งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างเงินลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2552 พันธบัตรรัฐบาล 196 ล้านบาท = 34.56% เงินฝากธนาคาร 212 ล้านบาท = 37.47% ตราสารหนี้ธนาคารรับรอง 30 ล้านบาท = 5.34%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างเงินลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2552 พันธบัตรรัฐบาล 196 ล้านบาท = 34.56% เงินฝากธนาคาร 212 ล้านบาท = 37.47% ตราสารหนี้ธนาคารรับรอง 30 ล้านบาท = 5.34%"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างเงินลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2552 พันธบัตรรัฐบาล 196 ล้านบาท = 34.56% เงินฝากธนาคาร 212 ล้านบาท = 37.47% ตราสารหนี้ธนาคารรับรอง 30 ล้านบาท = 5.34% ตราสารหนี้บริษัทเอกชน 101 ล้านบาท = 17.96% หุ้นสามัญ 26 ล้านบาท = 4.67% มูลค่าสินทรัพย์สุทธิกองทุน 567,676,997.30 บาท

2 โครงสร้างเงินลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2552 (Fixed Income) พันธบัตรรัฐบาล 129 ล้านบาท = 28.37% เงินฝากธนาคาร 196 ล้านบาท = 42.94% ตราสารหนี้ธนาคารรับรอง 29 ล้านบาท = 6.41% ตราสารหนี้บริษัทเอกชน 101 ล้านบาท = 22.28% มูลค่าสินทรัพย์สุทธิกองทุน 457,621,008.65 บาท

3 โครงสร้างเงินลงทุน ณ 31 พฤษภาคม 2552 (Equity) พันธบัตรรัฐบาล 66 ล้านบาท = 60.29% เงินฝากธนาคาร 16 ล้านบาท = 14.74% ตราสารหนี้ธนาคารรับรอง 1 ล้านบาท = 0.86% มูลค่าสินทรัพย์สุทธิกองทุน 110,055,988.65 บาท หุ้นสามัญ 26 ล้านบาท = 24.11%

4 อัตราผลตอบแทนกองทุนรายเดือน นโยบายตราสารหนี้ นโยบายตราสารทุน

5 อัตราผลตอบแทนกองทุนตามแผนการลงทุน (6M)


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างเงินลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2552 พันธบัตรรัฐบาล 196 ล้านบาท = 34.56% เงินฝากธนาคาร 212 ล้านบาท = 37.47% ตราสารหนี้ธนาคารรับรอง 30 ล้านบาท = 5.34%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google