งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพูดในที่ชุมนุมชน บทที่ 2 การพูด หมายถึง การสื่อ ความหมายให้ผู้อื่นได้ทราบถึง วัตถุประสงค์ โดยการถ่ายทอด ออกมาเป็นคำพูด แล้วสื่อไป ยังผู้ฟัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพูดในที่ชุมนุมชน บทที่ 2 การพูด หมายถึง การสื่อ ความหมายให้ผู้อื่นได้ทราบถึง วัตถุประสงค์ โดยการถ่ายทอด ออกมาเป็นคำพูด แล้วสื่อไป ยังผู้ฟัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การพูดในที่ชุมนุมชน บทที่ 2 การพูด หมายถึง การสื่อ ความหมายให้ผู้อื่นได้ทราบถึง วัตถุประสงค์ โดยการถ่ายทอด ออกมาเป็นคำพูด แล้วสื่อไป ยังผู้ฟัง

3 การพูดเป็นทั้ง ศาสตร์ และศิลป์ หมายถึง การพูดเป็นศิลป แขนงหนึ่ง ที่ต้องมีการฝึกฝน เรียนรู้ ตลอดเวลา เป็นวิชาที่สามารถ ฝึกฝนได้ * การพูดเปรียบเสมือน ดาบ 2 คม หมายถึง ? * การพูด มีความสำคัญ อย่างไร.. ?

4 จุดมุ่งหมายของการพูด • พูดเพื่อให้ความรู้ เช่น การอภิปราย • พูดเพื่อจรรโลงใจ เช่น ธรรมะ • พูดเพื่อโน้มน้าวใจ วัฒ นะ หาย นะ

5 องค์ประกอบของการพูด • 1. ผู้พูด คือผู้ส่งสารไปยังผู้รับ สาร • 2. ผู้ฟังคือผู้ที่รับสารจากผู้ พูด • 3. สารคือเนื้อหาสาระที่ผู้พูด ถ่ายทอดไปยังผู้ฟัง • 4. สื่อตัวกลางในการ ติดต่อสื่อสาร จากผู้พูด ไป ยังผู้ฟัง

6  วิเคราะห์ผู้ฟัง ( เพศ วัย การศึกษา อาชีพ )  เนื้อหา  เตรียมบุคลิกในการพูด ได้แก่ ความเชื่อมั่น ในตัวเอง ท่า ทาง เสีย ง

7  สถานที่  กาลเทศะ  ประเมินผลการ พูด มารยาทใน การพูด ใช้คำสุภาพ ไม่ ใส่ร้ายใคร ไม่พูดเรื่อง ส่วนตัว แต่งกายให้ สุภาพ

8 ประเภทของการ พูดในที่ชุมชน การพูดแบบกระทันหัน การพูดแบบท่องจำ การพูดแบบอ่านจาก ต้นฉบับ การพูดแบบบรรยายสรุป เริ่มมีตั้งแต่สมัย สงครามโลกครั้งที่ 2


ดาวน์โหลด ppt การพูดในที่ชุมนุมชน บทที่ 2 การพูด หมายถึง การสื่อ ความหมายให้ผู้อื่นได้ทราบถึง วัตถุประสงค์ โดยการถ่ายทอด ออกมาเป็นคำพูด แล้วสื่อไป ยังผู้ฟัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google