งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่มา : หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๒. ๒ / ว๓๖๔ ลว. ๖ ต. ค. ๒๕๕๔ การใช้หลักฐานในการขอเบิก เงินค่ารักษาพยาบาลในระบบ เบิกจ่ายตรงที่ถูกเรียกเงินคืน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่มา : หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๒. ๒ / ว๓๖๔ ลว. ๖ ต. ค. ๒๕๕๔ การใช้หลักฐานในการขอเบิก เงินค่ารักษาพยาบาลในระบบ เบิกจ่ายตรงที่ถูกเรียกเงินคืน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ที่มา : หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๒. ๒ / ว๓๖๔ ลว. ๖ ต. ค. ๒๕๕๔ การใช้หลักฐานในการขอเบิก เงินค่ารักษาพยาบาลในระบบ เบิกจ่ายตรงที่ถูกเรียกเงินคืน

2 การหมดสิทธิการหมดสิทธิ หมดสิทธิเบิกจ่ายตรง ตาม พรฎ. ค่า รักษาพยาบาล พ. ศ. ๒๕๕๓ แต่มีสิทธิเบิกจากหน่วยงานอื่น เช่น อปท., คปภ. ได้รับสิทธิจากหน่วยงานอื่นในฐานะบุคคลใน ครอบครัว เช่น รัฐวิสาหกิจ นาย ทะเบียน

3 ข้อควรระวัง !!! ตรวจ พบ ต้อง คืนเงิน ยังคงใช้สิทธิเบิก นายทะเบียนไม่แก้ไขข้อมูล

4 วิธีการเรียกคืนเงินวิธีการเรียกคืนเงิน บก. เรียกคืนเงินจากผู้มีสิทธิ และบุคคลในครอบครัว ต้นสังกัดต้นสังกัด ออกใบสรุปยอด คืนเงิน ค่า รักษาพยาบาล ออกใบสรุปยอด คืนเงิน ค่า รักษาพยาบาล ออกใบเสร็จรับเงิน

5 วิธีเบิกเงินกับหน่วยงานใหม่วิธีเบิกเงินกับหน่วยงานใหม่ ใบสรุป ยอดคืน เงิน ค่า รักษาพยา บาล ใบเสร็ จ รับเงิน หลักฐา นการ เบิก เงิน

6 ที่มา : หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒. ๒ / ว๓๙๖ ลว. ๗ พ. ย. ๒๕๕๔ หลักเกณฑ์และอัตราค่า รักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของเอกชน กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลใน ครอบครัว ได้รับความเดือดร้อนจาก เหตุอุทกภัย

7 มาตรการการให้ความ ช่วยเหลือ สถานพยาบาล เอกชน กรณีผู้ป่วยนอก  อยู่ในพื้นที่ประสบภัย  เข้ารับการรักษาใน สถานพยาบาลเอกชน ตามประกาศ กค. ๕๗ แห่ง  เก็บใบเสร็จฯ รอยื่นต่อ สรก. เพื่อรอสั่งจ่าย กรณีผู้ป่วยใน  อยู่ในพื้นที่ประสบภัย  เข้ารับการรักษาใน สถานพยาบาล เอกชนตามประกาศ กค. ๕๗ แห่ง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔

8 การกำหนดระยะเวลาการเบิก จ่ายเงิน ในช่วงที่เกิดอุทกภัย ( เดือน พ. ย.- ธ. ค. ๕๔ ) ที่มา : หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖. ๕ / ว๔๐๔ ลว. ๑๑ พ. ย. ๒๕๕๔

9 การกำหนดระยะเวลาการเบิก จ่ายเงิน เดิมใหม่ วันผ่านรายการเอกสารขอเบิกที่มี กำหนดจ่ายสิ้นเดือน ( K0 ) เดือน พ. ย. ๕๔ ( ๑๕ พ. ย. ๕๔ ) เดือน ธ. ค. ๕๔ ( ๒๐ ธ. ค. ๕๔ ) เดือน พ. ย. ๕๔ ( ๒๒ พ. ย. ๕๔ ) เดือน ธ. ค. ๕๔ ( ๒๒ ธ. ค. ๕๔ )

10 เกณฑ์การประเมินผลด้าน บัญชีของส่วนราชการ ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๕ ที่มา : หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓. ๓ / ว๓๙๘ ลว. ๗ พ. ย. ๒๕๕๔

11 การประเมินงานด้านบัญชี ของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๕ การประเมินงานด้านบัญชี ของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๕  หน่วย เบิกจ่าย  กรม จังหวัด  กลุ่ม จังหวัด ไตรมาส ๔ อย่างช้าไม่ เกิน ๓๐วัน นับแต่ วันสิ้น ปีงบประมา ณ สิ้นไตร มาส ๑ - ๓ อย่างช้า ไม่เกิน ๒๐ วัน

12


ดาวน์โหลด ppt ที่มา : หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๒. ๒ / ว๓๖๔ ลว. ๖ ต. ค. ๒๕๕๔ การใช้หลักฐานในการขอเบิก เงินค่ารักษาพยาบาลในระบบ เบิกจ่ายตรงที่ถูกเรียกเงินคืน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google