งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบงานที่สำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบงานที่สำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบงานที่สำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ

2 เค้าโครง กลุ่มบริษัทในเครือและระบบงานที่สำคัญ แหล่งข้อมูลเพื่อการลงทุน

3 กลุ่มบริษัทในเครือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
The Stock Exchange of Thailand (SET) จัดตั้งเมื่อปี 2518 และเริ่มการซื้อขายอย่างเป็นทางการวันที่ 30 เมษายน 2518 มีฐานะเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร กำลังคน รวมทุกกลุ่มบริษัท 950 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549) Market for Alternative Investment เพื่อสร้างช่องทางใหม่ในการระดมทุนของธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง Bond Electronic Exchange (BEX) ทำหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาการตลาดรองตราสารหนี้ในประเทศไ ทย

4 กลุ่มบริษัทในเครือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)
Thailand Futures Exchange Pcl (TFEX) จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Thai NVDR Company Limited จัดตั้งขึ้นเพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศโดยการออก NVDRs Thailand Securities Depository Co., Ltd (TSD) ทำหน้าที่พัฒนาและให้บริการระบบหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ (Back-office system)

5 กลุ่มบริษัทในเครือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)
Settrade.com Co., Ltd ให้บริการระบบซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเตอร์เนตและเทคโนโลยีการลงทุนแก่บริษัทหลักทรัพย์เพื่อบริการนักลงทุนรายย่อย Thailand Securities Institute (TSI) ทำหน้าที่จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเงินและการลงทุนสำหรับนักลงทุน บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ The Family Know-How Co., Ltd. (FKH) เพื่อให้ความรู้ด้านการเงินและการลงทุนแก่ประชาชนทั่วไปผ่านสื่อต่างๆ

6 ระบบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย
ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เต็มรูปแบบตั้งแต่ปี 2534 เรียกว่าระบบ ASSET (Automated System for the Stock Exchange of Thailand ) ระบบการซื้อขาย ระบบ Clearing & settlement ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ วันที่ซื้อขาย+3 วันที่ซื้อขาย+2 วันที่ซื้อขาย+1

7 วัน - เวลาทำการซื้อขายหลักทรัพย์
วันทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลาทำการ : 9.30 – น. Off-hour Trading and Market Runoff Period Call Market Afternoon Trading Session Pre -Opening II Intermission Trading Session I Pre -Opening I 9.30 T1 12.30 14.00 T3 T2 17.00 16.30 T1 เป็นเวลาที่ได้รับการสุ่มเพื่อเลือกหาเวลาเปิดในช่วง 9.55 – น. T2 เป็นเวลาที่ได้รับการสุ่มเพื่อเลือกหาเวลาเปิดในช่วง – น. T3 เป็นเวลาที่ได้รับการสุ่มเพื่อเลือกหาเวลาปิดในช่วง – น.

8 กระบวนการซื้อขายและส่งมอบหลักทรัพย์
T T+1 ASSET ผู้ขาย คำสั่งขาย ผู้ซื้อ BROKER EXECUTION คำสั่งซื้อ รายงานการซื้อขาย TSD T+3 ยอดซื้อสุทธิ ยอดขายสุทธิ

9 การจดทะเบียนหลักทรัพย์
หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หน่วยลงทุน ประเภทหลักทรัพย์ งบการเงินประจำปี 2 เดือน งบไตรมาส 45 วัน รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี (56-1) 3 รายงานประจำปีที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น(56-2) 110 การเปิดเผยข้อมูล ตามรอบเวลา การเปิดเผยข้อมูล ตามเหตุการณ์ รายงานกรณีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การครอบงำกิจการ และเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อราคาหลักทรัพย์

10 เค้าโครง กลุ่มบริษัทในเครือและระบบงานที่สำคัญ แหล่งข้อมูลเพื่อการลงทุน

11 แหล่งข้อมูลเพื่อการลงทุน www.settrade.com

12 ข้อมูล: SETSMART

13 SET website : www.set.or.th

14                                                  ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ Money Channel 24-hour daily, for economic and investment programs

15 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการออมและการลงทุน TSI activities
University Education Youth Education

16 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการออมและการลงทุน TSI activities
Professional Education Investor Education


ดาวน์โหลด ppt ระบบงานที่สำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google