งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 4 เกณฑ์ชี้วัดมาตรฐาน กลุ่มเกษตรกร ๕ ข้อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 4 เกณฑ์ชี้วัดมาตรฐาน กลุ่มเกษตรกร ๕ ข้อ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 4 เกณฑ์ชี้วัดมาตรฐาน กลุ่มเกษตรกร ๕ ข้อ ข้อ ๑. คณะกรรมการดำเนินการจัดให้มีการจัดทำงบดุลรอบสิบสองเดือน แล้วเสร็จและจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบได้ภายใน 150 วัน ตามกฎหมาย

2 สาเหตุที่กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1
คณะกรรมการขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชี การเงิน กฎหมาย ระเบียบ และพรบกลุ่มเกษตรกร ไม่ผ่านการฝึกอบรม ไม่มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้

3 สาเหตุที่กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 (ต่อ)
3. กลุ่มฯ ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด อยู่ห่างไกล ติดต่อยาก หาไม่เจอ ไม่มีสำนักงานที่ชัดเจนเป็นของตนเอง 4. การจัดเก็บเอกสารไม่เป็นหมวดหมู่

4 สาเหตุที่กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 (ต่อ)
5. ไม่มีเจ้าหน้าที่บัญชีรับผิดชอบโดยตรง 6. กลุ่มฯ มีปัญหาเรื้อรังมาก่อนการโอนให้ กรมส่งเสริมสหกรณ์รับผิดชอบ

5 แนวทางปฏิบัติให้ผ่านฯ ข้อ 1
ให้การฝึกอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับ การบัญชี การเงิน การจัดทำงบการเงิน แก่กรรมการกลุ่มฯ/ผู้เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์/เจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้การดูแลส่งเสริมอย่างใกล้ชิด

6 แนวทางปฏิบัติให้ผ่านฯ
ข้อ 1 (ต่อ) 3. กลุ่มฯ ควรมีการไปศึกษาดูงานจากกลุ่มฯ ที่มีผลการดำเนินงานดีกว่า ประสบผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ

7 ข้อ ๒. ไม่มีข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับรายกาข้อบกพร่อง ทางการเงินและบัญชีอย่างร้ายแรง

8 สาเหตุที่กลุ่มเกษตรกร ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2
กลุ่มฯ ไม่มีการกำหนดตามระเบียบ 2. กลุ่มฯ ไม่มีการมอบหมายหน้าที่ให้คณะกรรมการอย่างชัดเจนและขาดความรับผิดชอบ

9 แนวทางปฏิบัติให้ผ่านฯ ข้อ 2
ดูแลให้คณะกรรมการกลุ่มฯ ปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่กำหนดขึ้นโดยเคร่งครัด ดูแลให้คณะกรรมการกลุ่มฯ มีการมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบ ให้ชัดเจน

10 ข้อ ๓. มีการทำธุรกิจหรือบริการอย่างน้อย 1 ชนิด

11 สาเหตุที่กลุ่มเกษตรกร ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3
กลุ่มฯ ขาดความร่วมมือจากสมาชิก/ขาดการมีส่วนร่วม กลุ่มฯ ไม่มีทุนดำเนินงาน

12 แนวทางปฏิบัติให้ผ่านฯ ข้อ 3
มีการศึกษาอบรมแก่สมิกกลุ่มฯ ให้มีจิตสำนึกในการเป็นเจ้าของกลุ่มฯ และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกับกลุ่มฯ มีการระดมทุนจากสมาชิก โดยการถือหุ้นเพิ่ม/การออม

13 ข้อ ๔. มีการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปีภายในกำหนดเวลา 150 วัน ตามกฎหมาย

14 สาเหตุที่กลุ่มเกษตรกร ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4
สมาชิกขาดความศรัทธาในกลุ่มฯ จึงไม่มาร่วมประชุมใหญ่ (ขาดองค์ประชุม) คณะกรรมการกลุ่มฯ มีภาระกิจหลายด้าน สมาชิกอยู่ในฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต

15 สาเหตุที่กลุ่มเกษตรกร ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 (ต่อ)
3. สมาชิกอยู่ในฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต/หน่วยงานราชการ เอกชนอื่นๆนัดวันประชุมเดียวกัน

16 แนวทางปฏิบัติให้ผ่านฯ
ข้อ 4 (ต่อ) ให้การศึกษาอบรม บทบาทหน้าที่ของสมาชิกกลุ่มฯ โดยใช้หลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ นัดประชุมใหญ่ตามวัน เวลา ที่เหมาะสม

17 ข้อ ๕. มีกำไรสุทธิประจำปีและมีการ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีตาม กฎหมาย

18 สาเหตุที่กลุ่มเกษตรกร ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5
กลุ่มฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน

19 แนวทางปฏิบัติให้ผ่านฯ ข้อ 5
มีการดำเนินธุรกิจหลายๆด้าน มีการกำหนดแผนการดำเนินงานประจำปี/ปฏิบัติตามแผนที่กำหนดขึ้น มีการเชื่อมโยงธุรกิจกับเครือข่ายสหกรณ์/กลุ่มฯ ในพื้นที่


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 4 เกณฑ์ชี้วัดมาตรฐาน กลุ่มเกษตรกร ๕ ข้อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google