งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การ ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑ นาวาอากาศเอก อัชฌา แย้มเกษร (GROUP CAPTION ATCHA YAMKESORN) ๒ เรืออากาศเอก วัชรพงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การ ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑ นาวาอากาศเอก อัชฌา แย้มเกษร (GROUP CAPTION ATCHA YAMKESORN) ๒ เรืออากาศเอก วัชรพงศ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การ ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑ นาวาอากาศเอก อัชฌา แย้มเกษร (GROUP CAPTION ATCHA YAMKESORN) ๒ เรืออากาศเอก วัชรพงศ์ เกตุปาน (FLIGHT LIEUTENANT WATCHARAPONG KEDPARN)

2 โรงเรียนนายเรืออากาศฯ ปัจจุบัน

3 ชื่อแผนงาน / โครงการ การพัฒนาหลักสูตร โรงเรียนนายเรือ อากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (Curriculum development of Navaminda Kasatriyadhiraj Royal Air Force Academy under National Qualifications Framework Thailand - NQF)

4 วัตถุประสงค์ ๑ การเชื่อมโยงระหว่างคุณวุฒิการศึกษาของ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาของ โรงเรียนนายเรือ อากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และระดับ ความสามารถในการปฏิบัติด้านการทหาร อากาศอาชีพ สู่ระดับคุณวุฒิที่เหมาะสม ๒ การออกแบบระบบ การเรียนการสอน ของ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ๓ การพัฒนาผู้บริหาร การพัฒนาคณาจารย์ ผู้ควบคุมการฝึก บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และ ความพร้อมของสถานศึกษา

5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ หลักสูตร โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริ ยาธิราช ที่สอดคล้องตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ๒๕๕๖ แยกตามสาขาวิชา ๗ หลักสูตร ได่แก่ ๑. วิศวกรรมอากาศยาน ๒. วิศวกรรมเครื่องกล ๓. วิศวกรรมไฟฟ้า ๔. วิศวกรรมโยธา ๕. วิศวกรรมอุตสาหการ ๖. คอมพิวเตอร์ ๗. วัสดุศาสตร์ทางการทหารและอากาศยาน

6 แผนปฏิบัติงาน ยุทธศาสตร์ (What) มาตรการ / วิธีดำเนินกา ร (How) กลุ่มเป้าหมา ย (Who/Whe re) ระยะเวลา (When) ๑. กำหนด กรอบ มาตรฐาน คุณวุฒิ แห่งชาติ แก่ คณะทำงาน รร. นอ. ๑. คณะทำงาน รรนอ. สัมมนาเชิง ปฏิบัติการ ตาม กรอบ มาตรฐาน คุณวุฒิ แห่งชาติ ๑. สาขาวิชา ๗ สาขา เกี่ยวข้อง และ หน่วย ขึ้นตรง รร. นอ. ที่ เกี่ยวข้อง ๑. สัมมนา เชิง ปฏิบัติการ ๓ วัน ๒ คืน ( นอกที่ตั้ง ) จำนวน ๔๐ คน

7 แผนปฏิบัติงาน ยุทธศาสต ร์ (What) มาตรการ / วิธีดำเนินก าร (How) กลุ่มเป้าหม าย (Who/Wh ere) ระยะเวลา (When) ๒. ดำเนินการ ศึกษา ความ ต้องการ หลัก ที่ เกี่ยวข้อง กับการ พัฒนา หลักสูตร ด้าน วิชาการ (Study base) ๒. สาขาวิชา ๗ สาขา ดำเนินการ สัมมนาเชิง ปฏิบัติการ ศึกษา ความ ต้องการ หลัก ด้าน วิชาการ (Study base) ๒. สาขาวิชา ๗ สาขา และ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ๒. ระยะเวลา ๓ เดือน ประกอบด้ว ย การ สัมมนาเชิง ปฏิบัติการ ๑ วัน ( ใน ที่ตั้ง ) ๓ ครั้ง แยก ตาม สาขาวิชา ( ๗ x ๓ = ๒๑ ครั้ง ) จำนวน ๔๐ คน

8 แผนปฏิบัติงาน ยุทธศาสตร์ (What) มาตรการ / วิธีดำเนินการ (How) กลุ่มเป้าหมาย (Who/Where ) ระยะเวลา (When) ๓. ดำเนินการ ศึกษา ความ ต้องการหลัก ที่ เกี่ยวข้องกับ การพัฒนา หลักสูตร ด้าน สมรรถนะ (Competency base) ๓. กรม นักเรียนนาย เรืออากาศ รักษาพระองค์ กองวิชาทหาร และ กองพล ศึกษา สัมมนา เชิงปฏิบัติการ ศึกษา ความ ต้องการหลัก ด้านสมรรถนะ (Competency base) ๓. หน่วยงาน หลัก ๓ หน่วยงาน ได้แก่ ๓. ๑ กรม นักเรียนนาย เรืออากาศ รักษาพระองค์ ๓. ๒กองวิชาห ทาร ๓. ๓ กองพล ศึกษา และ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง กองทัพอากาศ ๓. ระยะเวลา ๓ เดือน ประกอบด้วย การสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ ๑ วัน ( ในที่ตั้ง ) ๓ ครั้ง แยกตาม หน่วย ( ๓ x ๓ = ๙ ครั้ง ) จำนวน ๔๐ คน

9 แผนปฏิบัติงาน ยุทธศาสตร์ (What) มาตรการ / วิธีดำเนินกา ร (How) กลุ่มเป้าหม าย (Who/Wh ere) ระยะเวลา (When) ๔. จัดทำ หลักสูตรที่ ประกอบด้ว ย ด้าน วิชาการ (Study base) และ ด้าน สมรรถนะ (Compete ncy base) ๔. สัมมนา เชิง ปฏิบัติการ ๔. ประกอบด้ว ย ๑๑ ภาควิชา ด้าน วิชาการ และ ๓ หน่วยงาน หลัก ด้าน สมรรถนะ ๔. ระยะเวลา ๒ เดือน ประกอบด้ว ย การ สัมมนาเชิง ปฏิบัติการ ๑ วัน ( ใน ที่ตั้ง ) ๒ ครั้ง แยก ตามหน่วย ( ๒ x ๑ = ๒ ครั้ง ) จำนวน ๔๐ คน

10 แผนปฏิบัติงาน ยุทธศาสตร์ (What) มาตรการ / วิธีดำเนินกา ร (How) กลุ่มเป้าหมา ย (Who/Whe re) ระยะเวลา (When) ๕. สัมมนา เชิง ปฏิบัติการ พิจารณา หลักสูตร ๕. คณะทำงาน รรนอ. สัมมนาเชิง ปฏิบัติการ หลักสูตร ตาม กรอบ มาตรฐาน คุณวุฒิ แห่งชาติ ๕. สาขาวิชา ๗ สาขา ภาควิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ หน่วย ขึ้นตรง รร. นอ. ที่ เกี่ยวข้อง ๕. สัมมนา เชิง ปฏิบัติการ ๓ วัน ๒ คืน ( นอกที่ตั้ง ) จำนวน ๔๐ คน

11 แผนปฏิบัติงาน ยุทธศาสตร์ (What) มาตรการ / วิธีดำเนินกา ร (How) กลุ่มเป้าหมา ย (Who/Whe re) ระยะเวลา (When) ๖. ปรับ หลักสูตร ตาม ข้อแนะนำ ๖. สัมมนา เชิง ปฏิบัติการ สรุป ๖. ประกอบด้วย ๑๑ ภาควิชา ด้านวิชาการ และ ๓ หน่วยงาน หลัก ด้าน สมรรถนะ ๖. ระยะเวลา ๑ เดือน ประกอบด้วย การสัมมนา เชิง ปฏิบัติการ ๑ วัน ( ในที่ตั้ง ) ๑ ครั้ง จำนวน ๔๐ คน

12 แผนปฏิบัติงาน ยุทธศาสตร์ (What) มาตรการ / วิธีดำเนินก าร (How) กลุ่มเป้าหม าย (Who/Wh ere) ระยะเวลา (When) ๗. แถลง หลักสูตร ๗. สัมมนา๗. หน่วยงาน รร. นอ. ๗. สัมมนา ๑ วัน ( ใน ที่ตั้ง ) ๑ ครั้ง จำนวน ๔๐ คน

13 แผนปฏิบัติงาน ยุทธศาสตร์ (What) มาตรการ / วิธีดำเนินกา ร (How) กลุ่มเป้าหม าย (Who/Wh ere) ระยะเวลา (When) ๘. จัดทำ เอกสาร ๘. จัดทำ เอกสาร หลักสูตร ๗ หลักสูตร ๘. กอง อำนวยการ ศึกษา ๘. ระยะเวลา ๑ เดือน

14 ผลการเรียนรู้ตามกรอบ skill Attitude Knowledge ป. ตรี ( ระดับ ๕ ) + ป. บัณฑิต ( ระดับ ๖ ) หรือ ป. ตรี ( ระดับ ๕ ) + ป. โท ( ระดับ ๗ ) ภาคอุดมศึกษาภาคทหาร

15 งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๘๖๑, ๒๐๐.- บาท ( แปดแสนหกหมื่น หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน ) ประกอบด้วย ๙. ๑ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ( ในที่ตั้ง ) ๓๔ ครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒๐, ๒๐๐.- บาท ( ห้า แสนสองหมื่นสองร้อยบาทถ้วน ) ๙. ๒ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ( นอกที่ตั้ง ๓ วัน ๒ คืน ) ๒ ครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๑, ๐๐๐.- บาท ( สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน ) ๙. ๓ ค่าจัดทำเอกสารหลักสูตร รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น ๗๐, ๐๐๐.- บาท ( เจ็ดหมื่นบาทถ้วน )

16 เวลาที่ใช้ ระยะเวลาที่ใช้ ๖ เดือน

17 ตอบข้อซักถาม


ดาวน์โหลด ppt แผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การ ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑ นาวาอากาศเอก อัชฌา แย้มเกษร (GROUP CAPTION ATCHA YAMKESORN) ๒ เรืออากาศเอก วัชรพงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google