งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อนามัย สิ่งแวดล้อม วีระศักดิ์ สืบเสาะ. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 1. อาจารย์วีระศักดิ์ สืบเสาะ วท. บ. ( สาธารณสุข ศาสตร์ ) สศ. บ. ( อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อนามัย สิ่งแวดล้อม วีระศักดิ์ สืบเสาะ. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 1. อาจารย์วีระศักดิ์ สืบเสาะ วท. บ. ( สาธารณสุข ศาสตร์ ) สศ. บ. ( อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อนามัย สิ่งแวดล้อม วีระศักดิ์ สืบเสาะ

2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 1. อาจารย์วีระศักดิ์ สืบเสาะ วท. บ. ( สาธารณสุข ศาสตร์ ) สศ. บ. ( อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย ) ศศ. บ. ( รัฐศาสตร์ ) ค. บ. ( คอมพิวเตอร์ศึกษา ) ส. ม. ( อนามัยสิ่งแวดล้อม ) 2. ว่าที่ พันตรีวีระพงษ์ หาญรินทร์ วท. บ. ( สาธารณสุข ศาสตร์ ) วท. ม. ( สุขศาสตร์ อุตสาหกรรม และความ ปลอดภัย )

3 อนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) คำอธิบายรายวิชา (Course description) ความหมาย ขอบเขต และความสำคัญ ของการอนมัยสิ่งแวด ล้อม ความสัมพันธ์ของสุขภาพอนามัยกับ สิ่งแวดล้อม การควบคุมและการดูแลรักษา สภาพสิ่งแวดล้อมให้ปราศจากมลพิษ ทางสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การ สุขาภิบาลอาหาร การจัดหาน้ำ สะอาด การกำจัดสิ่งขับถ่าย การจัดการขยะมูล ฝอย การบำบัดน้ำ เสีย การควบคุมแมลงและสัตว์นำโรค และการ สุขาภิบาลที่พักอาศัย และมลพิษทางอากาศ

4 อนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) วัตถุประสงค์ของรายวิชา เมื่อนิสิตผ่านการเรียนในรายวิชานี้แล้ว นิสิต สามารถ 1 อธิบายถึงความสำคัญของอนามัย สิ่งแวดล้อมได้ 2 บอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างอนามัย สิ่งแวดล้อมกับ สุขภาพของมนุษย์ได้ 3 อธิบายหลักและวิธีการส่งเสริม ควบคุม และรักษาสภาพ สิ่งแวดล้อมให้ปราศจากมลพิษทาง สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมได้

5 อนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) การประเมินผลรายวิชา คะแนนทดสอบกลางภาค ร้อย ละ 30 คะแนนทดสอบกลางภาค ร้อย ละ 30 สอบปลายภาค ร้อยละ 30 สอบปลายภาค ร้อยละ 30 รายงานกลุ่มและนำเสนอผลงานร้อย ละ 20 รายงานกลุ่มและนำเสนอผลงานร้อย ละ 20 กิจกรรมท้ายชั่วโมงร้อย ละ 20 กิจกรรมท้ายชั่วโมงร้อย ละ 20

6 อนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) การประเมินผล A= ระดับคะแนนตั้งแต่ 80 B+= ระดับคะแนนระหว่าง 75 - 79 B= ระดับคะแนนระหว่าง 70 - 74 C+= ระดับคะแนนระหว่าง 65 - 69 C= ระดับคะแนนระหว่าง 60 - 64 D+= ระดับคะแนนระหว่าง 55 - 59 D= ระดับคะแนนระหว่าง 50 - 54 F= ระดับคะแนนต่ำกว่า 50


ดาวน์โหลด ppt อนามัย สิ่งแวดล้อม วีระศักดิ์ สืบเสาะ. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 1. อาจารย์วีระศักดิ์ สืบเสาะ วท. บ. ( สาธารณสุข ศาสตร์ ) สศ. บ. ( อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google