งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 4 เกณฑ์ชี้วัดมาตรฐาน กลุ่มเกษตรกร ๕ ข้อ ข้อ ๑. คณะกรรมการ ดำเนินการจัดให้มีการ จัดทำงบดุลรอบสิบสอง เดือน แล้วเสร็จและจัดให้มี ผู้สอบบัญชีตรวจสอบได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 4 เกณฑ์ชี้วัดมาตรฐาน กลุ่มเกษตรกร ๕ ข้อ ข้อ ๑. คณะกรรมการ ดำเนินการจัดให้มีการ จัดทำงบดุลรอบสิบสอง เดือน แล้วเสร็จและจัดให้มี ผู้สอบบัญชีตรวจสอบได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 4 เกณฑ์ชี้วัดมาตรฐาน กลุ่มเกษตรกร ๕ ข้อ ข้อ ๑. คณะกรรมการ ดำเนินการจัดให้มีการ จัดทำงบดุลรอบสิบสอง เดือน แล้วเสร็จและจัดให้มี ผู้สอบบัญชีตรวจสอบได้ ภายใน 150 วัน ตาม กฎหมาย

2 สาเหตุที่กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 1. คณะกรรมการขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชี การเงิน กฎหมาย ระเบียบ และพรบกลุ่มเกษตรกร 2. ไม่ผ่านการฝึกอบรม ไม่มี โอกาสเข้าถึงการเรียนรู้

3 สาเหตุที่กลุ่มเกษตรกรไม่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 ( ต่อ ) 3. กลุ่มฯ ส่วนใหญ่ไม่ได้รับ การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด อยู่ห่างไกล ติดต่อยาก หา ไม่เจอ ไม่มีสำนักงานที่ชัดเจน เป็นของตนเอง 4. การจัดเก็บเอกสารไม่เป็น หมวดหมู่

4 สาเหตุที่กลุ่มเกษตรกรไม่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 ( ต่อ ) 5. ไม่มีเจ้าหน้าที่บัญชี รับผิดชอบโดยตรง 6. กลุ่มฯ มีปัญหาเรื้อรังมา ก่อนการโอนให้ กรมส่งเสริม สหกรณ์รับผิดชอบ

5 แนวทางปฏิบัติให้ผ่านฯ ข้อ 1 1. ให้การฝึกอบรม ให้ความรู้ เกี่ยวกับ การบัญชี การเงิน การจัดทำงบการเงิน แก่ กรรมการกลุ่มฯ / ผู้เกี่ยวข้อง 2. เจ้าหน้าที่ส่งเสริม สหกรณ์ / เจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ การดูแลส่งเสริมอย่างใกล้ชิด

6 แนวทางปฏิบัติให้ผ่านฯ ข้อ 1 ( ต่อ ) 3. กลุ่มฯ ควรมีการไปศึกษาดู งานจากกลุ่มฯ ที่มีผลการ ดำเนินงานดีกว่า ประสบ ผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ

7 ข้อ ๒. ไม่มีข้อสังเกต ของผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับรายกา ข้อบกพร่อง ทาง การเงินและบัญชี อย่างร้ายแรง

8 สาเหตุที่กลุ่มเกษตรกร ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 1. กลุ่มฯ ไม่มีการกำหนด ตามระเบียบ 2. กลุ่มฯ ไม่มีการมอบหมาย หน้าที่ให้คณะกรรมการ อย่างชัดเจนและขาดความ รับผิดชอบ

9 แนวทางปฏิบัติให้ผ่านฯ ข้อ 2 1. ดูแลให้คณะกรรมการ กลุ่มฯ ปฏิบัติตามระเบียบ ต่างๆ ที่กำหนดขึ้นโดย เคร่งครัด 2. ดูแลให้คณะกรรมการ กลุ่มฯ มีการมอบหมาย หน้าที่ ความรับผิดชอบ ให้ชัดเจน

10 ข้อ ๓. มีการทำ ธุรกิจหรือบริการ อย่างน้อย 1 ชนิด

11 สาเหตุที่กลุ่มเกษตรกร ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 1. กลุ่มฯ ขาดความร่วมมือ จากสมาชิก / ขาดการมี ส่วนร่วม 2. กลุ่มฯ ไม่มีทุน ดำเนินงาน

12 แนวทางปฏิบัติให้ผ่านฯ ข้อ 3 1. มีการศึกษาอบรมแก่สมิ กกลุ่มฯ ให้มีจิตสำนึกใน การเป็นเจ้าของกลุ่มฯ และ มีส่วนร่วมในการ ดำเนินงานกับกลุ่มฯ 2. มีการระดมทุนจาก สมาชิก โดยการถือหุ้น เพิ่ม / การออม

13 ข้อ ๔. มีการประชุมใหญ่ สามัญ ประจำปีภายใน กำหนดเวลา ประจำปีภายใน กำหนดเวลา 150 วัน ตาม กฎหมาย 150 วัน ตาม กฎหมาย

14 สาเหตุที่กลุ่มเกษตรกร ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 1. สมาชิกขาดความศรัทธาใน กลุ่มฯ จึงไม่มาร่วมประชุม ใหญ่ ( ขาดองค์ประชุม ) 2. คณะกรรมการกลุ่มฯ มี ภาระกิจหลายด้าน 3. สมาชิกอยู่ในฤดูกาลเก็บ เกี่ยวผลผลิต

15 สาเหตุที่กลุ่มเกษตรกร ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 ( ต่อ ) 3. สมาชิกอยู่ในฤดูกาลเก็บ เกี่ยวผลผลิต / หน่วยงาน ราชการ เอกชนอื่นๆนัดวัน ประชุมเดียวกัน

16 แนวทางปฏิบัติให้ผ่านฯ ข้อ 4 ( ต่อ ) 1. ให้การศึกษาอบรม บทบาทหน้าที่ของ สมาชิกกลุ่มฯ โดยใช้ หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ 2. นัดประชุมใหญ่ตามวัน เวลา ที่เหมาะสม

17 ข้อ ๕. มีกำไรสุทธิ ประจำปีและมีการ จัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปีตาม กฎหมาย

18 สาเหตุที่กลุ่มเกษตรกร ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 1. กลุ่มฯ มีผลการ ดำเนินงานขาดทุน

19 แนวทางปฏิบัติให้ผ่านฯ ข้อ 5 1. มีการดำเนินธุรกิจ หลายๆด้าน 2. มีการกำหนดแผนการ ดำเนินงานประจำปี / ปฏิบัติตามแผนที่กำหนด ขึ้น 3. มีการเชื่อมโยงธุรกิจกับ เครือข่ายสหกรณ์ / กลุ่ม ฯ ในพื้นที่


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 4 เกณฑ์ชี้วัดมาตรฐาน กลุ่มเกษตรกร ๕ ข้อ ข้อ ๑. คณะกรรมการ ดำเนินการจัดให้มีการ จัดทำงบดุลรอบสิบสอง เดือน แล้วเสร็จและจัดให้มี ผู้สอบบัญชีตรวจสอบได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google