อกระแสเงินสดในงวดเวลาทำการหนึ่ง ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3 ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
งบดุล: สินทรัพย์ 2001 2000 เงินสด 7,282 9,000 หลักทรัพย์ลงทุนระยะสั้น 48,600 ลูกหนี้ 632,160 351,200 สินค้าคงคลัง 1,287,360 715,200 สินทรัพย์หมุนเวียน 1,926,802 1,124,000 สินทรัพย์ถาวร 1,202,950 491,000 หัก ค่าเสื่อมราคา 263,160 146,200 สินทรัพย์ถาวรสุทธิ 939,790 344,800 สินทรัพย์รวม 2,866,592 1,468,800 ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

4 ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
งบดุล: หนี้สินและทุน 2001 2000 เจ้าหนี้การค้า 524,160 145,600 ตั๋วเงินจ่าย 720,000 200,000 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 489,600 136,000 หนี้สินหมุนเวียน 1,733,760 481,600 หนี้สินระยะยาว 1,000,000 323,432 หุ้นสามัญ 460,000 460,000 กำไรสะสม (327,168) 203,768 ส่วนของผู้ถือหุ้น 132,832 663,768 รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,866,592 1,468,800 ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

5 ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
งบกำไรขาดทุน 2001 2000 ขาย 5,834,400 3,432,000 ต้นทุนขาย 5,728,000 2,864,000 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 680,000 340,000 ค่าเสื่อมราคา 116,960 18,900 รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 6,524,960 3,222,900 กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี (690,560) 209,100 ดอกเบี้ยจ่าย 176,000 62,500 กำไรก่อนภาษี (866,560) 146,600 ภาษี (40%) (346,624) 58,640 กำไรสุทธิ (519,936) 87,960 ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

6 ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ข้อมูลอื่นๆ 2001 2000 จำนวนหุ้น 100,000 100,000 กำไรต่อหุ้น (EPS) ($5.199) $0.88 เงินปันผลต่อหุ้น (DPS) $0.110 $0.22 ราคาหุ้น (Stock price) $2.25 $8.50 ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


ดาวน์โหลด ppt ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google