งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อนามัยสิ่งแวดล้อม วีระศักดิ์ สืบเสาะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อนามัยสิ่งแวดล้อม วีระศักดิ์ สืบเสาะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อนามัยสิ่งแวดล้อม วีระศักดิ์ สืบเสาะ

2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 1. อาจารย์วีระศักดิ์ สืบเสาะ
1. อาจารย์วีระศักดิ์ สืบเสาะ วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) สศ.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) ส.ม. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 2. ว่าที่ พันตรีวีระพงษ์ หาญรินทร์ วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรม และความปลอดภัย)

3 อนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health)
คำอธิบายรายวิชา (Course description) ความหมาย ขอบเขต และความสำคัญของการอนมัยสิ่งแวด ล้อม ความสัมพันธ์ของสุขภาพอนามัยกับสิ่งแวดล้อม การควบคุมและการดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้ปราศจากมลพิษ ทางสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การสุขาภิบาลอาหาร การจัดหาน้ำ สะอาด การกำจัดสิ่งขับถ่าย การจัดการขยะมูลฝอย การบำบัดน้ำ เสีย การควบคุมแมลงและสัตว์นำโรค และการสุขาภิบาลที่พักอาศัย และมลพิษทางอากาศ

4 อนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health)
วัตถุประสงค์ของรายวิชา เมื่อนิสิตผ่านการเรียนในรายวิชานี้แล้ว นิสิตสามารถ 1 อธิบายถึงความสำคัญของอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ 2 บอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างอนามัยสิ่งแวดล้อมกับ สุขภาพของมนุษย์ได้ 3 อธิบายหลักและวิธีการส่งเสริม ควบคุม และรักษาสภาพ สิ่งแวดล้อมให้ปราศจากมลพิษทางสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมได้

5 อนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health)
การประเมินผลรายวิชา คะแนนทดสอบกลางภาค ร้อยละ 30 สอบปลายภาค ร้อยละ 30 รายงานกลุ่มและนำเสนอผลงาน ร้อยละ 20 กิจกรรมท้ายชั่วโมง ร้อยละ 20

6 อนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health)
การประเมินผล A = ระดับคะแนนตั้งแต่ 80 B+ = ระดับคะแนนระหว่าง B = ระดับคะแนนระหว่าง C+ = ระดับคะแนนระหว่าง C = ระดับคะแนนระหว่าง D+ = ระดับคะแนนระหว่าง D = ระดับคะแนนระหว่าง F = ระดับคะแนนต่ำกว่า 50


ดาวน์โหลด ppt อนามัยสิ่งแวดล้อม วีระศักดิ์ สืบเสาะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google