งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Stock Exchange of Thailand ระบบงานที่สำคัญของตลาด หลักทรัพย์ฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Stock Exchange of Thailand ระบบงานที่สำคัญของตลาด หลักทรัพย์ฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Stock Exchange of Thailand ระบบงานที่สำคัญของตลาด หลักทรัพย์ฯ

2 เค้าโครง • กลุ่มบริษัทในเครือและระบบงานที่สำคัญ • แหล่งข้อมูลเพื่อการลงทุน

3 The Stock Exchange of Thailand (SET) • จัดตั้งเมื่อปี 2518 และเริ่มการซื้อขายอย่างเป็น ทางการวันที่ 30 เมษายน 2518 • มีฐานะเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร • กำลังคน รวมทุกกลุ่มบริษัท 950 คน ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549) Bond Electronic Exchange (BEX) • ทำหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาการตลาดรองตราสาร หนี้ในประเทศไ ทย Market for Alternative Investment • เพื่อสร้างช่องทางใหม่ในการระดมทุนของธุรกิจที่มี ศักยภาพในการเติบโตสูง กลุ่มบริษัทในเครือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทย

4 Thai NVDR Company Limited • จัดตั้งขึ้นเพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศโดย การออก NVDRs Thailand Futures Exchange Pcl (TFEX) • จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์ซื้อขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Thailand Securities Depository Co., Ltd (TSD) • ทำหน้าที่พัฒนาและให้บริการระบบหลังการ ซื้อขายหลักทรัพย์ (Back-office system) กลุ่มบริษัทในเครือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทย ( ต่อ )

5 Thailand Securities Institute (TSI) • ทำหน้าที่จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน การเงินและการลงทุนสำหรับนักลงทุน บุคคล ทั่วไป นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในธุรกิจ หลักทรัพย์เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ Settrade.com Co., Ltd • ให้บริการระบบซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน อินเตอร์เนตและเทคโนโลยีการลงทุนแก่บริษัท หลักทรัพย์เพื่อบริการนักลงทุนรายย่อย The Family Know-How Co., Ltd. (FKH) • เพื่อให้ความรู้ด้านการเงินและการลงทุนแก่ ประชาชนทั่วไปผ่านสื่อต่างๆ กลุ่มบริษัทในเครือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทย ( ต่อ )

6 ระบบการซื้อขาย ตราสารทุนตราสารหนี้ตราสาร อนุพันธ์ วันที่ซื้อ ขาย +3 วันที่ซื้อ ขาย +2 วันที่ซื้อ ขาย +1 ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เต็มรูปแบบตั้งแต่ปี 2534 เรียกว่าระบบ ASSET (Automated System for the Stock Exchange of Thailand ) ระบบ Clearing & settlementระบบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย

7 วัน - เวลาทำการซื้อขายหลักทรัพย์ Off-hour Trading and Market Runoff Period Call Market Afternoon Trading Session Pre - Opening II IntermissionTrading Session IPre - Opening I 9.30 T1 12.3014.00 T3T2 17.0016.30 T1 เป็นเวลาที่ได้รับการสุ่มเพื่อเลือกหาเวลาเปิดในช่วง 9.55 – 10.00 น. T2 เป็นเวลาที่ได้รับการสุ่มเพื่อเลือกหาเวลาเปิดในช่วง 14.25 – 14.30 น. T3 เป็นเวลาที่ได้รับการสุ่มเพื่อเลือกหาเวลาปิดในช่วง 16.35 – 16.40 น. วันทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลาทำการ : 9.30 – 17.00 น.

8 กระบวนการซื้อขายและส่งมอบหลักทรัพย์ T T+1 ASSET ผู้ขาย คำสั่งขาย ผู้ซื้อ BROKER EXECUTION คำสั่งซื้อ รายงานการซื้อขาย BROKER TSD T+3 TSD ยอดซื้อสุทธิ BROKER ยอดข าย สุทธิ BROKER

9 ประเภทหลักทรัพย์ • หุ้นสามัญ • หุ้นบุริมสิทธิ • หุ้นกู้ การเปิดเผยข้อมูล ตามรอบเวลา การเปิดเผยข้อมูล ตามเหตุการณ์ • หุ้นกู้แปลงสภาพ • ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อ หุ้นสามัญ • ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ • หน่วยลงทุน งบการเงินประจำปี 2 เดือน งบไตรมาส 45 วัน รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี (56- 1) 3 เดือน รายงานประจำปีที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น (56- 2) 110 วัน รายงานกรณีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การ ครอบงำกิจการ และเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อราคา หลักทรัพย์การจดทะเบียนหลักทรัพย์

10 เค้าโครง • กลุ่มบริษัทในเครือและระบบงานที่สำคัญ • แหล่งข้อมูลเพื่อการลงทุน

11 แหล่งข้อมูลเพื่อการลงทุน www.settrade.com

12 ข้อมูล : SETSMART

13 SET website : www.set.or.th

14 ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ Money Channel 24-hour daily, for economic and investment programs

15 Youth Education University Education กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการออมและการลงทุน TSI activities

16 Professional EducationInvestor Education กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการออมและการลงทุน TSI activities


ดาวน์โหลด ppt The Stock Exchange of Thailand ระบบงานที่สำคัญของตลาด หลักทรัพย์ฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google