งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองทุนรวมของ MFC. - 1- กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น (MMM) ประเภทกองทุน :กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ วันที่จดทะเบียน : 17 กุมภาพันธ์ 2548 มูลค่าในปัจจุบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองทุนรวมของ MFC. - 1- กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น (MMM) ประเภทกองทุน :กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ วันที่จดทะเบียน : 17 กุมภาพันธ์ 2548 มูลค่าในปัจจุบัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองทุนรวมของ MFC

2 - 1- กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น (MMM) ประเภทกองทุน :กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ วันที่จดทะเบียน : 17 กุมภาพันธ์ 2548 มูลค่าในปัจจุบัน : 3,542.46 ล้านบาท มูลค่าหน่วยลงทุน :12.0438 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2555) นโยบายการลงทุน : เน้นลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก ตราสารทางการเงินระยะสั้น ที่มีอายุของตราสารหรืออายุของตราสารคงเหลือไม่เกิน 1 ปี นโยบายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล จุดเด่นของกองทุน : 1. ลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบาลและที่รัฐบาลรับประกัน มีความมั่นคงสูง และมีการคัดเลือกลงทุนในตราส หนี้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการเครดิต 2. มีสภาพคล่องในการลงทุน โดยผู้ลงทุนสามารถไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ

3 ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ที่มา : MFC ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2555 กองทุนYTD ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) 3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน MMM 2.212.712.782.912.0320.44 Benchmark 3-1 2.493.143.183.334.4419.79 - 2 - กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น (MMM) Benchmark = ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ และดัชนีตราสารหนี้เอกชนระยะสั้น (Commercial Paper Index) อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ใน ระดับ A- ขึ้นไป ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

4  เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนกับการออมทรัพย์ - 3 - จากผลการเปรียบเทียบ ในช่วงเวลาเดียวกัน การลงทุนในกองทุน MMM ให้ผลตอบแทนมากกว่า การฝากเงินออมทรัพย์ 15 วัน = 7,766.6883 บาท 30 วัน = 15,950.6465 บาท * มูลค่าหน่วยลงทุน เป็นมูลค่าหน่วยที่ประกาศจริง กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น (MMM)

5 - 4 -

6 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น (MMM) - 5 -

7


ดาวน์โหลด ppt กองทุนรวมของ MFC. - 1- กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น (MMM) ประเภทกองทุน :กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ วันที่จดทะเบียน : 17 กุมภาพันธ์ 2548 มูลค่าในปัจจุบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google