งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองส่งกำลังบำรุง กองบัญชาการ โรงเรียนนายเรืออากาศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองส่งกำลังบำรุง กองบัญชาการ โรงเรียนนายเรืออากาศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองส่งกำลังบำรุง กองบัญชาการ โรงเรียนนายเรืออากาศ

2 ผลการปฏิบัติ ( พ.ย.๕๕ ) โครงการปรับปรุง รร.นอ. (งป.ปี ๕๔) จำนวน ๒ งาน ๑ ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม อาคารนอน นนอ. วงเงิน ๔,๕๙๐,๐๐๐.- (รร.นอ.) ผู้รับจ้าง คือ หจก.เอกอนันต์ซีวิล จำกัด ระยะเวลา ๓๐๐ วัน ( ๗ ก.พ.๕๔ - ๓ ธ.ค.๕๔ ) แบ่งงาน ๕ งวด (ขอขยายระยะเวลา ๔๕ วัน ก.พ.๕๕) ดำเนินการแล้วเสร็จ คณก.ตรวจการจ้าง ๑. น.อ.ณรงค์ อินทรชาติ ๒. น.อ.พิชิตไชย สุรกิจพิพัฒน์ ๓. น.ท.วินัย มุกดา และคุมงาน

3 ผลการปฏิบัติ ( พ.ย.๕๕ ) โครงการปรับปรุง รร.นอ. (งป.ปี ๕๔) จำนวน ๒ งาน ๒. ปรับปรุงอาคารเรียน ๑ ที่ รร.นอ. วงเงิน ๑๓,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ชย.ทอ.) ผู้รับจ้าง คือ บ.ปานฝัน จำกัด ระยะเวลา ๒๔๐ วัน(๒๐ ก.ย.๕๔-๑๖ พ.ค.๕๕) แบ่งงาน ๑๐ งวด (ขอขยายระยะเวลา ๖ เดือน ๑๗ พ.ย.๕๕) ผลการดำเนินการ (๑๗ พ.ย.๕๕) ได้ผลงาน ๑๒.๙๔ ช้ากว่าแผน ๘๗.๐๖ ค่าปรับวันละ ๑๒,๑๕๐.-บาท คณก.ตรวจการจ้าง ๑. น.อ.ชาลี วัฒนะวรรณะ ๒. น.อ.สมศักดิ์ บัวศรี ๓. น.ท.ไพรัตน์ สุขเหลือง ร.ท.ณัฏฐ์ วงศ์ศิริผ่องแผ้ว คุมงาน

4 ผลการปฏิบัติ ( พ.ย.๕๕ ) โครงการตามแผนงาน ชย.ทอ. (งป.ปี ๕๕) จำนวน ๑ งาน ๑ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง บริเวณ รร.นอ.วงเงิน ๙,๗๐๔,๙๐๐.- บาท ผู้รับจ้าง คือ บ.เอ ไอ เอ็ม จำกัด ระยะเวลา ๑๕๐ วัน( ๒๙ ส.ค.๕๕ - ๒๕ ม.ค.๕๖ ) ผลการดำเนินการ ( - ) ได้ผลงาน ---- ช้ากว่าแผน คณก.ตรวจการจ้าง ๑. น.อ.มาโนช เนียรหลาง ๒. น.ท.โสรัจ กลิ่นอ่อน ๓. น.ต.วิเชียร สถิต และคุมงาน

5 ผลการปฏิบัติ ( พ.ย.๕๕ ) โครงการปรับปรุง รร.นอ. (งป.ปี ๕๕ ) จำนวน ๑ งาน - ปรับปรุงช่องทางเข้าออก รร.นอ. วงเงิน ๑๗,๙๙๐,๐๐๐.- บาท (ชย.ทอ.) ผู้รับจ้าง คือ บ.ชาญชนะ วิศวกรรม จำกัด ระยะเวลา ๒๗๐ วัน( ๑๐ ต.ค.๕๕ - ๖ ก.ค.๕๖ ) แบ่งงาน ๑๑ งวด ผลการดำเนินการ ( - ) ได้ผลงาน ---- ช้ากว่าแผน คณก.ตรวจการจ้าง ๑. พล.อ.ต.ณพล ฤาไชยคาม ๒. น.อ.โอภาส ใจเที่ยง ๓. น.อ.ศุภกร อภิชัยเจริญ คุมงาน

6 ผลการปฏิบัติ ( พ.ย.๕๕ ) โครงการปรับปรุง รร.นอ. (งป.ปี ๕๕ ปลายปี) จำนวน ๑ งาน - ซ่อมแซมอาคารพลศึกษา ๓ วงเงิน ๑,๙๒๕,๐๐๐.- บาท (รร.นอ.) ผู้รับจ้าง คือ บ.สนธยาพัฒนา จำกัด ระยะเวลา ๙๐ วัน( ๒ ต.ค.๕๕ - ๓๐ ธ.ค.๕๕ ) แบ่งงาน ๒ งวด ผลการดำเนินการ ( ๑๒ พ.ย.๕๕) ได้ผลงาน ๓๕ % ช้ากว่าแผน ๒๐ % คณก.ตรวจการจ้าง ๑. น.อ.ธนากร พีระพันธุ์ ๒. น.ท.ดำเกิง ประหยัดทรัพย์ ๓. น.ท.พงษ์ฤทธิ์ นิติวงษ์ และคุมงาน

7 ผลการปฏิบัติ ( พ.ย.๕๕ ) โครงการพื้นฟู จำนวน ๑ งาน ๑ จ้างฟื้นฟูสถานที่ทำงาน รร.นอ. วงเงิน ๙,๖๑๘,๐๐๐.- บาท (ชย.ทอ.) ผู้รับจ้าง คือ บ.สนธยาพัฒนา จำกัด ระยะเวลา ๑๘๐ วัน( ๒ เม.ย.๕๕ - ๒๘ ก.ย.๕๕ ) แบ่งงาน ๔ งวด การดำเนินการแล้วเสร็จ คณก.ตรวจการจ้าง ๑. น.อ.โอภาส ใจเที่ยง ๒. น.อ.ศุภกร อภิชัยเจริญ ๓. น.ท.ปกรณ์ มหารักษ์ ๔. น.อ.วินัย มุกดา ผู้คุมงาน

8 ผลการปฏิบัติ ( พ.ย.๕๕ ) โครงการปรับวางที่ตั้งหน่วยงาน รร.นอ. (งป.ปี ๕๕ ) จำนวน ๒ งาน - จ้างปรับพื้นที่ (Land Development) วงเงิน ๑๙,๙๙๕,๐๐๐.- บาท (ชย.ทอ.) ผู้รับจ้าง คือ บ.สยามธรรมนนท์ จำกัด ระยะเวลา ๓๐๐ วัน( ๑๒ ต.ค.๕๕ - ๗ ส.ค.๕๖ ) แบ่งงาน ๘ งวด ผลการดำเนินการ ( ๒๕ พ.ย.๕๕) ได้ผลงาน ๑.๗๑ % ช้ากว่าแผน ๐.๕๔ % คณก.ตรวจการจ้าง ๑. พล.อ.ต.อุทิศ ภาคภูมิ ๒. น.อ.ชาลี วัฒนวรรณะ ๓. น.อ.ศุภกร อภิชัยเจริญ น.ท.ณัฐวัฏ ถาวรสุชาวดี ผู้คุมงาน

9 ผลการปฏิบัติ ( พ.ย.๕๕ ) โครงการปรับวางที่ตั้งหน่วยงาน รร.นอ. (งป.ปี ๕๕ ) จำนวน ๒ งาน - จ้างสร้างถนนลำลอง วงเงิน ๑๗,๙๙๕,๐๐๐.- บาท (ชย.ทอ.) ผู้รับจ้าง คือ บ.บี เค รุ่งเรือง จำกัด ระยะเวลา ๒๗๐ วัน( ๑๒ ต.ค.๕๕ – ๘ ก.ค.๕๖ ) แบ่งงาน ๖ งวด ผลการดำเนินการ ( ๒๕ พ.ย.๕๕) ได้ผลงาน ๒.๓๙ % ช้ากว่าแผน ๐.๔๘ % คณก.ตรวจการจ้าง ๑. พล.อ.ต.สมณะ เข็มทอง ๒. น.อ.เลอสรวง รอดเดช ๓. น.อ.สุริยา วาฤทธิ์ น.ท.ณัฐวัฏ ถาวรสุชาวดี ผู้คุมงาน

10 โครงการปรับวางที่ตั้งหน่วยงาน รร.นอ. (งป.ปี ๕๕ ) จำนวน ๒ งาน
ผลการปฏิบัติ ( พ.ย.๕๕ ) โครงการปรับวางที่ตั้งหน่วยงาน รร.นอ. (งป.ปี ๕๕ ) จำนวน ๒ งาน

11 ผลการปฏิบัติ ( พ.ย.๕๕ ) โครงการปรับวางที่ตั้งหน่วยงาน ทอ. (NCOC) จำนวน ๕ งาน (ชย.ทอ.) ๑. ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (๔๙.๖ ล.บาท) ๒. ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง ระยะที่ ๒ (๓๙.๗๖ ล.บาท) ๓. ก่อสร้างอาคารเครือข่าย ๑ ศูนย์ปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (๓๕.๙๕ ล.บาท) ๔. ก่อสร้างอาคารเครือข่าย ๑ ศูนย์ปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง ระยะที่ ๒ (๒๓.๗๔ ล.บาท) ๕. ก่อสร้างอาคารเครือข่าย ๒ ศูนย์ปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (๒๗.๖๕ ล.บาท)

12 ผลการปฏิบัติ ( พ.ย.๕๕ ) โครงการปรับภูมิทัศน์ ทอ. จำนวน ๒ งาน (ชย.ทอ.) ๑. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์และอุทธยานการเรียนรู้ประวัติศาสตร์การบิน ทอ (๓๖.๔๐ ล.บาท) ๒. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์และอุทธยานการเรียนรู้ประวัติศาสตร์การบิน ทอ ระยะที่ ๒ (๓๙.๙๓ ล.บาท)

13 กองส่งกำลังบำรุง กองบัญชาการ โรงเรียนนายเรืออากาศ


ดาวน์โหลด ppt กองส่งกำลังบำรุง กองบัญชาการ โรงเรียนนายเรืออากาศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google