งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 SET Listing Requirements 2005 Note: (1) ผู้ถือหุ้นที่มิได้เป็น Strategic Shaareholders (2) Strategic shareholders รวมถึง : รัฐบาล หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 SET Listing Requirements 2005 Note: (1) ผู้ถือหุ้นที่มิได้เป็น Strategic Shaareholders (2) Strategic shareholders รวมถึง : รัฐบาล หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 SET Listing Requirements 2005 Note: (1) ผู้ถือหุ้นที่มิได้เป็น Strategic Shaareholders (2) Strategic shareholders รวมถึง : รัฐบาล หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการ / กรรมการ ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้ว / ผู้ถือหุ้นที่ต้องนำฝากหุ้นใน Silent Period CriteriaSETMAI  สถานะ - บริษัทมหาชนจำกัด หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมาย จัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ - เช่นเดียวกับ SET 2. ทุนชำระแล้วเฉพาะ หุ้นสามัญ ( หลังการเสนอขายหุ้น แก่ประชาชน ) -> 300 ลบ.-  20 ลบ. และ < 300 ลบ. 3. การกระจายการถือ หุ้นรายย่อย ( หลังเสนอขายหุ้นแก่ ประชาชน ) (1) - จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย - จำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือ หุ้นรายย่อย -  1,000 ราย -25% และอาจผ่อนผันให้บริษัทที่มีทุนชำระ แล้ว  10,000 ลบ. -  300 ราย -  20% ของทุนชำระแล้ว 4. การเสนอขายหุ้นแก่ ประชาชน - การได้รับอนุญาต - จำนวนหุ้นที่เสนอขาย - ทุนชำระแล้ว < 500 ลบ - ทุนชำระแล้ว > 500 ลบ. - วิธีการเสนอขาย - ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นจาก ก. ล. ต. ( ยกเว้นนิติบุคคลที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น โดยเฉพาะ ) -  15% ของทุนชำระแล้ว -> 10% ของทุนชำระแล้ว หรือ 75 ลบ. แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า - ผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ - เช่นเดียวกับ SET -  15% ของทุนชำระแล้ว - เช่นเดียวกับ SET 5. ผลการดำเนินงาน - มีผลการดำเนินงานต่อเนื่อง > 3 ปี โดยอยู่ ภายใต้การจัดการของผู้บริหารส่วนใหญ่ชุด เดียวกัน > 1 ปีก่อนยื่นคำขอ - กำไรใน 2 หรือ 3 ปีล่าสุดรวมกัน  50 ล้าน บาท และ ในปีล่าสุดต้องมีกำไร > 30 ล้าน บาท และมีกำไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นคำ ขอ - การจัดการของผู้บริหารส่วนใหญ่ชุด เดียวกัน > 1 ปีก่อนยื่นคำขอ และ ทางเลือกที่ 1: มีผลการดำเนินงาน ต่อเนื่อง  2 ปี และมีกำไรสุทธิในงวด ล่าสุดและงวดสะสมก่อนยื่นคำขอ หรือ ทางเลือกที่ 2: - มีผลการดำเนินงาน ต่อเนื่อง  1 ปี และมีมูลค่าหุ้นสามัญตาม ราคาตลาด (Market capitalization)  1,500 ล้านบาท

2 2 SET Listing Requirements 2005 CriteriaSETMAI 6. ฐานะการเงินและสภาพ คล่อง - ในส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท - ในส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท 7. การบริหารงาน - ผู้บริหารและผู้มีอำนาจ ควบคุม - กรรมการตรวจสอบ - ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการ - มีผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้อง ห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ คณะกรรมการ ก. ล. ต. - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน - มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัทตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการ ก. ล. ต. - เช่นเดียวกับ SET 8. การกำกับดูแลกิจการ และการควบคุมภายใน - มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคณะกรรมการ ตรวจสอบซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ กำหนด และให้ผู้ยื่นคำขอจัดทำและนำส่ง รายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของ คณะกรรมการตรวจสอบตามแบบที่ ต. ล. ท กำหนดจัดให้มีระบบการควบคุมภายในตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการ ก. ล. ต - เช่นเดียวกับ SET 9. ความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ - ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ คณะกรรมการ ก. ล. ต - เช่นเดียวกับ SET 10. ข้อบังคับบริษัท - ข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อยมีข้อกำหนด ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการ ก. ล. ต - เช่นเดียวกับ SET 11. งบการเงินและผู้สอบบัญชี - มีงบการเงินที่มีลักษณะและเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ คณะกรรมการ ก. ล. ต. - ผู้สอบบัญชีของผู้ยื่นคำขอต้องได้รับความ เห็นชอบจากสำนักงาน ก. ล. ต. - เช่นเดียวกับ SET 12. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 13. ที่ปรึกษาทางการเงิน - ดูแลไปอีก 1 ปีหลังจากเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ - เช่นเดียวกับ SET Notes: หุ้นจำนวน 65% ของทุนชำระแล้วก่อนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน จะต้องนำฝากภายใต้ silent period โดย Silent Period มีระยะเวลา 1 ปี 6 เดือนหลังจากการเข้าจดทะเบียน และจะมีการปลดหุ้นใน silent period 25%


ดาวน์โหลด ppt 1 SET Listing Requirements 2005 Note: (1) ผู้ถือหุ้นที่มิได้เป็น Strategic Shaareholders (2) Strategic shareholders รวมถึง : รัฐบาล หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google