งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทักษะภาษาไทยที่ นักเรียนควรทราบ ในการเรียนวิชาภาษาไทยในช่วงชั้นที่ ๓ ปีที่ ๑ นักเรียนควรทราบว่า ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่นักเรียนพึงมีนั้นเป็น อย่างไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทักษะภาษาไทยที่ นักเรียนควรทราบ ในการเรียนวิชาภาษาไทยในช่วงชั้นที่ ๓ ปีที่ ๑ นักเรียนควรทราบว่า ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่นักเรียนพึงมีนั้นเป็น อย่างไร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทักษะภาษาไทยที่ นักเรียนควรทราบ ในการเรียนวิชาภาษาไทยในช่วงชั้นที่ ๓ ปีที่ ๑ นักเรียนควรทราบว่า ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่นักเรียนพึงมีนั้นเป็น อย่างไร

2 มาดูกันดีกว่าว่าเราจะต้องมีความสามารถในทักษะแต่ละด้านอย่างไร การฟัง ฟังแล้วสามารถเก็บใจความสำคัญได้แล้ว เล่าเรื่องที่ฟังได้ถูกต้องรวมทั้งสามารถแสดง ความคิดเห็น สนับสนุน หรือขัดแย้งอย่างถูก กาลเทศะและสุภาพ มีมารยาทในการฟัง นอกจากนี้เน้นการฝึกใช้ความคิด รู้จักวินิจฉัย เรื่องที่น่าฟัง ทราบถึงเจตนาของผู้พูด ตลอดจนสามารถนำสิ่งที่ฟังไปใช้ประโยชน์ได้ และมีนิสัยที่ดีในการฟังคือมีความกระตือรือร้น ที่จะฟังเรื่องที่มีประโยชน์

3 ทักษะการฟังผ่านมาแล้วเรามาดูทักษะด้านต่อไปกัน ดีกว่า การพูด รู้จักพูดด้วยน้ำเสียงและ ถ้อยคำที่สุภาพชัดเจน เหมาะสม กับสถานการณ์และบุคคล มี มารยาทและรู้ระเบียบในการพูด เน้นบุคลิกภาพที่ดีในการพูด สามารถพูดแสดงความคิดและให้ เหตุผลได้ ตลอดจนเล่าเรื่องต่าง ๆ และร่วมกิจกรรมการพูดได้อย่าง ถูกต้อง คล่องแคล่ว มีความมั่นใจ ในตนเองและสนุกสนาน

4 เป็นอย่างไรทักษะการฟังอ่านแล้วคิดว่าทำได้หรือไม่ การอ่าน สามารถอ่านได้ชัดเจน ถูกต้องรวดเร็วและคล่องแคล่ว อ่านแล้วสามารถจะจับใจความ และรู้รสไพเราะของข้อความที่อ่าน รวมทั้งอ่านทำนองเสนาะได้ นอกจากนี้ยังมีนิสัยรักการอ่าน รู้จัก แหล่งวิทยาการเพื่อค้นหาความรู้ และความสามารถเลือกหนังสือ อ่านที่เหมาะสม สามารถใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์เรื่องที่อ่าน ได้ นำเรื่องจากการอ่านไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

5 มาดูทักษะสุดท้ายกันเลยดีกว่า การเขียน สามารถเขียนสะกดคำได้ถูกต้องรวดเร็ว อ่านง่าย มีระเบียบ เน้นการเขียนตัวหวัดแกมบรรจง โดยฝึกให้เขียนแสดงความรู้สึกนึกคิด ความคิดเห็น และสื่อความในรูปแบบต่าง ๆ เช่น คำขวัญ คำ โฆษณา จดหมาย การบันทึกรายงานจากการอ่าน การค้นคว้า เรียงความ ย่อความ เขียนเชิงสร้างสรรค์ ทั้งในรูปร้อยแก้ว และร้อยกรอง ให้มีนิสัยชอบ รวบรวมจดบันทึกเพื่อเตือนความจำและเป็นหลักฐาน ในการค้นคว้าภายหลัง ตลอดจนสามารถนำความรู้ และทักษะการเขียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อย่างเหมาะสม

6 ทราบแล้วนะว่าเราควรศึกษาทักษะแต่ละด้านอย่างไร ทักษะภาษาไทย ควรฝึกไว้ใช้ สื่อสาร ฟังพูดอ่านเขียนผ่าน ใช้สื่อสาร ภาษาไทย ฝึกฟังพูดอ่านเขียนคล่อง ท่วงทำนองอักขรฝึกไว้ ร่วมกันอนุรักษ์ภาษาไทย สื่อสารได้ ในชีวิตประจำวัน


ดาวน์โหลด ppt ทักษะภาษาไทยที่ นักเรียนควรทราบ ในการเรียนวิชาภาษาไทยในช่วงชั้นที่ ๓ ปีที่ ๑ นักเรียนควรทราบว่า ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่นักเรียนพึงมีนั้นเป็น อย่างไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google