งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองส่งกำลังบำรุง กองบัญชาการ โรงเรียน นายเรืออากาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองส่งกำลังบำรุง กองบัญชาการ โรงเรียน นายเรืออากาศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองส่งกำลังบำรุง กองบัญชาการ โรงเรียน นายเรืออากาศ

2 โครงการปรับปรุง รร. นอ. ( งป. ปี ๕๔ ) จำนวน ๒ งาน ๑ ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม อาคารนอน นนอ. วงเงิน ๔, ๕๙๐, ๐๐๐.- ( รร. นอ.) ผู้รับจ้าง คือ หจก. เอกอนันต์ซีวิล จำกัด ระยะเวลา ๓๐๐ วัน ( ๗ ก. พ. ๕๔ - ๓ ธ. ค. ๕๔ ) แบ่งงาน ๕ งวด ( ขอขยายระยะเวลา ๔๕ วัน ก. พ. ๕๕ ) ดำเนินการแล้วเสร็จ คณก. ตรวจการจ้าง ๑. น. อ. ณรงค์ อิน ทรชาติ ๒. น. อ. พิชิตไชย สุรกิจ พิพัฒน์ ๓. น. ท. วินัย มุกดา และคุมงาน ผลการปฏิบัติ ( พ. ย. ๕๕ )

3 โครงการปรับปรุง รร. นอ. ( งป. ปี ๕๔ ) จำนวน ๒ งาน ๒. ปรับปรุงอาคารเรียน ๑ ที่ รร. นอ. วงเงิน ๑๓, ๕๐๐, ๐๐๐.- บาท ( ชย. ทอ.) ผู้รับจ้าง คือ บ. ปานฝัน จำกัด ระยะเวลา ๒๔๐ วัน ( ๒๐ ก. ย. ๕๔ - ๑๖ พ. ค. ๕๕ ) แบ่งงาน ๑๐ งวด ( ขอขยายระยะเวลา ๖ เดือน ๑๗ พ. ย. ๕๕ ) ผลการดำเนินการ ( ๑๗ พ. ย. ๕๕ ) ได้ผลงาน ๑๒. ๙๔ ช้ากว่าแผน ๘๗. ๐๖ ค่าปรับวันละ ๑๒, ๑๕๐.- บาท คณก. ตรวจการจ้าง ๑. น. อ. ชาลี วัฒนะ วรรณะ ๒. น. อ. สมศักดิ์ บัวศรี ๓. น. ท. ไพรัตน์ สุข เหลือง ร. ท. ณัฏฐ์ วงศ์ศิริผ่อง แผ้ว คุมงาน ผลการปฏิบัติ ( พ. ย. ๕๕ )

4 โครงการตามแผนงาน ชย. ทอ. ( งป. ปี ๕๕ ) จำนวน ๑ งาน ๑ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง บริเวณ รร. นอ. วงเงิน ๙, ๗๐๔, ๙๐๐.- บาท ผู้รับจ้าง คือ บ. เอ ไอ เอ็ม จำกัด ระยะเวลา ๑๕๐ วัน ( ๒๙ ส. ค. ๕๕ - ๒๕ ม. ค. ๕๖ ) ผลการดำเนินการ ( - ) ได้ผลงาน ---- ช้ากว่าแผน คณก. ตรวจการจ้าง ๑. น. อ. มาโนช เนียร หลาง ๒. น. ท. โสรัจ กลิ่นอ่อน ๓. น. ต. วิเชียร สถิต และ คุมงาน ผลการปฏิบัติ ( พ. ย. ๕๕ )

5 โครงการปรับปรุง รร. นอ. ( งป. ปี ๕๕ ) จำนวน ๑ งาน - ปรับปรุงช่องทางเข้าออก รร. นอ. วงเงิน ๑๗, ๙๙๐, ๐๐๐.- บาท ( ชย. ทอ.) ผู้รับจ้าง คือ บ. ชาญชนะ วิศวกรรม จำกัด ระยะเวลา ๒๗๐ วัน ( ๑๐ ต. ค. ๕๕ - ๖ ก. ค. ๕๖ ) แบ่งงาน ๑๑ งวด ผลการดำเนินการ ( - ) ได้ผลงาน ---- ช้ากว่าแผน คณก. ตรวจการจ้าง ๑. พล. อ. ต. ณพล ฤาไชย คาม ๒. น. อ. โอภาส ใจเที่ยง ๓. น. อ. ศุภกร อภิชัย เจริญ ---------- คุมงาน ผลการปฏิบัติ ( พ. ย. ๕๕ )

6 โครงการปรับปรุง รร. นอ. ( งป. ปี ๕๕ ปลายปี ) จำนวน ๑ งาน - ซ่อมแซมอาคารพลศึกษา ๓ วงเงิน ๑, ๙๒๕, ๐๐๐.- บาท ( รร. นอ.) ผู้รับจ้าง คือ บ. สนธยาพัฒนา จำกัด ระยะเวลา ๙๐ วัน ( ๒ ต. ค. ๕๕ - ๓๐ ธ. ค. ๕๕ ) แบ่งงาน ๒ งวด ผลการดำเนินการ ( ๑๒ พ. ย. ๕๕ ) ได้ผลงาน ๓๕ % ช้ากว่าแผน ๒๐ % คณก. ตรวจการจ้าง ๑. น. อ. ธนากร พีระพันธุ์ ๒. น. ท. ดำเกิง ประหยัด ทรัพย์ ๓. น. ท. พงษ์ฤทธิ์ นิติ วงษ์ และคุมงาน ผลการปฏิบัติ ( พ. ย. ๕๕ )

7 โครงการพื้นฟู จำนวน ๑ งาน ๑ จ้างฟื้นฟูสถานที่ทำงาน รร. นอ. วงเงิน ๙, ๖๑๘, ๐๐๐.- บาท ( ชย. ทอ.) ผู้รับจ้าง คือ บ. สนธยาพัฒนา จำกัด ระยะเวลา ๑๘๐ วัน ( ๒ เม. ย. ๕๕ - ๒๘ ก. ย. ๕๕ ) แบ่งงาน ๔ งวด การดำเนินการแล้วเสร็จ คณก. ตรวจการจ้าง ๑. น. อ. โอภาส ใจเที่ยง ๒. น. อ. ศุภกร อภิชัย เจริญ ๓. น. ท. ปกรณ์ มหารักษ์ ๔. น. อ. วินัย มุกดา ผู้คุม งาน ผลการปฏิบัติ ( พ. ย. ๕๕ )

8 โครงการปรับวางที่ตั้งหน่วยงาน รร. นอ. ( งป. ปี ๕๕ ) จำนวน ๒ งาน - จ้างปรับพื้นที่ (Land Development) วงเงิน ๑๙, ๙๙๕, ๐๐๐.- บาท ( ชย. ทอ.) ผู้รับจ้าง คือ บ. สยามธรรมนนท์ จำกัด ระยะเวลา ๓๐๐ วัน ( ๑๒ ต. ค. ๕๕ - ๗ ส. ค. ๕๖ ) แบ่งงาน ๘ งวด ผลการดำเนินการ ( ๒๕ พ. ย. ๕๕ ) ได้ผลงาน ๑. ๗๑ % ช้ากว่าแผน ๐. ๕๔ % คณก. ตรวจการจ้าง ๑. พล. อ. ต. อุทิศ ภาคภูมิ ๒. น. อ. ชาลี วัฒนวรรณะ ๓. น. อ. ศุภกร อภิชัยเจริญ น. ท. ณัฐวัฏ ถาวรสุชาวดี ผู้คุมงาน ผลการปฏิบัติ ( พ. ย. ๕๕ )

9 โครงการปรับวางที่ตั้งหน่วยงาน รร. นอ. ( งป. ปี ๕๕ ) จำนวน ๒ งาน - จ้างสร้างถนนลำลอง วงเงิน ๑๗, ๙๙๕, ๐๐๐.- บาท ( ชย. ทอ.) ผู้รับจ้าง คือ บ. บี เค รุ่งเรือง จำกัด ระยะเวลา ๒๗๐ วัน ( ๑๒ ต. ค. ๕๕ – ๘ ก. ค. ๕๖ ) แบ่งงาน ๖ งวด ผลการดำเนินการ ( ๒๕ พ. ย. ๕๕ ) ได้ผลงาน ๒. ๓๙ % ช้ากว่าแผน ๐. ๔๘ % คณก. ตรวจการจ้าง ๑. พล. อ. ต. สมณะ เข็มทอง ๒. น. อ. เลอสรวง รอดเดช ๓. น. อ. สุริยา วาฤทธิ์ น. ท. ณัฐวัฏ ถาวรสุชาวดี ผู้คุมงาน ผลการปฏิบัติ ( พ. ย. ๕๕ )

10 โครงการปรับวางที่ตั้งหน่วยงาน รร. นอ. ( งป. ปี ๕๕ ) จำนวน ๒ งาน ผลการปฏิบัติ ( พ. ย. ๕๕ )

11 โครงการปรับวางที่ตั้งหน่วยงาน ทอ. (NCOC) จำนวน ๕ งาน ( ชย. ทอ.) ๑. ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการที่ใช้เครือข่าย เป็นศูนย์กลาง ( ๔๙. ๖ ล. บาท ) ๒. ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการที่ใช้เครือข่าย เป็นศูนย์กลาง ระยะที่ ๒ ( ๓๙. ๗๖ ล. บาท ) ๓. ก่อสร้างอาคารเครือข่าย ๑ ศูนย์ปฏิบัติการที่ ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง ( ๓๕. ๙๕ ล. บาท ) ๔. ก่อสร้างอาคารเครือข่าย ๑ ศูนย์ปฏิบัติการที่ ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง ระยะที่ ๒ ( ๒๓. ๗๔ ล. บาท ) ๕. ก่อสร้างอาคารเครือข่าย ๒ ศูนย์ปฏิบัติการที่ ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง ( ๒๗. ๖๕ ล. บาท ) ผลการปฏิบัติ ( พ. ย. ๕๕ )

12 โครงการปรับภูมิทัศน์ ทอ. จำนวน ๒ งาน ( ชย. ทอ.) ๑. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์และอุทธยานการ เรียนรู้ประวัติศาสตร์การบิน ทอ. ( ๓๖. ๔๐ ล. บาท ) ๒. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์และอุทธยานการ เรียนรู้ประวัติศาสตร์การบิน ทอ. ระยะที่ ๒ ( ๓๙. ๙๓ ล. บาท ) ผลการปฏิบัติ ( พ. ย. ๕๕ )

13 กองส่งกำลังบำรุง กองบัญชาการ โรงเรียน นายเรืออากาศ


ดาวน์โหลด ppt กองส่งกำลังบำรุง กองบัญชาการ โรงเรียน นายเรืออากาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google