งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างเงินลงทุน ณ 30 กันยายน 2552 พันธบัตรรัฐบาล 182 ล้านบาท = 27.68% เงินฝากธนาคาร 231 ล้านบาท = 35.15% ตราสารหนี้ธนาคารรับรอง 36 ล้านบาท = 5.61% ตราสารหนี้บริษัทเอกชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างเงินลงทุน ณ 30 กันยายน 2552 พันธบัตรรัฐบาล 182 ล้านบาท = 27.68% เงินฝากธนาคาร 231 ล้านบาท = 35.15% ตราสารหนี้ธนาคารรับรอง 36 ล้านบาท = 5.61% ตราสารหนี้บริษัทเอกชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างเงินลงทุน ณ 30 กันยายน 2552 พันธบัตรรัฐบาล 182 ล้านบาท = 27.68% เงินฝากธนาคาร 231 ล้านบาท = 35.15% ตราสารหนี้ธนาคารรับรอง 36 ล้านบาท = 5.61% ตราสารหนี้บริษัทเอกชน 127 ล้านบาท = 19.39% มูลค่าสินทรัพย์สุทธิกองทุน 658,490,561.12 บาท หุ้นสามัญ 80 ล้านบาท = 12.17%

2 โครงสร้างเงินลงทุน ณ 30 กันยายน 2552 (Fixed Income) พันธบัตรรัฐบาล 143 ล้านบาท = 26.87% เงินฝากธนาคาร 227 ล้านบาท = 42.52% ตราสารหนี้ธนาคารรับรอง 35 ล้านบาท = 6.73% ตราสารหนี้บริษัทเอกชน 127 ล้านบาท = 23.88% มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 534,603,881.18 บาท

3 โครงสร้างเงินลงทุน ณ 30 กันยายน 2552 (Equity) พันธบัตรรัฐบาล 38 ล้านบาท = 31.19% เงินฝากธนาคาร 4 ล้านบาท = 3.32% มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 123,886,679.94 บาท หุ้นสามัญ 80 ล้านบาท = 64.69% ตราสารหนี้สถาบันการเงิน 1 ล้านบาท = 0.80%

4 อัตราผลตอบแทนกองทุนรายเดือน นโยบายตราสารหนี้ นโยบายตราสารทุน

5 อัตราผลตอบแทนกองทุนตามแผนการลงทุน (9M) * กรณีที่สมาชิกไม่ได้เลือกแผนการลงทุน


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างเงินลงทุน ณ 30 กันยายน 2552 พันธบัตรรัฐบาล 182 ล้านบาท = 27.68% เงินฝากธนาคาร 231 ล้านบาท = 35.15% ตราสารหนี้ธนาคารรับรอง 36 ล้านบาท = 5.61% ตราสารหนี้บริษัทเอกชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google