งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SET Listing Requirements 2005

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SET Listing Requirements 2005"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SET Listing Requirements 2005
Criteria SET MAI สถานะ บริษัทมหาชนจำกัด หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ เช่นเดียวกับ SET 2. ทุนชำระแล้วเฉพาะหุ้นสามัญ (หลังการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน) > 300 ลบ.  20 ลบ. และ < 300 ลบ. 3. การกระจายการถือหุ้นรายย่อย (หลังเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน) (1) จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย จำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย  1,000 ราย 25% และอาจผ่อนผันให้บริษัทที่มีทุนชำระแล้ว 10,000 ลบ.  300 ราย  20% ของทุนชำระแล้ว 4. การเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน การได้รับอนุญาต จำนวนหุ้นที่เสนอขาย ทุนชำระแล้ว < 500 ลบ ทุนชำระแล้ว > 500 ลบ. วิธีการเสนอขาย ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นจาก ก.ล.ต. (ยกเว้นนิติบุคคลที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ)  15% ของทุนชำระแล้ว > 10% ของทุนชำระแล้ว หรือ 75 ลบ. แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 5. ผลการดำเนินงาน มีผลการดำเนินงานต่อเนื่อง > 3 ปี โดยอยู่ภายใต้การจัดการของผู้บริหารส่วนใหญ่ชุดเดียวกัน > 1 ปีก่อนยื่นคำขอ กำไรใน 2 หรือ 3 ปีล่าสุดรวมกัน  50 ล้านบาท และ ในปีล่าสุดต้องมีกำไร > 30 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นคำขอ การจัดการของผู้บริหารส่วนใหญ่ชุดเดียวกัน > 1 ปีก่อนยื่นคำขอ และ ทางเลือกที่ 1: มีผลการดำเนินงานต่อเนื่อง  2 ปี และมีกำไรสุทธิในงวดล่าสุดและงวดสะสมก่อนยื่นคำขอ หรือ ทางเลือกที่ 2: - มีผลการดำเนินงานต่อเนื่อง  1 ปี และมีมูลค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาด (Market capitalization)  1,500 ล้านบาท Note: (1) ผู้ถือหุ้นที่มิได้เป็น Strategic Shaareholders (2) Strategic shareholders รวมถึง: รัฐบาล หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการ / กรรมการ ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้ว / ผู้ถือหุ้นที่ต้องนำฝากหุ้นใน Silent Period

2 SET Listing Requirements 2005
Criteria SET MAI 6. ฐานะการเงินและสภาพคล่อง ในส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท ในส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 20ล้านบาท 7. การบริหารงาน - ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการตรวจสอบ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ มีผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้อง ห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เช่นเดียวกับ SET 8. การกำกับดูแลกิจการ และการควบคุมภายใน มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และให้ผู้ยื่นคำขอจัดทำและนำส่งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามแบบที่ ต.ล.ท กำหนดจัดให้มีระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต 9. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ คณะกรรมการ ก.ล.ต 10. ข้อบังคับบริษัท ข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อยมีข้อกำหนดครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต 11. งบการเงินและผู้สอบบัญชี มีงบการเงินที่มีลักษณะและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้สอบบัญชีของผู้ยื่นคำขอต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. 12. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 13. ที่ปรึกษาทางการเงิน ดูแลไปอีก 1 ปีหลังจากเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ Notes: หุ้นจำนวน 65% ของทุนชำระแล้วก่อนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน จะต้องนำฝากภายใต้ silent period โดย Silent Period มีระยะเวลา 1 ปี 6 เดือนหลังจากการเข้าจดทะเบียน และจะมีการปลดหุ้นใน silent period 25%


ดาวน์โหลด ppt SET Listing Requirements 2005

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google