งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการค้า มนุษย์ พ. ศ. ๒๕๕๑ สำนักส่งเสริมและ พิทักษ์เด็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการค้า มนุษย์ พ. ศ. ๒๕๕๑ สำนักส่งเสริมและ พิทักษ์เด็ก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการค้า มนุษย์ พ. ศ. ๒๕๕๑ สำนักส่งเสริมและ พิทักษ์เด็ก

2 ความเป็นมา พระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ. ศ. ๒๕๕๑ พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ผู้เสียหายจาก การค้ามนุษย์ ผู้กระทำ ผิด

3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจ อำนาจและหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ ในพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ. ศ. ๒๕๕๑ ตลอดจนกฎ ระเบียบที่ เกี่ยวข้องและสามารถปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี ความรู้ ความเข้าใจ เจตคติ และ ทักษะในการให้ความช่วยเหลือและ คุ้มครองผู้เสียหายจากการค้า มนุษย์ รวมทั้งทักษะการทำงานใน รูปแบบสหวิชาชีพ

4 วัตถุประสงค์ ( ต่อ ) เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความ ร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์และกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้อง

5 คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการ แต่งตั้งเป็น พนักงานเจ้าหน้าที่ กลุ่มเป้า หมาย ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้าน การป้องกันและแก้ไข ปัญหาการค้ามนุษย์ และมี คุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ ในกฎกระทรวง

6 คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการ แต่งตั้งเป็น พนักงานเจ้าหน้าที่ กฎกระทร วง 1. เป็นข้าราชการไม่ต่ำกว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภท วิชาการระดับปฏิบัติการ 2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญา ตรีหรือเทียบเท่า 3. เคยปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี 4. มีความประพฤติเหมาะสม ( หัวหน้า หน่วยงานรับรอง ) 5. ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่ ปพม. กำหนดและผ่านการประเมินจาก คณะกรรมการประเมินที่ ปพม. แต่งตั้ง

7 เนื้อหาหลักสูตร แบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ พื้นฐาน - นโยบายและกลไกการ ดำเนินงาน - สิทธิมนุษยชน มิติทาง สังคม วัฒนธรรม และมิติหญิง ชาย

8 ส่วนที่ ๒ วิชา แกนหลัก  ความหมาย  การคัดแยก  พระราชบัญญัติ ป้องกันและ ปราบปราม การค้ามนุษย์ พ. ศ. ๒๕๕๑  บทบาทพนักงาน เจ้าหน้าที่ฯ  การปฏิบัติงาน ในรูปแบบสห วิชาชีพ ส่วนที่ ๓ วิชา ประกอบ  กฎ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  แนวปฏิบัติในการ สืบสวนสอบสวนคดี ค้ามนุษย์  ประเมินสภาวะ สุขภาพจิต  บทบาทของ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวง แรงงาน ยุติธรรม  การบังคับใช้ กฎหมายฟอกเงิน

9 ส่วนที่ ๓  การพัฒนาทักษะการคัดแยก / การสัมภาษณ์ผู้เสียหาย และ ปฏิบัติงานในรูปแบบสหวิชาชีพ  การศึกษาดูงานระบบการให้ ความคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหาย

10 การทดสอบความรู้ก่อน – หลัง การฝึกอบรม เพื่อวัดความรู้ เพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด วัดความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม

11 เกณฑ์การ ประเมิน มี คุณสมบัติตามที่กฎกระทรวงกำหนด ผ่านการอบรมหลักสูตรการเป็น พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ โดยมีระยะเวลาการเข้ารับการ ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาทั้งหมด ผ่านการประเมินมีคะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐ ของ คะแนนทั้งหมด

12 การ ประเมิน  ภาคทฤษฎี ๖๐ คะแนน มีการ ทดสอบ ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ วิชาคัดแยก ( ๒๐ คะแนน ) ครั้งที่ ๒ ประมวลวิชา ( ๔๐ คะแนน )  การฝึกปฏิบัติ ๓๐ คะแนน  คะแนนพฤติกรรม ( ความตั้งใจ และการมีส่วนร่วม )

13 การ ประเมิน สำหรับผู้ไม่ผ่านการประเมิน มี สิทธิขอรับการประเมินจาก คณะกรรมการประเมินฯ ใหม่ ตามรูปแบบและวิธีการที่ คณะกรรมการประเมินฯ กำหนดภายใน ๑๕ วัน นับจากได้รับแจ้งจาก คณะกรรมการประเมินฯ

14 ผลการดำเนินงาน จัดฝึกอบรมฯ จำนวน ๔ ครั้ง ณ จังหวัดชลบุรี เชียงราย นครราชสีมา และสงขลา มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๒๔๔ คน และผ่าน การประเมินและได้รับแต่งตั้ง เป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่ฯ

15 จำนวนผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม

16 ผลการวัดความรู้ก่อน – หลังการฝึกอบรม ผลการประเมิน ผลการดำเนินงาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ ๖ – ๗ คะแนน มีคะแนนเฉลี่ย ๘๙. ๑๑ คะแนน

17 ข้อเสนอแนะ ขอให้จัดฝึกอบรมทบทวน ความรู้ / ความรู้ใหม่ๆ เป็น ประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีการเรียนรู้ / แลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน การปฏิบัติงานของพนักงาน เจ้าหน้าที่ฯ ควรมีกิจกรรมสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้า รับการฝึกอบรมให้มากกว่านี้

18 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการค้า มนุษย์ พ. ศ. ๒๕๕๑ สำนักส่งเสริมและ พิทักษ์เด็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google