งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 อัญชลีพร พันธุ์วิไล  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " อัญชลีพร พันธุ์วิไล  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  อัญชลีพร พันธุ์วิไล  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน

2 ขยายผลหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้าน/ ชุมชนมี ความสุขมวล รวมชุมชน (GVH) ที่ เพิ่มขึ้น  ตัวชี้วัด : - ร้อยละ 80 ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น ( 2,937 หมู่บ้าน) - หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตามเกณฑ์ของกระทรวงฯ จำนวน 878 หมู่บ้าน - - สร้างวิทยากรกระบวนการฯ 18 กลุ่มจังหวัด(ไตรมาส 2) - สร้างแกนนำหมู่บ้าน 76 จว. ( อบรมแกนนำ/ติดตาม ประเมินผล) (ไตรมาส 2) - ขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียง 878 หมู่บ้าน (ไตรมาส 2-4)  ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ รักษาและพัฒนาคุณภาพ ความเป็นหมู่บ้านฯ ต้นแบบ รักษาและพัฒนาคุณภาพ ความเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียงต้นแบบ เพื่อการ ขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง (หมู่บ้านต้นแบบปี 2552-2554) จำนวน 2,793 หมู่บ้าน (ไตรมาส 2-4)

3 เรียนรู้ตนเอง / กำหนดการพัฒนา คุณภาพชีวิต / ประเมิน ความสุขมวลรวม (GVH) ครั้งที่ 1 งบประมาณ 5,500 บาท สาธิตกิจกรรม ดำรงชีวิตแบบ พอเพียง งบประมาณ 52,600 บาท ส่งเสริม ครอบครัว พัฒนา งบประมาณ 51,600 บาท จัดการความรู้ / ประเมินความสุขมวล รวม (GVH) ครั้งที่ 2 งบประมาณ 5,300 บาท สร้างระบบการ บริหารจัดการ ชุมชน งบประมาณ 5,000 บาท กิจกรรม การ พัฒนา หมู่บ้าน เศรษฐกิจ พอเพียง 1 2 3 4 5 ขยายผล หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ( อำเภอละ 1 หมู่บ้าน ) งบประมาณ หมู่บ้านละ 120,000 บาท ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

4 เรียนรู้ตนเอง / กำหนดการพัฒนา คุณภาพชีวิต / ประเมินความสุขมวล รวม (GVH) ครั้งที่ 1 งบประมาณ 5,400 บาท กรณีอุทกภัย 5,500 บาท สาธิตกิจกรรม ดำรงชีวิตแบบ พอเพียง งบประมาณ 16,050 บาท กรณีอุทกภัย 24,129 บาท จัดการความรู้ / ประเมินความสุขมวล รวม (GVH) ครั้งที่ 2 งบประมาณ 5,300 บาท กรณีอุทกภัย 5,500 บาท กิจกรรม รักษา / พัฒนา คุณภาพ หมู่บ้าน เศรษฐกิจ พอเพียง 1 2 3 รักษาและพัฒนาคุณภาพ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กรณีไม่ประสบอุทกภัย งบประมาณ หมู่บ้านละ 26,750 บาท กรณีประสบอุทกภัย งบประมาณ หมู่บ้านละ 35,129 บาท ไตรมาส 4 ไตรมาส 2

5 กิจกรรมการพัฒนา หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการระยะเวลา ๑. ส่งเสริมครอบครัวพัฒนา จำนวน ๓๐ ครอบครัว - ประชุมเชิงปฏิบัติการ / สัมมนา เพื่อสร้างความเข้าใจฯ - ศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ๑ วัน ๒ วัน ๒. เรียนรู้ตนเองและ กำหนดการพัฒนาคุณภาพชีวิต - ประชุมเชิงปฏิบัติการ / สัมมนา เพื่อ ประเมินตรวจสภาพ ๔ ด้าน ๒๓ ตัวชี้วัด ประเมินความสุขมวลรวม (GVH) ครั้งที่ 1 ( มี. ค.) วิเคราะห์ข้อมูลครอบครัว / ชุมชน / ทุนชุมชน ผล คือ แผนพัฒนาครอบครัว และแผนพัฒนาชุมชน ที่มีคุณภาพ ๑ วัน ๓. สาธิตกิจกรรมดำรงชีวิตแบบ พอเพียง - ประชุมเชิงปฏิบัติการ / สัมมนา / สาธิตกิจกรรม ไม่ต่ำกว่า ๒ ประเภท ประเภทละ ๑ วัน ๔. สร้างระบบการบริหารจัดการชุมชน - ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์๑ วัน ๕. จัดการความรู้การดำเนินการ และ เตรียมเป็นหมู่บ้านต้นแบบ - ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อ ประเมินความสุขมวลรวม (GVH) ครั้งที่ 2 ( ก. ค. - ส. ค.) จัดทำเอกสารความรู้ อย่างน้อย ๑ ฉบับ ๑ วัน


ดาวน์โหลด ppt  อัญชลีพร พันธุ์วิไล  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google