งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ภาษาและ เทคโนโลยีสำหรับครู หลักการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การใช้ภาษาที่มีประสิทธิภาพนั้นต้อง สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และสร้างความประทับใจแก่ผู้สื่อสารปัจจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ภาษาและ เทคโนโลยีสำหรับครู หลักการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การใช้ภาษาที่มีประสิทธิภาพนั้นต้อง สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และสร้างความประทับใจแก่ผู้สื่อสารปัจจัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การใช้ภาษาและ เทคโนโลยีสำหรับครู

3 หลักการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การใช้ภาษาที่มีประสิทธิภาพนั้นต้อง สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และสร้างความประทับใจแก่ผู้สื่อสารปัจจัย สำคัญอย่างยิ่ง คือ การใช้ภาษาที่เหมาะสมกับ การสื่อสาร ดังนั้น ผู้สื่อสารควรศึกษาและพัฒนา ทักษะการใช้ภาษา โดยเฉาะอย่างยิ่งในเรื่อง ประเภทของภาษาความหมายคำและประเภท ของประโยค

4 ภาษา ภาษา หมายถึง วิธีที่มนุษย์ใช้แสดง ความรู้สึกและสื่อความคิดให้ผู้อื่นเข้าใจ ภาษาจำแนกตมวิธีการแสดงออกได้ 2 ประเภทคือ ๑. วัจนภาษา คือ ภาษาที่ใช้ถ้อยคำ เสียงพูดหรือเครื่องหมายแทนที่มนุษย์ตกลง ใช้กันในสังคม ๒. อวัจนฤภาษา คือ ภาษาที่ไม่ใช้ คำพูดเป็นถ้อยคำ หรือเขียนเป็นลายลักษณ์ อักษร แต่เป็นสิ่งที่สามารถสื่อให้เกิด ความหมาย ความรู้สึกนึกคิดความเข้าใจ ตรงกัน เช่น ภาษาท่าทาง ภาษาใบ้ ภาษา กาย มี ๗ ประเภค คือ ๒. ๑เทศภาษา อวัจนภาษาที่รับรู้ได้ จากระยะห่างระหว่างบุคคลและสถานที่ที่ใช้ ในการสื่อสารกัน

5 ๒. ๒ กาลภาษา อวัจนภาษาที่รับรู้จากช่วงเวลา ในการสื่อสาร ๒. ๓เนตรภาษา อวัจนภาษาที่รับรู้ได้จากสาย เพื่อแสดงอารมณ์ ความรู้สึก ๒. ๔ สัมผัสภาษา อวัจนภาษาที่รับรู้จากการ สัมผัส ๒. ๕ อาการภาษา อวัจนภาษาที่รับรู้จากการ เคลื่อนไหวของร่างกาย ๒. ๖ วัตถุภาษา อวัจนภาษาที่รับรู้จากการ เลือกใช้วัตฟถุเพื่อสื่อความหมาย ๒. ๗ ปริภาษา ที่รับรู้ได้จากการใช้น้ำเสียง แสดงออกพร้อมกับถ้อยคำนั้น ทำให้สามารถเข้าใจ ความหมายของถ้อยคำได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ช่วยเน้นให้ เห็นถึงเจตนา หรือลักษณะของผู้ส่งสารว่าพอใจ หรือโกรธ ฯลฯ

6 การสื่อสารแต่ละครั้งย่อมใช้วัจนภาษา และอวัจนภาษาควบคู่กันไปซึ่งอวัจนภาษาที่ใช้ สัมพันธ์กับวัจนภาษาใน ๕ ลักษณะด้วยกันคือ ๑. ตรงกัน อวัจนภาษามีความหมายตรงกับ ถ้อยคำ ๒. แย้งกัน อวัจนภาษาที่ใช้ขัดแย้งกับ ถ้อยคำ ๓. แทนกัน อวัจนภาษาทำหน้าที่แทนวัจ นภาษา ๔. เสริมกัน อวัจนภาษาที่ช่วยเพิ่มหรือเสริม น้ำหนักของถ้อยคำ ๕. เน้นกัน อวัจนภาษาช่วยเน้นหรือเพิ่ม น้ำหนักให้ถ้อยคำ ก

7 การใช้ภาษาให้ได้ผลดีจึงควรเริ่มต้นด้วย การศึกษาเรื่องคำ เพราะเป็นหน่วยสำคัญขั้นมูล ฐานทางไวยกรณ์ - พยางค์ หมายถึง เสียงที่เปล่งออกมา ประกอบด้วยพยัญชนะ สระและวรรณยุกต์โดยจะ มีความหมายหรือไม่ก็ได้ - คำ หมายถึง เสียงที่มีความหมาย ( พยางค์ + ความหมาย ) ในภาษาไทย คำๆเดียว จะมีกี่พยางค์ก็ได้

8 การศึกษาเรื่องคำนั้นควรมีความรู้พื้นฐาน เรื่อง ความหมายของคำ ให้ชัดเจนเพื่อให้เข้าใจและสามารถนำไปใช้ อย่างถูกต้องจะกล่าวถึงเรื่องความหมายของคำ พอเป็นพื้นฐาน ดังนี้ ๑. ความหมายเฉพาะของคำ ๑. ๑ ความหมายโดยตรง เช่น - เด็กๆไม่ชอบแม่มดในนิทานเลย ๑. ๒ ความหมายโดยนัย เช่น - วันนี้ยายแม่มดไม่มาทำงานหรือ

9 ๑. ๓ ความหมายแฝง เช่น - ร่วง ตก หล่น ๑. ๔ ความหมายตามบริบท เช่น - ไฟบางดวง ติด บางดวงดับ ๑. ๕ความหมายนัยประหวัด - ปัง / สีขาว / สีดำ / กา / หงส์ / น้ำ / ไฟ ๒. ความหมายของคำเมื่อเทียบเคียงกับคำอื่น

10 ๒. ๑ คำที่มีความหมายเหมือนกัน เช่น สุนัข – หมา คำที่มีความหมายเหมือนกันบางคำก็ใช้แทน กันไม่ได้ เนื่องจาก เป็นคำสุภาพ - ไม่สุภาพ / ระดับภาษา / รูปแบบหรือท่วงทำนองการเขียน ฯลฯ ๒. ๒ คำที่มีความหมายตรงกันข้าง เช่น สะอาด - สกปรก ๒. ๓ คำที่มีความหมายร่วมกัน เช่น ส่งเสริม - สนับสนุน

11 ๒. ๔ คำที่มีความหมายแคบ – กว้างต่างกัน เช่น - เครื่องครัว กระ จาน ชาน เขียง ฯลฯ ประโยค ประโยค คือ ถ้อยคำที่มีเนื้อหาสมบูรณ์ ประโยค โดยทั่วไปประกอบด้วยส่วนสำคัญ ๒ ส่วน คือ ภาค ประธาน และภาคแสดง - ภาคประธาน คือ ส่วนที่เป็นผู้กระทำกริยา อาการ - ภาคแสดง คือ ส่วนที่แสดงกริยาหรือส่วนที่ แสดงอาการของภาคประธานให้ได้ความสมบูรณ์ อาจประกอบด้วยกริยาคำเดียว หรือกริยาและกรรม

12 การจำแนกประโยคในภาษาไทย - ประโยคในภาษาไทยแบ่งได้เป็น ๓ ลักษณะ คือ ประโยคความเดียว - ประโยคความรวม และ ประโยคความซ้อน ๑. ประโยคความเดียว คือ ประโยคที่มีใจความ เดียว ประกอบด้วยภาค ประธานและภาคแสดง เช่น - เขาร้องร้อง

13 ๒. ประโยคความรวม คือ ประโยคที่รวม เอาประโยคความเดียว ๒ ประโยคขึ้นไปไว้ ด้วยกันโดยมีสันธานเชื่อมประโยค ประโยคที่ รวมกันนั้นอาจมีเนื้อความ คล้อยตามกัน ( และ แล้ว … จึง เมื่อ … จึง พอ … ก็ ทั้ง … และ ) ๓. ประโยคความซ้อน คือ ประโยคที่มี ประโยคย่อยเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของประโยค หลัก เช่น - ฉันเห็นคนถูกรถชนกลางถนน - ฉัน … ประธาน + กริยา …

14 จบการ สรุปบทที่ ๑


ดาวน์โหลด ppt การใช้ภาษาและ เทคโนโลยีสำหรับครู หลักการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การใช้ภาษาที่มีประสิทธิภาพนั้นต้อง สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และสร้างความประทับใจแก่ผู้สื่อสารปัจจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google