งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๑. คำนาม ๑. ๑ คำนาม คือ ที่เป็นชื่อของคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ และกริยาอาการต่าง ๆ มีชื่อว่า สามา นยนาม เช่น เด็กมาโรงเรียน, พี่ไปรับ น้อง, ผัดกระเพราอร่อยมาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๑. คำนาม ๑. ๑ คำนาม คือ ที่เป็นชื่อของคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ และกริยาอาการต่าง ๆ มีชื่อว่า สามา นยนาม เช่น เด็กมาโรงเรียน, พี่ไปรับ น้อง, ผัดกระเพราอร่อยมาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5 ๑. คำนาม ๑. ๑ คำนาม คือ ที่เป็นชื่อของคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ และกริยาอาการต่าง ๆ มีชื่อว่า สามา นยนาม เช่น เด็กมาโรงเรียน, พี่ไปรับ น้อง, ผัดกระเพราอร่อยมาก ๑. ๒ คำนามที่เป็นชื่อเฉพาะ ของคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ มีชื่อว่า วิสามานยนาม เช่น สมศักดิ์เรียน หนังสือเก่ง, พระอภัยมณี เป็น หนังสือวรรณคดีที่สนุก

6 ๑. ๓ ลักษณะนาม เป็นคำนามที่ ประกอบนามอื่นเพื่อแสดงรูปลักษณะ ขนาดหรือประมาณของนามนั้นให้ชัดเจน เช่น รถ 1 คัน, เรือ 3 ลำ, แห 1 ปาก, เกวียน 3 เล่ม ๑. ๔ สมุหนาม ได้แก่ คำที่แสดง หมวดหมู่ของสามานยนามหรือวิสามา นยนาม เช่น ฝูง, โขลง, กอง หรือ คำนามที่เป็นชื่อของสถานที่ เช่น ประเทศไทย, กรมพลศึกษา, บริษัท

7 ๑. ๖ อาการนาม เป็นคำนามที่เกิด จากคำกริยา หรือคำวิเศษณ์ มีคำ การ หรือ ความ นำหน้า เช่น การเดิน ความดี การพูด ความยาว ความสูง เป็นต้น จะสังเกตว่าคำ การ จะนำหน้าคำกริยา คำ ความ จะนำหน้าคำวิเศษณ์

8 http://www.youtube.com/watch?v=C1IGqdALiCs ร้องรำทำเพลง เพลงคำนาม

9 ๒. คำสรรพนาม คำสรรพนาม คือ คำที่ใช้แทนนาม หรือข้อความที่กล่าวมาแล้ว หรือที่รู้กันอยู่ ก่อนแล้วว่าเป็นใครหรืออะไร เพื่อไม่ต้อง กล่าวซ้ำบ่อยๆ แบ่งออกเป็น ๑. บุรุษสรรพนาม บุรุษ หมายถึงคำที่ ใช้แทนชื่อของคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ และชื่อของสิ่งอื่นทั้งสิ้น ได้แก่ ฉัน เธอ ๒. คำนามชี้เฉพาะ เช่น นี่ นั่น โน่น โน้น

10 ๓. คำนามไม่ชี้เฉพาะ เช่น ใคร อะไร ไหน ๔. สรรพนามที่เป็นคำถาม เช่น ใคร อะไร ไหน ๕. สรรพนามแบ่งแยก เช่น บ้าง ต่าง กัน ๖. สรรพนามทำหน้าที่แทนนามที่อยู่ ข้างหน้า เช่น ที่ ซึ่ง อัน ยกตัวอย่าง คน ที่ เดินมาโน่นเรียนเก่ง บ้านซึ่ง อยู่ ในซอยเป็นของ ใคร ไม้บรรทัด อัน ที่เธอให้ หายไปแล้ว

11 ๓. คำกริยา คำกริยา คือ คำที่แสดงอาการ เคลื่อนไหว หรืออาการเป็นไปของนาม และสรรพนาม คำกริยาแบ่งออกเป็น 5 ชนิด คือ

12 ชนิดของคำกริยา คำกริยาแบ่งเป็น ๕ ชนิด ๑. อกรรมกริยา คือ คำกริยาที่ไม่ต้องมี กรรมมารับก็ได้ความสมบูรณ์ เข้าใจ ได้ เช่น เขายืน, น้องนอน ๒. สกรรมกริยา คือ คำกริยาที่ต้องมีกรรม มารับ เพราะคำกริยานี้ไม่มีความสมบูรณ์ ในตัวเอง เช่น ฉันกินข้าว, เขาเห็น นก

13 ๓. วิกตรรถกริยา คือ คำกริยาที่ไม่มี ความหมายในตัวเอง ใช้ตามลำพังแล้ว ไม่ได้ความ ต้องมีคำอื่นมาประกอบจึงจะ ได้ความ คำกริยาพวกนี้ คือ เป็น เหมือน คล้าย เท่า คือ เช่น เขาเป็นนักเรียน, เขาคือครู ของฉันเอง ๔. กริยานุเคราะห์ คือ คำกริยาที่ทำ หน้าที่ช่วยคำกริยาสำคัญในประโยคให้มี ความหมายชัดเจนขึ้น ได้แก่คำ ว่า จง กำลัง จะ ย่อม คง ยัง ถูก นะ เถอะ เทอญ ฯลฯ เช่น นายดำจะไป โรงเรียน, เขาถูกตี

14 ๕. กริยาสภาวมาลา คือ คำกริยาที่ทำ หน้าที่เป็นคำนามจะเป็น ประธาน กรรม หรือบทขยายของ ประโยคก็ได้ เช่น - " นอน " หลับเป็นการพักผ่อนที่ ดี - ฉันชอบไป " เที่ยว " กับเธอ

15 ๔. คำวิเศษณ์ คำวิเศษณ์ หมายถึง คำที่ใช้ ประกอบหรือขยายคำนาม สรรพนาม คำกริยา หรือคำวิเศษณ์ เพื่อให้ได้ ใจความชัดเจนและละเอียดมากขึ้น เช่น

16 ๕. คำบุพบท คำบุพบท หมายถึง คำที่แสดง ความสัมพันธ์ระหว่างคำหรือ ประโยค เพื่อให้ทราบว่าคำหรือกลุ่มคำที่ ตามหลังคำบุพบทนั้นเกี่ยวข้องกับกลุ่มคำ ข้างหน้าในประโยคในลักษณะ ใด เช่น กับ แก่ แต่ ต่อ ด้วย โดย ต าม ข้าง ถึง จาก ใน บน ใต้ สิ้น สำ หรับ นอก เพื่อ ของ เกือบ ตั้งแต่ แห่ง ที่ เป็นต้น

17 ๖. คำสันธาน คำสันธาน หมายถึง คำที่ใช้เชื่อม ประโยค หรือข้อความกับข้อความ เพื่อ ทำให้ประโยคนั้นรัดกุม กระชับและ สละสลวย เช่นคำ ว่า และ แล้ว จึง แต่ หรือ เพราะ เห ตุเพราะ เป็นต้น เช่น

18 ๗. คำอุทาน คำอุทาน หมายถึง คำที่แสดง อารมณ์ของผู้พูดในขณะที่ตกใจ ดี ใจ เสียใจ ประหลาดใจ หรืออาจจะเป็น คำที่ใช้เสริมคำพูด เช่นคำ ว่า อุ๊ย เอ๊ะ ว้าย โธ่ อนิจจา อ๋อ เป็น ต้น เช่น - เฮ้อ ! ค่อยยังชั่วที่เขาปลอดภัย - เมื่อไรเธอจะตัดผมตัดเผ้าเสียทีจะ ได้ดูเรียบร้อย

19

20 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ๑. คำนาม ๑. ๑ คำนาม คือ ที่เป็นชื่อของคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ และกริยาอาการต่าง ๆ มีชื่อว่า สามา นยนาม เช่น เด็กมาโรงเรียน, พี่ไปรับ น้อง, ผัดกระเพราอร่อยมาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google