งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๑. คุณธรรม จริยธรรม ๑. ๑ คุณธรรมที่ต้องพัฒนา ๑. ๑ คุณธรรมที่ต้องพัฒนา ๑. ๒ วิธีการสอน ๑. ๒ วิธีการสอน ๑. ๓ วิธีการประเมินผล ๑. ๓ วิธีการประเมินผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๑. คุณธรรม จริยธรรม ๑. ๑ คุณธรรมที่ต้องพัฒนา ๑. ๑ คุณธรรมที่ต้องพัฒนา ๑. ๒ วิธีการสอน ๑. ๒ วิธีการสอน ๑. ๓ วิธีการประเมินผล ๑. ๓ วิธีการประเมินผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 ๑. คุณธรรม จริยธรรม ๑. ๑ คุณธรรมที่ต้องพัฒนา ๑. ๑ คุณธรรมที่ต้องพัฒนา ๑. ๒ วิธีการสอน ๑. ๒ วิธีการสอน ๑. ๓ วิธีการประเมินผล ๑. ๓ วิธีการประเมินผล ๒. ความรู้ ๒. ๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ ๒. ๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ ๒. ๒ วิธีการสอน ๒. ๒ วิธีการสอน ๒. ๓ วิธีการประเมินผล ๓. ทักษะทางปัญญา ๓. ๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้อง พัฒนา ๓. ๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้อง พัฒนา ๓. ๒ วิธีการสอน ๓. ๒ วิธีการสอน ๓. ๓ วิธีการประเมินผล ๓. ๓ วิธีการประเมินผล ๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ รับผิดชอบ รับผิดชอบ ๔. ๑ ทักษะที่ต้องพัฒนา ๔. ๑ ทักษะที่ต้องพัฒนา ๔. ๒ วิธีการสอน ๔. ๒ วิธีการสอน ๔. ๓ วิธีการประเมินผล ๔. ๓ วิธีการประเมินผล

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ๑. คุณธรรม จริยธรรม ๑. ๑ คุณธรรมที่ต้องพัฒนา ๑. ๑ คุณธรรมที่ต้องพัฒนา ๑. ๒ วิธีการสอน ๑. ๒ วิธีการสอน ๑. ๓ วิธีการประเมินผล ๑. ๓ วิธีการประเมินผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google