งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศิลปะการพูด (Rhetorical Speech)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศิลปะการพูด (Rhetorical Speech)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศิลปะการพูด (Rhetorical Speech)

2 บทที่ 1 บทนำ ความหมายของการพูด ความสำคัญของการพูด จุดมุ่งหมายของการพูด

3 องค์ประกอบการพูด ประเภทของการพูด วิวัฒนาการการพูด

4 ความสำคัญของการพูด ความสำคัญของการพูด

5 ครู

6 นักการเมือง

7 ศาสนา

8 ค้าขาย

9 อาชีพอื่น ๆ

10 จุดมุ่งหมายของการพูด
ส่งและรับข้อมูล ให้ความรู้ โน้มน้าวผู้รับสารให้คล้อยตาม ความรื่นเริงบันเทิงใจ ความเข้าใจอันดีต่อกัน

11 องค์ประกอบการพูด ผู้พูด (Sender or Speaker)
ผู้ฟัง (Receiver or Listener) เนื้อหาสาระ / เรื่องที่จะพูด (Message) เครื่องมือสื่อสาร (คำพูด / การใช้ถ้อยคำ) (Channel)

12 ประเภทของการพูด  จูงใจ / โน้มน้าวใจ  จรรโลงใจ แบ่งตามวัตถุประสงค์
 ให้ความรู้  จูงใจ / โน้มน้าวใจ  จรรโลงใจ

13 แบ่งตามลักษณะของวิธีพูด
 อ่านจากต้นฉบับ  ท่องจำ  เตรียมตัวล่วงหน้า  ไม่เตรียมตัวล่วงหน้า

14 วิวัฒนาการการพูด กรีก Rhetoric นักพูดที่ยิ่งใหญ่

15 วิวัฒนาการการพูด เดมอสเทนิส โคแรกซ์ ไอโซเครติส

16 วิวัฒนาการการพูด เปลโต อริสโตเติล บันทึกการพูด พ.ศ.2456

17 วิวัฒนาการการพูด พระราชดำรัส/พระบรมราโชวาท พ.ศ.2428 (ส่วนใหญ่ ร. 5)

18 วิวัฒนาการการพูด เริ่มการพูดแบบมีวิธีการและแบบแผน พ.ศ. 2470

19 นักพูดที่มีชื่อเสียง
พระองค์เจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ พระบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

20 นักพูดที่มีชื่อเสียง
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ หลวงวิจิตรวาทการ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ดร.นิพนธ์ ศศิธร ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt ศิลปะการพูด (Rhetorical Speech)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google