งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๒. ๑ แผนงานอาชีวอนามัย ๒. ๑. ๔ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน การทำงานระดับหัวหน้างานกำลังพลสายแพทย์ ใน ทร. งป. ๕๔.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๒. ๑ แผนงานอาชีวอนามัย ๒. ๑. ๔ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน การทำงานระดับหัวหน้างานกำลังพลสายแพทย์ ใน ทร. งป. ๕๔."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ๒. ๑ แผนงานอาชีวอนามัย ๒. ๑. ๔ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน การทำงานระดับหัวหน้างานกำลังพลสายแพทย์ ใน ทร. งป. ๕๔ ๒. ๒ แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ๒. ๒. ๒ โครงการผลิตเจ้าหน้าที่ระดับ ปฏิบัติการเพื่อใช้เครื่องพ่นหมอกควันและ เครื่องพ่นสารเคมีหน่วยงานพื้นที่ กทม. และ ปริมณฑล ๒. แผนอาชีวเวช ศาสตร์ใน ทร.

2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อาชีวอ นามัยและความปลอดภัย ในการทำงานระดับหัวหน้างานกำลังพลสาย แพทย์ใน ทร. งป. ๕๔ ผลการดำเนินโครงการ วันที่ / สถานที่ / งบประมาณกิจกรรม (activity) ผลผลิต (out put) ๑. วันที่ ๒๙ มี. ค. - ๑ เม. ย. ๕๔ ๒. สถานที่ โรงแรมเมธาวลัย อ. ชะอำ จ. เพชรบุรี ๓. งป. ๓๓๓, ๔๙๐ บาท - ค่าตอบแทน ๓๐, ๔๐๐ บาท - ค่าใช้สอย ๒๙๖, ๘๕๐ บาท - ค่าวัสดุ ๖, ๒๔๐ บาท ๑. อบรมความรู้เรื่องการดำเนินการ ค้นหาความเสี่ยงและวิเคราะห์งานเพื่อ ความปลอดภัยในการทำงาน (JSA) ๒. ฝึกปฏิบัติการค้นหาความเสี่ยงและ วิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย ๓. ทดสอบความรู้ ก่อนและหลังการ สัมมนา เครือข่ายเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัยจำนวน ๓๖ นาย มีความรู้และทักษะในการค้นหาความ เสี่ยงและวิเคราะห์งานเพื่อความ ปลอดภัย (JSA) ผ่าเกณฑ์การ ประเมิน ๙๔. ๔๐ % ( ตัวชี้วัด ความสำเร็จ ๙๐ %)

3 หัวหน้ากลุ่มแผนอาชีวเวช ศาสตร์กล่าวรายงาน ผอ. กกป. พร. เปิดการสัมมนา ภาพกิจกรรม

4 ทีมวิทยากร

5 ผู้เข้าร่วมสัมมนา

6 ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์งานเพื่อความ ปลอดภัย

7 สรุป สิ่งที่ต้องดำเนินการเมื่อกลับไปที่ หน่วยงาน

8 โครงการผลิตเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการเพื่อใช้ เครื่องพ่นหมอกควัน และเครื่องพ่นสารเคมีหน่วยงานพื้นที่ กทม. และ ปริมณฑล ผลการดำเนินโครงการ วันที่ / สถานที่ / งบประมาณกิจกรรม (activity) ผลผลิต (out put) ๑. วันที่ ๑๑ ส. ค. ๕๔ ( ๐๘๐๐ - ๑๖๐๐ ) ๒. สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ ๓. งป. ๑๕, ๖๑๘ บาท - ค่าตอบแทน ๕, ๔๐๐ บาท - ค่าใช้สอย ๕, ๕๐๐ บาท - ค่าวัสดุ ๔, ๗๑๘ บาท ๑. อบรมความรู้เรื่องการสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม การควบคุมสัตว์และแมลง นำโรค ๒. ฝึกทักษะการใช้เครื่องพ่นหมอก ควันและเครื่องพ่นสารเคมีชนิดอัดลม ๓. ทดสอบความรู้และทักษะ ก่อน - หลังการอบรม เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้าน สุขาภิบาลของหน่วย ทร. พื้นที่ กทม. และปริมณฑลจำนวน ๕๐ คน มีความรู้ และทักษะในการควบคุมสัตว์และแมลง นำโรคโดยใช้เครื่องพ่นหมอกควันและ เครื่องพ่นสารเคมีชนิดอัดลมผ่าน เกณฑ์ การประเมิน ๙๗ % ( ตัวชี้วัดความสำเร็จ ๙๐ %)

9 ลงทะเบียนผู้เข้ารับการ อบรม กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการ อบรม ภาพกิจกรรม

10 วิทยากรจาก บริษัทพินนาเคิล

11 อบรมความรู้

12 ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องพ่นหมอกควัน

13 ฝึกทักษะการใช้เครื่องพ่นหมอกควัน


ดาวน์โหลด ppt ๒. ๑ แผนงานอาชีวอนามัย ๒. ๑. ๔ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน การทำงานระดับหัวหน้างานกำลังพลสายแพทย์ ใน ทร. งป. ๕๔.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google