งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดการความรู้ / มุมมอง แนวคิด CoP มัล ลิฑา พูนสวัสดิ์ คณะทำงาน KM 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดการความรู้ / มุมมอง แนวคิด CoP มัล ลิฑา พูนสวัสดิ์ คณะทำงาน KM 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดการความรู้ / มุมมอง แนวคิด CoP มัล ลิฑา พูนสวัสดิ์ คณะทำงาน KM 1

2 พระบรมราโชวาท ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “.... การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญขึ้นนั้น จะต้องสร้างจากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อน ทั้งสิ้น ถ้าพื้นฐานไม่ดีหรือคลอนแคลนบกพร่องแล้ว...... ที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้น ยากนักที่จะทำได้........” 2

3 3

4 เปิดใจ... เปิดกว้าง... พร้อมรับรู้.... 4

5 5

6 กบในกะลา.... 6

7 ถ้าเราต้องการพัฒนาคนในถ้ำ.... ต้องพาคนในถ้ำออกนอกถ้ำ ถ้าเราต้องการ พัฒนา... ถ้ำ..... ต้องพาคนนอกถ้ำ... เข้ามาในถ้ำ 7

8 8

9 KM - พูดในสิ่งที่ทำ โดยเน้นพูดถึงความสำเร็จ - เน้นการปฏิบัติจริง - ใช้กิจกรรมกลุ่ม / กระบวนกลุ่ม - บรรยากาศเป็นมิตร มีอิสระ เท่าเทียม - ปรารถนาดี ยอมรับ ให้เกียรติ - ฝึกรับฟังคนอื่น ชื่นชม / ให้กำลังใจ - ปล่อยตัวตามสบาย ทำใจให้กว้าง 9

10 10 ชุมชนปฏิบัติ (Community of Practice=CoP) - กลุ่มคนมารวมกันเป็นชุมชนมีแรงปรารถนา (Passion) - มีความสนใจ / รู้สึกเป็นเจ้าของความรู้ - มองเห็นคุณค่าในการปฎิสัมพันธ์ระหว่างกัน - มีความรู้ที่ลึกซึ้ง แลกเปลี่ยนข้อมูล / คำแนะนำ

11 CoP เป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการ ความรู้ที่ทรงพลัง เพราะ CoP สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ทางสังคมใน แนวราบ องค์ประกอบของ CoP - ผู้สนับสนุนกลุ่ม - มีผู้ดำเนินการหลัก - มีผู้บันทึก / สรุปประเด็น - สมาชิก 11

12 แนวทางพัฒนา CoP ( พูนลาภ อุทัย เลิศอรุณ ) - ระยะที่ 1 I Dentity การเตรียมความพร้อมใหม่ โดยพัฒนา 3 ด้าน คือ 1. พัฒนาองค์ประกอบพื้นฐาน CoP - โดเมน - ชุมชน - แนวปฏิบัติ 12

13 2. การสื่อสารและการฝึกอบรม - สื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านหลายทาง - สื่อสารผลงาน - การฝึกอบรมแบ่งเป็นระดับ  ต่างกลุ่มต่าง แสดงบทบาทใน CoP ที่ไม่เหมือนกัน 13

14 3. การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ - โดเมนแบ่งให้ชัดเจน เช่น CoP, story, social, Net works. - ชุมชน – สร้างเวบไซต์ - แนวปฏิบัติ - จัดหมวดหมู่ความรู้อย่างชัดเจน 14

15 ระยะที่ 2 ระยะที่สมาชิก CoP รวมตัวและฝึก ความสัมพันธ์ แสดงศักยภาพสูงสุดของตัวเอง ออกมา สนิทสนมและศึกษาซึ่งกันและกัน 15

16 ระยะที่ 3 เป็นช่วงที่ชุมชนทำกิจกรรมสูงสุด และเป็นช่วงที่ยาวนานที่สุด 16

17 การสรุปองค์ความรู้ที่ได้จาก การทำ CoP 1. ประเด็น / หัวข้อ 2. ปัญหา 3. ข้อสรุป 4. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (EK) : 5. ความรู้ที่ฝังในตัวคน (TK) : 6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ ( CoP) 17

18 จุดเด่น 1. เป็นองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์ของกรมสุขภาพจิต / โรงพยาบาลที่ส่งเสริมให้เป็นองค์ แห่งการเรียนรู้ 2. มีผู้รับผิดชอบทั้งในระดับหัวหน้า กลุ่มงานการพยาบาล / ผู้นิเทศ / หัวหน้าตึกและผู้ปฎิบัติงานที่ เข้มแข็ง 3. มีการปฏิบัติงานเป็นงานประจำที่ สอดคล้องกับปัญหาความต้องการ ของผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง 4. ได้รับการประสานงานที่ดีกับผู้ที่เกี่ยว ข้อง ได้แก่ หัวหน้างาน / หัวหน้า ตึก แนวเสริม 1. มีการประชุม / ปรึกษาพัฒนาให้ เป็นงานวิจัย / เทคโนโลยีอย่าง ต่อเนื่อง 2. มีการพูดคุยส่งเสริมการให้กำลังใจ ร่วมกันในทุกระดับ 3. มีการเพิ่มเติมองค์ความรู้ เช่น จัด ประชุมเข้าร่วมปฏิบัติการ, ประชุม ปรึกษาแก้ไขปัญหา เป็นต้น 4. สนับสนุนให้มีการพบปะสังสรรค์ใน โอกาสต่างๆตามความเหมาะสม 18

19 ปัญหา / อุปสรรค 1. สมาชิก CoP มีงานที่ ปฏิบัติเป็นงานหลัก ส่วน การร่วม CoP เป็นงาน รอง 2. อ่านในสมาชิก CoP ค่อนข้างน้อยมีข้อจำกัด 3. การสื่อสารไม่ทั่วถึง 4. มีกิจกรรมเสริมสร้าง แรงจูงใจค่อนข้องน้อย แนวทางการแก้ไข 1. สร้างความตระหนักให้ เห็นความสำคัญของงาน เท่าเทียมกัน 2. จัดให้มีการหมุนเวียนของ สมาชิกและสมัคร เพิ่มเติม 3. เพิ่มช่องทางการสื่อสาร ให้มากขึ้น เช่น บอร์ด ประชุม 4. จัดกิจกรรมนอกเวลา, นอกราชการ 19

20 20


ดาวน์โหลด ppt จัดการความรู้ / มุมมอง แนวคิด CoP มัล ลิฑา พูนสวัสดิ์ คณะทำงาน KM 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google