งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนดำเนินการ ศูนย์ปฏิบัติการ เครื่องจักรกลที่ ๕ สำนักเครื่องจักรกล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนดำเนินการ ศูนย์ปฏิบัติการ เครื่องจักรกลที่ ๕ สำนักเครื่องจักรกล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนดำเนินการ ศูนย์ปฏิบัติการ เครื่องจักรกลที่ ๕ สำนักเครื่องจักรกล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

2 ศูนย์ปฏิบัติการ เครื่องจักรกลที่ ๕ ได้รับงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๙๔, ๕๕๒, ๗๑๖. ๑๕ บาท เป็นการดำเนินการเอง ทั้งหมด

3 ตารางสรุปปริมาณงาน งบประมาณของงานดำเนินการ เองในปี ๒๕๕๗ ลำ ดับ ที่ ฝ่าย ปฏิบัติการ เขตพื้นที่ รับผิดชอ บ ปริมาณ งานดิน ( ม 3 ) งบประมา ณ ( บาท ) ผลการ เบิกจ่าย ( บาท ) ๑ฝข. คก. ๕ สชป. ๙ สชป. ๑๐ สชป. ๑๒ ๒๔๙, ๑๗ ๕ ๕๓๗, ๑๗ ๕ ๖๕๐, ๑๔ ๔ ๕, ๓๐๐, ๐๐ ๐ ๑๑, ๓๓๑, ๕ ๐๐ ๑๓, ๙๐๐, ๐ ๐๐ ๓, ๐๖๙, ๑ ๖๐ ๔, ๔๘๘, ๗๘๘ ๓๕๓, ๗๔ ๖ ๒ฝร. คก. ๕สชป. ๙ สชป. ๑๐ สชป. ๑๒ ๒๘๓, ๓๖ ๐ ๓๔๔, ๐๓๐ ๓๗๑, ๘๒ ๖ ๙, ๓๐๐, ๐๐ ๐ ๑๑, ๐๙๖, ๐ ๐๐ ๑๒, ๓๐๐, ๐ ๐๐ ๑, ๔๔๖, ๗๒๐ ๑, ๓๙๗, ๖๑๒ รอเบิก งบประมาณ ๓ฝท. คก. ๕สชป. ๙ สชป. ๑๐ สชป. ๑๒ ๕๒๕, ๘๙ ๙ - ๒๗, ๓๒๕, ๒๑๖. ๑๕ - ๗๔๑, ๔๓ ๓ ๔ฝน. คก. ๕สชป. ๙ สชป. ๑๐ สชป. ๑๒ ๒, ๐๐๐, ๐๐ ๐ เข้า โครงการนำ ร่อง ๕๑๒, ๕๐ ๐ ๑, ๙๘๘, ๔๙๐ ภารกิจ ถ่ายโอน รวมงบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้น ๙๔, ๕๕๒, ๗๑๖. ๑๕

4 ตารางงบประมาณซ่อมใหญ่เครื่องจักรกลของศูนย์ฯ ที่ ๕ ลำดับ ที่ รายการ รถซ่อมใหญ่ งบประมาณ ( บาท ) กำหนด ซ่อม แล้วเสร็จ ความก้าวหน้าของการ จัดซื้อ - จัดจ้าง ๑๒๓๑๒๓ ฝข. คก. ๕ - รถ. ๖๗๖ / ๓๘ - รถ. ๖๘๓ / ๓๙ - รถ. ๖๘๖ / ๓๙ - รถ. ๗๒๓ / ๓๙ ฝร. คก. ๕ - รข. ๕๕ - รข. ๖๔ - หางเทรล เลอร์ ฝท. คก. - รต. ๑๑๐๑ - รต. ๑๕๙๕ - รต. ๑๖๓๕ - รต. ๑๖๓๗ - รต. ๗๖๕ / ๔๐ - รต. ๗๖๖ / ๔๐ ๔, ๙๓๘, ๐๐ ๐ ๑, ๒๖๐, ๐๐ ๐ ๑, ๒๐๙, ๐๐ ๐ ๔, ๖๕๕, ๐๐ ๐ ๒, ๘๕๐, ๐๐ ๐ ๑, ๒๘๐, ๐๐ ๐ ๕๒๕, ๐๐๐ ๑๑, ๔๑๕, ๗๐๐ ๒, ๐๒๓, ๑๐ ๐ ๑, ๓๙๖, ๘๐ ๐ ๒, ๑๖๗, ๕ ๐๐ ๒, ๑๑๙, ๓๐ ๐ ๑, ๘๓๐, ๔๐ ๐ ๑, ๘๗๘, ๖ ๐๐ ภายใน สิงหาค ม ๒๕๕๗ ประกาศสอบ ราคา ทำสัญญา ตรวจรับอะไหล่ แล้ว ทำสัญญา ทำสัญญา ประกาศสอบ ราคา

5 ศักยภาพของ เครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ ๕ ฝ่ายรถขุดที่ ๕ มีความสามารถ ๒, ๐๐๐, ๐๐๐ ลบ. ม. ฝ่ายรถขุดที่ ๕ มีความสามารถ ๒, ๐๐๐, ๐๐๐ ลบ. ม. ฝ่ายเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ ๕ มี ความสามารถ ๒, ๐๐๐, ๐๐๐ ลบ. ม. ฝ่ายเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ ๕ มี ความสามารถ ๒, ๐๐๐, ๐๐๐ ลบ. ม. ฝ่ายรถแทรกเตอร์ มีความสามารถ ๕๐๐, ๐๐๐ ลบ. ม. ฝ่ายรถแทรกเตอร์ มีความสามารถ ๕๐๐, ๐๐๐ ลบ. ม.


ดาวน์โหลด ppt แผนดำเนินการ ศูนย์ปฏิบัติการ เครื่องจักรกลที่ ๕ สำนักเครื่องจักรกล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google