งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SEMINAR IN COMPUTER SCIENCE อ้างอิงจาก learners.in.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SEMINAR IN COMPUTER SCIENCE อ้างอิงจาก learners.in.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SEMINAR IN COMPUTER SCIENCE อ้างอิงจาก learners.in.th

2 วัตถุประสงค์  สามารถศึกษาค้นคว้าวิทยาการได้ด้วย ตนเอง  มีทักษะในการเขียนรายงานและนำเสนอ ผลงาน  มีความรู้ในวิทยาการใหม่ๆ 2 Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

3 แหล่งข้อมูล Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U. 3  มีเนื้อหาอยู่ใน “ ศาสตร์ ” ของวิทยาการที่ เราสนใจ  มักจะอยู่ในรูปแบบที่เป็นทางการ เช่น บทความทางวิชาการ หรือ หนังสือ  ไม่ใช่การโฆษณาสินค้าหรือบริการ

4 ข้อมูลที่เหมาะสม Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U. 4  ต้องเป็น “ ศาสตร์ ” ใหม่ๆ หรือทันสมัย  ไม่ควรเป็นบทเรียนในรายวิชาของสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ  ควรเป็นเรื่องที่นิสิตสนใจและอาจจะขยาย เรื่องดังกล่าวเป็นโครงงาน (Special Problem) ได้  บทความที่จะนำเสนอต้องได้รับความ เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ ประจำวิชาก่อน

5 การนำเสนอ Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U. 5  แนะนำตัวและหัวเรื่องที่จะนำเสนอ  บทนำ (Introduction) เกี่ยวกับเรื่องที่จะ นำเสนอ  วัตถุประสงค์หรือประเด็นหลัก (Main idea) ของเรื่องที่จะนำเสนอ  รายละเอียดของเรื่องที่จะนำเสนอ  สรุป คำวิจารณ์ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ บทความที่ได้นำเสนอ

6 การเขียนเอกสาร Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U. 6 ส่วนของปกหน้าประกอบด้วย  หัวเรื่อง (Title)  ชื่อ - ชื่อสกุลของนิสิต และรหัสประจำตัว  ชื่อวิชา ภาคและปีการศึกษา ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย

7 การเขียนเอกสาร (2) Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U. 7 ส่วนของเนื้อหาประกอบด้วย  บทคัดย่อภาษาไทย (Abstract)  บทนำ (Introduction) อาจรวมถึงความเป็นมา ของเรื่องที่นำเสนอ (Literature Review) ( ถ้า มี )  รายละเอียดของเนื้อเรื่อง  บทสรุป ข้อเสนอแนะของผู้เขียนบทความ  บรรณนานุกรม (References)

8 การเขียนบทคัดย่อ Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U. 8 บทคัดย่อ (Abstract) หมายถึง ส่วนที่แสดงเนื้อหาสำคัญ ของเอกสารโดยย่อ โดยทั่วไปมักจะเขียนอยู่ต่อจากชื่อ เรื่อง บทคัดย่อมักจะมีลักษณะดังนี้คือ  ย่อทุกๆ ส่วนของสัมมนา ( คำนำย่อ เนื้อเรื่องย่อ สรุป ย่อ ) โดยเขียนสิ่งที่ผู้อ่านควรได้ทราบจากงานของเรา โดยควรเรียงลำดับเช่นเดียวกับในเนื้อหาสัมมนา  เมื่อผู้อ่านๆบทคัดย่อจบแล้ว ต้องมองภาพรวมของ สัมมนาออก ส่วนรายละเอียดนั้น ผู้อ่านสามารถติดตาม อ่านได้ในบทความสัมมนา  บทคัดย่อไม่ควรยาวจนเกินไป ( ไม่ควรเกินครึ่ง หน้ากระดาษ A4) ในบทคัดย่อไม่มีตาราง รูปภาพ หรือ การอ้างอิงใดๆ  ไม่มีส่วนของข้อมูลหรือแนวคิดอื่น ที่อยู่นอกเหนือจากใน เนื้อหาบทความสัมมนา

9 หลักสำคัญของการเขียนบทคัดย่อ Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U. 9  มีความสั้น กระทัดรัดและกระชับ (Concision)  มีความถูกต้อง (Precision) คือสามารถถ่ายทอดประเด็นสำคัญของเอกสารได้ อย่างถูกต้อง ตามความหมายเดิมของเอกสาร ต้นฉบับ ไม่ควรมีการตีความหรือแสดงความคิดเห็น ใด ๆ อันทำให้ผู้อ่านเข้าใจสาระของเอกสารต้นฉบับ ผิดไป  มีความชัดเจน (Clarity)

10 การเขียนบทคัดย่องานวิจัย Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U. 10 การเขียนบทคัดย่อของงานวิจัยเป็นการเขียนบทคัดย่อ ประเภทให้ความรู้ (Informative Abstract) ซึ่งควรเขียน ต่อเนื่องกันไป และมีเนื้อหาที่ประกอบด้วยส่วนสำคัญ ดังต่อไปนี้  จุดประสงค์ (Purpose or Objective) เป็นการอธิบายให้ ทราบถึงจุดมุ่งหมายในการศึกษานั้นว่ามุ่งในเรื่อง ใดบ้าง  วิธีการ (Methodology) เป็นการอธิบายขั้นตอน เทคนิค อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่สำคัญในการศึกษาวิจัยนั้นโดย ย่อ  ผลและบทสรุป (Result and Conclusions) และอาจมี ข้อเสนอแนะ การประเมินผล และแนวทางการใช้ ประโยชน์ที่สำคัญด้วย


ดาวน์โหลด ppt SEMINAR IN COMPUTER SCIENCE อ้างอิงจาก learners.in.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google